Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Juli – Door Baca’s Vallei

Het Evangelie der genade Gods. Handelingen 20: 24

Wat betekent het woord „Evangelie”? Evangelie is een goed Angelsaksisch woord, van een zuivere Angelsaksische oorsprong, die ten grondslag ligt aan onze levendige en krachtige taal, verspreid over de geheel aarde. Onze moedertaal, waarin God schijnt gesteld te hebben een tabernakel voor de Evangeliezon, wier uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan deszelfs einden. Letterlijk beduidt het „Gods Woord”, of „boodschap”, of liever „goed nieuws”, of „goede tijding”, wat meer overeenkomt met het oorspronkelijke. Maar zij het dan „goed nieuws”, dan moet het goed nieuws van iets zijn of wel voor iemand. Er moeten goede tijdingen gebracht worden en dan moeten er ook sommige personen zijn, door wie zij worden ontvangen. Opdat het Evangelie goed nieuws zal kunnen zijn, of een blijde boodschap, moet er een boodschap van God aan de mens zijn. God als Spreker en de mens als hoorder. Hij de genadige Gever, en de mens de gelukkige ontvanger. Maar zal het Evangelie het goede nieuws van de hemel tot de aarde zijn, dan zal het alleen die naam waard zijn wanneer het genade, barmhartigheid, vergeving, verlossing en zaligheid openbaart, en dit alles als soevereine giften van Gods onverdiende gunst. Anders zal het niet een Evangelie zijn, dat aan onze behoeften tegemoet komt; het zou geen goed nieuws zijn, geen blijde tijding aan ons als zondaren, aan ons als wetverbrekers, aan ons als schuldige misdadigers; aan ons als onreine overtreders, aan ons als aangeklaagden voor de balie van oneindige gerechtigheid, aan ons als veroordeelden om te sterven krachtens de strikte eisen van de heiligheid Gods. En daar het een Evangelie moet zijn, dat geschikt voor ons is om het aan te nemen, moet het ook een Evangelie zijn, waardig van God om het te schenken. Dit Evangelie dan, zuiver, klaar en soeverein, is goed nieuws, of wel een blijde boodschap, daar het uitroept vergeving door het bloed van Jezus en rechtvaardiging door Zijn gerechtigheid. Het openbaart een gehoorzaamheid, waardoor de wet verhoogd en verheerlijkt wordt en een verzoening voor de zonde, waardoor zij voor eeuwig wordt uitgewist en weggenomen, en alzo God de heerlijkheid toebrengt en de zaligheid aan de ziel. Het is een zuivere openbaring van soevereine genade, liefde en barmhartigheid, waardoor elke Persoon in de Goddelijke Drie-eenheid wordt verhoogd en verheerlijkt. Daarin ontmoeten goedertierenheid en waarheid elkander en gerechtigheid en vrede kussen elkander. Gelijk daarin verklaard wordt, zal de waarheid uit de aarde spruiten, in de harten van berouwhebbende zondaren, en de gerechtigheid, tot in alle eeuwigheid bevredigd door de gehoorzaamheid van Christus, zal van de hemel neerzien. Indien gij een zuiver, een klaar, een vrij Evangelie bemint, het Evangelie der genade Gods, dan bemint gij het niet slechts omdat het zo ten volle gepast is voor uw behoeften, zo geheel en al geschikt voor uw gevallen staat, maar dan bemint gij het omdat gij zijn zoetheid en kracht gevoeld en gesmaakt hebt, omdat het niet slechts spreekt van vergeving, maar die vergeving aanbrengt; niet alleen genade verkondigt, maar ook genade schenkt; niet alleen een weg ter zaligheid ontsluit, maar ook zaligheid toepast met al de haar vergezellende zegeningen in uw hart. Zo wordt het dus een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN