Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Juli – Door Baca’s Vallei

En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen, die door dezelve geoefend zijn. Hebreeën 12:11

Men kan de geestelijke oefeningen, zoals de apostel daarvan spreekt, noemen met de naam van kastijding, waarvan zij inderdaad een deel zijn. Voor het tegenwoordige zijn zij niet verheugend, maar smartelijk, doch daarna geven zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degenen, die door dezelve geoefend worden. Waarom de Heere zo velen van Zijn volk zo lang en smartelijk omtrent hun aandeel in Christus laat beproefd worden; waarom Hij Zich niet spoediger en ten volle in Zijn vergevende liefde aan hun zielen openbaart, is een verborgenheid, die wij niet kunnen peilen. Maar ik heb opgemerkt, dat waar het eerste werk niet vergezeld ging met diepe en krachtige overtuigingen van zonden, het gewoonlijk het geval is, dat waar het in diepte tekort kwam, het in lange duur overtrof, en een langzaam en aanhoudend werk als het ware de kortere en dieper gaande overtuiging vergoedde. Ik acht het evenwel een grote genade waar deze oefeningen gevonden worden, want ik ben overtuigd, dat de oefeningen evenzeer noodzakelijk zijn voor de gezondheid der ziel, als zij dit zijn voor het lichaam. Zonder beweging worden de lucht en het water bedorven. Beweging is het leven der natuur, en evenzo van de bovennatuurlijke schepping. En wat zijn kastijdingen, twijfelingen en vrezen, vergezeld als zij altijd zijn van gebed en begeerten, anders dan middelen, waardoor de ziel gezond en in leven blijft? Gelijk Hiskia zeide: „Heere, bij deze dingen leeft men, en in alle deze is het leven mijns geestes”? Maar zo gij niet zien kunt wat voor goeds de kastijdingen u hebben toegebracht, kunt gij dan niet zien van hoeveel kwaad zij u weerhouden hebben? Hoofdzakelijk bewaarden zij u van verstrikt te worden in een wereldse godsdienst. Zij hebben u bewaard voor te rusten in de vorm zonder wezen; u bewaard voor het ingebeelde dode letter- geloof, dat zijn duizenden verslagen heeft. Zonder oefeningen zou gij het kunnen stellen zonder een geopenbaarde Christus, zonder een geopenbaarde vergiffenis van zonden en zonder de liefde van God, in uw harten uitgestort door de Heilige Geest. En het zijn er velen, die deze oefeningen vreemd zijn. Zij hebben rust en vrede in een naam te hebben, dat zij leven, en in de dogma’s zonder bevinding. Maar als gij ziek zijt, hebt gij een medicijnmeester nodig; zijt gij schuldig, dan hebt ge genade nodig; zijt ge een zondaar, dan hebt ge behoefte aan de zaligheid. En dit alles niet in woord en naam, maar in waarheid; gij hebt een Goddelijke openbaring en toepassing nodig. Uw kastijdingen geven u boodschappen aan de troon der genade en zij doen u in Christus en Zijn dierbaar Evangelie zien, wat gij niet zou gezien hebben en waarover gij ook niet bezorgd zou zijn geweest. Toch dient men aan te merken, dat het verkeerd is ons te gronden op kastijdingen als kenmerken en bewijzen van genade. De dorst is goed als een voorbereidend middel om naar water te zien, en honger is goed als voorafgaand om voedsel te gebruiken; maar wie kan nu voldoening vinden in dorst en honger? Zonder honger en dorst zal men geen water of voedsel begeren. Zo zal men ook zonder oefeningen Christus als het Water en het Brood des levens niet verlangen of begeren. Maar deze oefeningen of kastijdingen dienen om de uitgangen der ziel naar Christus te verlevendigen en Hem bij ogenblikken voor uw hart dierbaar te doen zijn.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN