Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 Januari – Door Baca’s Vallei

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid. Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijnJohannes  14 : 16, 17

De heilige Trooster en ontfermende Geest neemt niet maar een tijdelijk verblijf in de harten van des Heeren volk. Waar Hij eens Zijn intrek neemt, daar woont en blijft Hij eeuwig. „Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid”. O, welk een Goddelijke gunst! Waar eens die heilige Duif het licht ontstoken heeft, daar blijft die Duif. Hij bezoekt de ziel niet met Zijn genade om haar dan weer te verlaten, om haar te doen omkomen onder de toom Gods, of toe te staan, dat Zijn werk verwelkt, wegkwijnt of sterft. Waar Hij eens met kracht in de ziel komt, daar vestigt Hij Zijn vaste woning, want Hij maakt de lichamen der heiligen tot Zijn tempel. Hij heiligt hen tot de dienst van God. Hij neemt Zijn intrek in hun harten; daar woont Hij, daar beweegt Hij Zich, daar werkt Hij en heiligt lichaam en ziel tot eer en heerlijkheid van de Heere God almachtig. En o, wat een gunstbewijs is het, dezelfde genadige en hemelse Onderwijzer te ontvangen als de Geest der waarheid. Is dit uw gelukkig lot, dan kent gij de waarheid voor uzelf, en is de waarheid dierbaar voor uw ziel; zij is door een Goddelijk getuigenis in uw hart ingegrift en door de kracht Gods geformeerd in uw consciëntie. De waarheid, zoals die in Jezus is, is zeer dierbaar voor u. Gij kunt er niet van scheiden; het is uw leven. In uw begenadigde ogenblikken zoudt gij liever uw leven willen afleggen dan te scheiden van de waarheid van God en van uw belang daarin. Maar wat doet u de waarheid Gods beminnen? Wat heeft u een hart gegeven om haar te omhelzen en u daarin behagen te doen scheppen? En toen gij tot het huis des gebeds kwaamt? Het kan zijn dat dit was met een bevend lichaam en beroerd gemoed, en dat gij toch werd ondersteund. En toen gij waart thuis gekomen, nadat gij het Woord gehoord had, is mogelijk uw hart in de donkere en sombere nacht, toen gij op uw bed laagt, vervrolijkt geworden, zodat uw genegenheden zich getrokken voelden tot de Heere Jezus Christus. De Vertrooster, de Geest der waarheid! Hij en Hij alleen kon de waarheid een zo hechte en volstandige plaats in uw hart, consciëntie en genegenheden bereiden. Zo blijft de waarheid in stand, zowel als de liefde daartoe, en zij openbaart haar kracht en vermogen in uw leven en in uw gesprekken. Indien de Geest de waarheid in uw hart heeft ingedrukt, dan zal deze in uw leven zich openbaren. Hij zal het doen uitkomen, dat gij zijt „kinderen, die niet liegen kunnen”. Gij zult de kracht der waarheid doen blijken in de oprechtheid in uw gesprekken, in de oprechtheid uwer gedragingen onder uw familie, in de kerk, in uw burgerlijke zaken, in geheel uw karakter en gedrag, en in alles wat de waarheid der godsdienst en de kracht der godzaligheid bestempelt.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN