Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Februari – Door Baca’s Vallei

Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelver deelachtig geworden; opdat Hij door de dood teniet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën 2:14

Onze dierbare Zaligmaker bracht door Zijn lijden, bloedstorting en dood niet alleen een volkomen verzoening voor de zonde teweeg, waste niet alleen Zijn volk van al hun ongerechtigheid in de fontein van Zijn dierbaar bloed, werkte en bracht niet alleen een volmaakte en eeuwigdurende gerechtigheid te hunner rechtvaardigmaking aan, maar deed ook teniet hem, die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Het was door de kruisdood, dat de gezegende Zaligmaker alle overheden en machten heeft uitgetogen en hen openlijk heeft ten toon gesteld en over hen heeft getriomfeerd. Het is een zaak, waarop weinig acht gegeven wordt, ofschoon zij van het uiterste belang is; namelijk dat de Heere Jezus persoonlijk moest strijden tegen de overste der macht des luchts en hem moest overwinnen, hem van zijn ten onrechte bezette troon moest slingeren, zijn werken teniet doen en zijn koninkrijk omver werpen. En dit deed Hij niet door een daad van almacht, maar door een daad van de geringste zwakheid; want Hij is gekruisigd door zwakheid. Naar ons eenvoudig oordeel denken wij gewoonlijk, dat al wat nodig was om satan te overwinnen, een daad van almacht vereiste; maar dit was niet Gods weg. De koning over al de hoogmoedige kinderen moest volgens de diepten der oneindige wijsheid onttroond worden door een handeling van de diepste vernedering en van zachtmoedige en kinderlijke gehoorzaamheid; en mede door het diepste lijden van Gods eigen beminde Zoon, als Plaatsbekleder voor degenen, over wie satan en dood hadden getriomfeerd door de zonde. Wij lezen, dat de Zoon van God was geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels zou verbreken (letterlijk: losmaken, ontbinden). Alzo kwam Hij niet slechts om te ontbinden en los te maken al degenen, die satan als het ware door verstrikking had vastgebonden, doch het gehele grondgebied vanaf de eerste intrede van de zonde en de dood, moest Hij door een loop van een heilige en verdienstelijke gehoorzaamheid herwinnen. Hijzelf moest alzo de ruïne, door de eerste werker van alle ongehoorzaamheid veroorzaakt, herstellen en daardoor, als door een allerlaatste stoot, de ongehoorzame en opstandige vorst der duisternis terneer werpen en teniet doen.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN