Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 November – Door Baca’s Vallei

Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des Heeren. Klaagliederen 3:26

De Heere brengt Zijn arme en nooddruftige kinderen niet tot een troon der genade om hen dan onmiddellijk nadat zij gekomen zijn terug te zenden. Maar Zijn bedoeling is om hun te tonen wat zij zijn, opdat zij Zijn gunstbewijzen zouden waarderen, en zij zichzelf al lager en lager zouden leren achten, en zij al hoger en hoger in Christus mogen opwassen, om onderwezen te worden te hunnen nutte (gelijk de Schrift spreekt). Hij beoogt Zijn wetten in hun hart te schrijven met regels, door de Geest getrokken met diepe lijnen, gegraveerd met een ijzeren griffie en lood, voor eeuwig in een rots gehouwen. Dus met geen letters in het zand gedrukt, die bij wassend getij of door de kracht des winds worden uitgevaagd, maar met letters, even bestendig als de ziel zelf. Het werk van de Geest in de harten van het verloste volk is een innerlijk werk, dat tot de wortel raakt; het is geen los werk, niet iets oppervlakkigs, niet iets, dat kan uitgewist of vernietigd worden, maar het is een werk, dat blijft en duren zal tot in eeuwigheid. De Heere maakt Zijn volk pasklaar voor de eeuwigheid, en daarom is Zijn werk in hen een doorgaand werk, het gaat in hun binnenste; het laat niets bedekt liggen, maar het keert alles om tot op de bodem toe, „ontblotende de grond tot de hals toe”, Hab. 3 : 13, en de Heere doet geestelijker wijze in een mens wat Hij letterlijk dreigde te doen aan Jeruzalem: „En Ik zal Jeruzalem uitwissen, gelijk als men een schotel uitwist; men wist ze uit en men keert ze om op haar holligheid”, 2 Kon. 21:13. Daarom beantwoordt Hij de gebeden Zijner kinderen niet dadelijk als zij komen tot Zijn troon van barmhartigheid en genade; maar Hij vermeerdert deze overtuigingen, die Hij ingeplant heeft. Hij maakt de last, die Hij op hun rug gezet heeft, zwaarder; Hij verbergt Zich veeleer dan dat Hij Zich ontdekt, en trekt Zich meer terug dan dat Hij naderbij komt. Nu, dit alles is bedoeld om met te meer ernst naar Hem te doen uitzien, met meer openhartige eenvoudigheid, met een meer volstrekte afhankelijkheid van Hem te leven en de mededeling der zegeningen van Hem alleen te verwachten. Om al meer van de sterkte van het schepsel af te zien en met een vaster voornemen in de ziel alle eigengerechtigheid te verzaken en geheel te steunen op des Geestes onderwijzingen en de zoete openbaringen van Jezus Zelf.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN