Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 Februari – Door Baca’s Vallei

Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Jesaja 4:5

De tegenwoordigheid des Heeren in de ziel is Zijn heerlijkheid, want zij wordt afgebeeld door de wolk, zoals het was toen de heerlijkheid het huis Gods vervulde, dat Salomo gebouwd had. Nu, deze heerlijkheid des Heeren in de wolk en de rook bij dag, en in de glans eens vlammenden vuurs des nachts, is ter beschutting, beide over allé woning van de berg Sions en over haar vergaderingen. Een beschutting waartegen? Hoofdzakelijk tegen vier zaken.

1. Zij is een beschutting tegen dwaling. Niemand, die iets kent van de tegenwoordigheid en kracht Gods in zijn ziel, of iets heeft gezien van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, kan een dwaling omhelzen. Want alle dwaling wordt gesteld, niet alleen tegen de waarheid van God, zoals deze in het Woord der waarheid geopenbaard is, maar ook tegen de tegenwoordigheid Gods, zoals deze geopenbaard wordt in het hart. En dit is waar, zowel ten opzichte van personen als van gemeenten. God zal nooit de dwaling toestaan of goedkeuren, door wie zij ook wordt aangekleefd. Hij zal nooit enig dwalend mens zegenen met Zijn openbare tegenwoordigheid, hetzij leraar, hetzij leek; want Hij zal nooit iets eren of erkennen, dan Zijn eigen waarheid, en alleen hen, die daaraan geloven en haar onderhouden. „Die Mij eren, zal Ik eren”. Dit is een zeer belangrijk punt, want gij zult menigmaal dwalende mensen horen spreken alsof zij geestelijke dingen voortbrengen door Goddelijke onderwijzing en getuigenis. Zij zullen ook dikwijls hoog opgeven van hun vertroostingen en genietingen, als hadden zij hun inzichten van God Zelf, ofschoon zij de waarheid Gods veranderen in een leugen. Maar wacht u voor die mensen en hun valse beweringen. Zij hebben slechts een vuur aangestoken en zich met spranken omgord, opdat zij mochten wandelen in de vlam van hun vuur en in de spranken, die zij ontstoken hebben. De Geest der waarheid leidt in alle waarheid en zal en kan geen dwaling beschermen of zegenen. Des Heeren eigen gebed tot Zijn Vader was: „Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid”. De ziel wordt nooit Goddelijk geheiligd door een leugen, noch het hart waarlijk getroost door een dwaling.

2. Maar deze heerlijkheid zal ook een beschutting zijn tegen alle kwaad; want niets maakt de zonde zo afzichtelijk en afschuwelijk als gezien in de tegenwoordigheid Gods. Hij wordt op zulke ogenblikken bekend als oneindig rein en heilig. En een heilig God moet noodzakelijk de zonde haten. Indien dan Zijn tegenwoordigheid in de ziel wordt waargenomen als een wolk, waarin Hij Zijn heerlijkheid vertoont in het aangezicht van Jezus Christus, dan zal zij een beschutting zijn tegen alle zonden, waarin gij verstrikt geraakt moogt zijn, want in die tijd is er geen tastbare tegenwoordigheid, die u zo alleen Zijn grote en heerlijke majesteit kan doen eerbiedigen en aanbidden.

3. Daarom is zij ook een beschutting tegen alle aanvechtingen, die ons zouden leiden tot alles wat tegen God en de godzaligheid strijdt.

4. En zij zal een beschutting zijn ook tegen alle vijanden. Gij kunt vele vijanden hebben, zowel van buiten als van binnen; maar al hun aanslagen om u te krenken zullen schipbreuk lijden, indien gij de wolk van des Heeren tegenwoordigheid in uw ziel en Zijn heerlijkheid in uw midden hebt. Geen vijand kan u schaden als de Heere uw beschutting is. Hij zal ijverig waken over dat wat Hij Zelf door Zijn Geest en genade aan uw ziel geschonken heeft, en Zijn tegenwoordigheid zal uw allerbeste beschutting zijn tegen iedere vijand en tegen alle vrees.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN