Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 Mei – Door Baca’s Vallei

Waarom Hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Hebreeën 2:17

God gaf de personen van de uitverkorenen in handen van Zijn beminde Zoon. Gelijk Jacob Benjamin aan Juda toevertrouwde, zo aanvaardde Christus de kerk en nam het op Zich haar tot God te brengen, daar Hij in gebreke van die voor eeuwig de schande dragen zou. Doch hoe zeer is deze getrouwheid beproefd geworden! Door mensen, door duivels, ja door God Zelf; maar zij heeft dit roemrijk doorstaan. En toch, wat zware lasten werden op Hem gelegd! Wat wankelden Jezus’ knieën, om zo te spreken, onder deze lasten! Het is zoals Hart zegt: Hij had „kracht genoeg en niets over!” Hij moest de vloek der wet ondergaan en de last der zonde moest Hem toegerekend worden. Hij moest een hel van inwendige bestrijdingen doorstaan. Hij had met de dood te worstelen wat zijn lichaam betrof en meer nog in de ziel. Wat een bloedig zweet in de hof, wat een tranen, wat een angst en zware strijd, wat een droefheid tot de dood toe; wat een smart in het lichaam op het kruis! En dit alles verdroeg het heilig Lam in getrouwheid aan God! Hij had slechts behoeven te bidden, en Zijn Vader had Hem meer dan twaalf legioenen engelen bijgezet. Hij had maar behoeven te spreken en Hij had Zich hemelwaarts kunnen verheffen en het kruis en des zelfs schande en het lijden kunnen achterlaten. Maar Hij was getrouw aan God en aan de arbeid, die Hij op Zich genomen had. Zes moeilijke uren hing Hij aan het kruis. Zes moeilijke uren doorstond Hij de toorn Gods, en het ergste van alles, als de bitterste drop in de lijdensbeker tot het laatste bewaard, was de verberging van Zijns Vaders aangezicht, hetwelk de bittere klacht, een klacht, die nooit voorheen op aarde gehoord was, Hem uit de borst perste: „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” En niet dan nadat Hij het werk voleindigd had, gaf Hij de geest. Zo was Hij getrouw in alle dingen ten opzichte van God. En Hij is ook getrouw geweest in alle dingen met betrekking tot de mensen. Hij kon tot de Vader zeggen: „Van allen, die Gij Mij gegeven hebt — uitgenomen de zoon des verderfs, Judas; het was Hem niet opgedragen hem van dood en hel te verlossen — doch van alle anderen, die Hij als een gift van de Vader ontvangen had, kon Hij zeggen: „heb Ik niemand verloren”. Alzo was Hij getrouw toen Hij op de wereld was. En hoe getrouw is Hij nog! De hogepriester onder de wet had twee bedieningen te vervullen; hij moest een offerande offeren voor het volk, en met gebed en bemiddeling daarvoor optreden. Het eerste heeft Jezus op aarde vervuld; in de Hemel vervult Hij het tweede, alwaar Hij uit kracht van Zijn tegenwoordigheid voortdurend voor ons tussentreedt.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN