Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Juni – Door Baca’s Vallei

Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Psalm 84:7

Omdat de Heere getrouw is, zal ook geen geestelijke pelgrim ooit vallen of sterven in het dal van Baca. Sommigen mogen vrezen, dat door de verzoeking hun sterke driften of ziedende verdorvenheden op zekere dag zullen uitbreken en hen ten verderve voeren; doch hier is geen sprake van indien zij pelgrims zijn. „Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion”. Anderen mogen denken, dat zij nooit een openbaring zullen hebben, dat zij nooit hun naam duidelijk in het boek des levens zullen geschreven zien; dat de Heere nooit in hun hart zal verschijnen tot hun vreugde, dat zij nooit in staat zullen zijn te roepen: Abba Vader! Zijn zij het eigendom van Jezus, dan zal dit wel gebeuren. Zijn hun aangezichten naar Sion gewend? Zijn zij uit de wereld getrokken? Stellen zij Hem tot een fontein in Baca’s dal? En vult de regen de putten? En werd ooit Gods kracht in zwakheid volbracht? Gezegende uitkomst! Zoete vervulling van des pelgrims hoop, van hun begeerten en verwachtingen! Dit zet de kroon op het werk, dat de Heere geven moet. Een iegelijk van hen zal voor God verschijnen, gewassen in het bloed des Zaligmakers, gekleed in des Verlossers gerechtigheid, versierd met alle genaden des Geestes, en bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erfenis der heiligen in het licht. Daar zal het wenen ophouden. Het jammerdal ligt achter en de tranen zullen van het aangezicht zijn afgewist. Geen doornen zullen daar de vermoeide voeten verwonden; geen sluipend wild gedierte zal daar de onbewuste reiziger aanvallen; geen rovende bandiet zal daar de afgedwaalden overrompelen; geen twijfelingen en vrees en snijdende droefheid zullen hen daar smarten, in moeilijkheden of in banden brengen. Veilig in Sion, veilig in des Verlossers boezem, veilig in de armen van hun Bruidegom, veilig voor de troon; een iegelijk van hen zal voor God verschijnen in heerlijkheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN