Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

10 Juni – Door Baca’s Vallei

En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 1 Corinthe 3:13

Onder het vuur, dat eens iegelijks werk zal beproeven, verstaat men niet alleen de toorn Gods, zoals deze zich openbaren zal ten laatsten dage, maar ook de vurige beproeving, die in dit leven plaats vindt en die de Heere in Zijn grote barmhartigheid Zijn volk doet ontmoeten om hun hout, hooi en stoppelen te doen verteren. Nu is het een onuitsprekelijk voorrecht, als al dit brandbaar materiaal verbrand wordt eer wij op ons doodbed komen. Deze vurige beproevingen, die God ons doet ontmoeten door verdrukkingen, verzoekingen, smartelijke ervaringen en pijnlijke zielsoefeningen, zullen het hout, het hooi en de stoppelen, die deze of gene van Zijn volk heeft bijeenverzameld tot de bovenbouw, doen verbranden. Schuld, die drukt op iemands consciëntie, de verschrikkingen des Al- machtigen in een vurige wet; de pijlen, die diep in het hart treffen, wier vurig venijn de geest uitdroogt; de vrees van dood, hel en oordeel, benevens de vreselijke gevolgtrekkingen van te zullen sterven onder de toorn Gods, deze alle zijn een deel van de vurige beproeving, die het hout, het hooi en de stoppelen, door de Babelbouwers op het fundament gelegd, zal verbranden. Deze alle verteren in zwarte as voor het vuur en tonen klaar wat zij zijn en wat een ijdele toevlucht zij verschaffen in de dagen van moeite en kommer. Wat dan zal kunnen staande blijven in de vurige beproeving? Het geloof, dat de Heere door Zijn Geest heeft ingeplant, dus het werk van God in de ziel. Laat het zwak zijn, maar het zal beproefd worden; het moge somtijds schijnen, dat het nauwelijks zal staande blijven, doch het zal elke storm trotseren en ten laatste triomferen. Een goede hoop door genade, een hoop, die de Heere Zelf schenkt en onderhoudt, zij is als een welbeproefd anker, dat het zal uithouden in de storm. Zij is als het goud en zilver, dat de heetste oven kan verdragen. Het verliest daarin wel het schuim, maar niet de zuivere bestanddelen, terwijl het door de beproeving niet anders dan gelouterd en gereinigd wordt en des te meer bewijst, dat het een edel metaal is. Zo ook kunnen deze „kostelijke stenen”, 1 Cor. 3:12, deze hemelse bezoeken, zoete openbaringen, dierbare beloften, vertroostende ontdekkingen en heerlijke openbaringen van de Zoon van God, met de toeknikjes van Zijn stervende, bloedende liefde, deze hemelse juwelen, nooit verloren gaan of verbrand worden. Zij mogen beproefd, ja scherp en hevig beproefd worden, maar daar zij Gods gave en werk zijn, zijn zij wezenlijk onverwoestbaar.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN