Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 September – Door Baca’s Vallei

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Mattheus 5:6

Honger is een pijnlijke gewaarwording. Zij is niet slechts een trek naar voedsel, maar deze trek naar voedsel is vergezeld van smart. Zo is het in het geestelijke! Het is niet slechts een begeerte naar Christus, die de geestelijke honger uitmaakt. „De luiaard begeert en heeft niet”. Maar het is een pijnlijke gewaarwording, die, tenzij de begeerte wordt vervuld, de ziel doet sterven. Dit is het rechte kenmerk van de geestelijke honger. Velen zijn er, die zeggen: „Ik heb een begeerte”. Zo het een geestelijke begeerte is, dan zal zij vervuld worden. Doch de geestelijke begeerte gaat altijd vergezeld van smartelijke gewaarwordingen, waarvan velen, die belijden een begeerte te hebben, geheel onkundig zijn. „De begeerte des luiaards zal hem doden”. Waarom? Omdat hij zijn rust vindt in zijn begeerte en nooit het Koninkrijk der hemelen met geweld inneemt. De uitdrukking „dorst” heeft een sterkere betekenis. Honger is dragelijker dan dorst. De mensen sterven vlugger wanneer zij water moeten missen, dan wanneer zij voedsel moeten ontberen. Hevige dorst is misschien de smartelijkste gewaarwording, die een mens kent. Daarom heeft de Geest van deze spreekwijze gebruik gemaakt om de hevige en smartelijke begeerte van een levende ziel uit te beelden. Hij moet Christus hebben, of verloren gaan. Hij moet Zijn bloed gesprengd hebben op de consciëntie, of hij moet in zijn zonden sterven; hij moet Hem kennen en de kracht Zijner opstanding, of hij moet geworpen worden in de sombere kamers van een eeuwig wee. Hij moet de tegenwoordigheid van Jezus tasten en voelen, en de liefde Gods gevoelen, uitgestort in het hart, of anders is hij de ellendigste van alle mensen.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN