Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Augustus – Door Baca’s Vallei

De lankmoedige is beter dan de sterke; en die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Spreuken 16:32

Wat een vijand is iemands geest van zijn eigen vrede! En hoe zal ik het noemen? Hij is dikwijls een helse geest. Waarom? Omdat hij het merk des satans draagt. De hoogmoed van onze geest, de onbeschaamdheid van onze geest, het huichelachtige van onze geest, de zelfzucht van onze geest, zij zijn dikwijls voor ons verborgen. De sluwe duivel, het eigen ik kan zo kruipen en indrinken, kan zo keren en draaien en kan zich onder zulke valse verschijningen voordoen, dat het dikwijls voor ons verborgen is. Wie is de grootste vijand, die wij te vrezen hebben? Wij allen hebben onze vijanden. Maar wie is onze grootste vijand? Die gij in uw eigen boezem draagt, die gij elke dag, elk uur, elk ogenblik bij u hebt; die zich in bijna iedere gedachte uws harten mengt; die bijna elke beweging beheerst, u somtijds opblaast met hoogmoed, uw begeerten doet ontvlammen, de vermetelheid in u ontsteekt en somtijds werkt onder geveinsde nederigheid en vleselijke heiligheid. Nu, dit eigen ik moet overwonnen worden; want indien het ons overwint, dan zullen wij omkomen in de veroordeling van het eigen ik. De Heere heeft besloten de hoogmoed van des mensen heerlijkheid de kop in te drukken; Hij zal nooit het eigen ik — wat een ander woord is voor het schepsel — de kroon der overwinning doen dragen. Het moet gekruisigd, verloochend, gedood worden; het moet afgelegd worden, opdat Jezus moge worden aangedaan; opdat in het verloochenen van het eigen ik in Jezus mag geloofd worden, en dat in de kruisiging daarvan een zoete geestelijke vereniging moge zijn met Hem, Die gekruisigd is op Golgotha. Nu, zijn wij bezig het eigen ik te overwinnen? Worden wij met vuisten geslagen? Wat zegt het eigen ik? Sla terug! Worden wij veracht? Wat zegt het eigen ik? Veracht en versmaad op gelijke wijze; geef voor een boze blik hetzelfde weer; voor een driest woord een driest woord terug; oog om oog en tand om tand. Maar wat zegt de Geest van God in een tedere consciëntie? „Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede”. De wijze om het eigen ik te overwinnen, is door het af zien van zichzelf en het opzien tot Hem, Die gekruisigd is aan het vloekhout, opdat wij Zijn beeld in onze harten mogen ontvangen en opdat wij gekleed mogen worden met Zijn gelijkenis; Zijn Geest mogen indrinken en uit Zijn volheid mogen ontvangen genade voor genade.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN