Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Mei – Door Baca’s Vallei

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Jesaja 45:24

Hebt gij al geleerd, dat gij een zondaar zijt in het oog van God? Hebt gij ooit gevoeld de uitgebreidheid en geestelijkheid van Zijn heilige wet? Gevoelt gij in uw ziel, dat zonder de gerechtigheid van Christus toegepast en Zijn bloed op uw consciëntie gesprenkeld, gij in uw zonden moet sterven en gij nooit het hemelse strand zult bereiken? Is dit ooit geweest of is het nog een zaak van ernstige bekommering? Heeft dit ooit zuchtingen en smekingen uit het hart doen voortbrengen? Is u de Geest des gebeds ooit gegeven, waardoor gij met de Heere kondt worstelen om de vergeving uwer zonden, krachtens de verdiensten van een gekruiste Middelaar? En hebt gij enige hoop, alleen in Zijn bloed, gerechtigheid en volbracht werk? Nu, als het de Heere behaagd heeft uw ziel in die weg te oefenen, doch als Hij u tot nog toe niet de begeerte uws harten geschonken heeft, Hij zal gewisselijk ter bestemder tijd Zijn beminde Zoon als de Verlosser in uw ziel openbaren, Die u van dood en hel heeft vrijgekocht; Hij zal Zijn verzoenend bloed in uw consciëntie toepassen, Zijn heerlijke gerechtigheid nabij brengen; .Zijn stervende liefde uitstorten in uw hart, u geloof geven en versterken en het doen wassen tot een gegronder verzekering van uw aandeel in de Zoon Zijner liefde. Of indien uw openbaringen niet zeer helder en klaar zijn, dan zal Hij u geven een goedje hoop door genade, als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is; en Hij zal uw genegenheden doen uitgaan tot die gezegende Heere, Die zit aan de rechterhand van de Vader, in kracht, majesteit en heerlijkheid. En wanneer Hij dit nu doet, dan stelt Hij de gelovige, aldus begunstigd, in staat deze woorden op de lippen te nemen: „In de Heere heb ik gerechtigheden”. Dit kan hij tevoren niet zeggen. Hij moge het weten, dat er geen gerechtigheid is dan in de Heere, hij moge zijn eigen gerechtigheid verloochenen, hij moge zeer diep in schuld en dienstbaarheid zijn nedergezonken, maar tenzij het de Geest des Heeren behaagt hem in de vrijheid te stellen, kan hij niet in vrijheid te voorschijn komen; tenzij hij het getuigenis van de Geest heeft, kan hij niet zeggen: Abba, Vader. Doch wanneer het de Heere behaagt Zijn gerechtigheid nabij te brengen, Zijn stervende liefde te openbaren en deze door Goddelijke kracht in zijn hart uit te storten, dan kan hij zeggen: „In de Heere heb ik gerechtigheid”. En als hij deze heeft, begeert hij geen andere; zij is volmaakt, en van geen andere kan dit gezegd worden. Zij is aangenaam voor God, zij is geldig in het hof des hemels; zij zal hem onderschragen in alle stormen des tijds; zij zal zijn stervenspeluw verzachten en hem veilig doen aanlanden in de eeuwige heerlijkheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN