Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

12 Januari – Door Baca’s Vallei

Maar wij zijn schuldig altijd Gode te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. 2 Thess. 2:13

Er is zowel een mededeling van gerechtigheid als een toerekening van gerechtigheid, en de mededeling daarvan is het schenken van een Goddelijke natuur aan de ziel. Heb ik een greintje heiligheid in mijzelf? Neen. Kunnen al de mensen in de wereld met inspanning van al hun krachten één greintje geestelijke heiligheid in hun hart verwekken? Niet één! Indien alle predikanten in de wereld zich verenigden met de bedoeling één greintje heiligheid in iemands ziel voort te brengen, zij zouden zich daarmèe wel tot in de eeuwigheid kunnen bezig houden. Maar zij zouden door hun prediking net zo min heiligheid kunnen voortbrengen, als dat ze daardoor een klomp goud zouden kunnen scheppen. Maar omdat door een genadige daad van God do Vader, Jezus voor Zijn volk tot heiligmaking is geworden, deelt Hij een zekere mate van Zijn eigen heiligheid aan hen mede. Hij werkt in hen het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Hij zendt de Heilige Geest, Die in hen heilige begeerten verwekt. In één woord, Hij schenkt hun een volkomen heilige natuur, die daarom de heiligheid bemint en gemeenschap oefent met een heilig God. Een hemelse, geestelijke en Goddelijke natuur, die zich in eeuwige dingen verlustigt, zich daarin verheugt, als zijnde zoet en aangenaam. Het moge inderdaad in geringe mate zo zijn, dat men dikwijls verontrust en geschud wordt — en hij, die er in delen mag, weet dat — omdat men er zo weinig van heeft; toch heeft men er juist genoeg van om te weten wat het is. Heeft uw ziel nooit eens gevoeld of voelt zij soms nog niet een zekere mate van heiligheid, die naar God uitgaat? En dit niettegenstaande dat gij u hebt leren kennen als een besmette ellendeling, in wiens hart zich bij tijden elke ongerechtigheid en elke vorm van onkiesheid en verderf openbaren, die maar al te dikwijls hun sporen op uw zinnelijke geest achterlaten. Gevoelt gij nooit een uitademing van uw ziel in de boezem van een heilig God? Hemelse begeerten, zuivere genegenheden, eenvoudigheid van het oog, eenvoud in uw wensen, een hart dat verlangt om Jezus in de geest, in beeld en gelijkenis gelijkvormig te zijn? Dit is een heiligheid, zoals de Heere des levens en der heerlijkheid uit Zijn volheid mededeelt aan Zijn arm en nooddruftig volk.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN