Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 December – Door Baca’s Vallei

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Colossensen 3:2

Wij zijn verplicht onze genegenheden te zetten op de dingen, die boven zijn. Kunnen wij dit grote werk uit onszelf doen? Neen, het is alleen de Heere Zelf, Die Zijn dierbaarheid en gelukzaligheid aan ons kan openbaren, en het gouden koord Zijner liefde in onze ziel moet aflaten, opdat onze genegenheden mogen worden opgetrokken en gevestigd op Hem, waar Hij zit aan de rechterhand Gods. Daartoe neemt Hij het hart gevangen door een blijk van Zijn liefde, door een woord Zijner genade, door een gepaste belofte, of door enig Goddelijk woord geestelijk toe te passen. Wanneer Hij aldus de ziel heeft gevangengenomen, dan trekt Hij ze op, en dan gaan de genegenheden tot Hem uit, als de Bron en Fontein van alle zegeningen. Wij zijn niet naar Hem toegeslagen om Hem lief te hebben, maar door de liefde zijn wij getrokken in de liefde. Liefde kan niet gekocht of verkocht worden; zij is een innerlijke genegenheid, die natuurlijk en vanzelf tot haar voorwerp en al wat daarmede in verband staat, uitgaat; en zo is het, waar de liefde uit Jezus vloeit, daar zetten de genegenheden zich vanzelf op de dingen, die boven zijn, en niet die op de aarde zijn. Maar wat zijn „de dingen, die daar boven zijn”? Zij zijn dingen, die in Christus zijn opgelegd, die uit Christus ademen en uit Hem voortkomen. Vergeving, vrede, rechtvaardigheid, liefde, onuitsprekelijke blijdschap en heerlijkheid; met kracht tegen de zonde, overwinning over dood en hel, kracht tegen de begeerten, die ons lichtelijk omringen en kracht tegen de verzoekingen. In één woord, alle zegeningen, waarmede God Zijn volk zegent in de hemel in Christus. Deze zijn de dingen, die boven zijn, waarop de ziel haar genegenheden gezet heeft. Doch wij moeten door het geloof enig gezicht hebben van de Persoon van Christus, de eeuwige Zoon van de eeuwige ‘Vader. Hij moet door de kracht Gods aan onze ziel geopenbaard zijn, zullen wij Zijn schoonheid en dierbaarheid kunnen zien, en Hem zo kunnen beminnen als de Schoonste onder tienduizend en gans begeerlijk. Dus al wat van Christus is, geurt uit Christus en ademt uit Christus, wordt onuitsprekelijk zoet en dierbaar. Dit is de gouden olie, die in het hart vloeit; dit is de zoetvloeiende mirre, die druipt op de handhaven des slots; dit is de aloë en de cassie uit de elpenbenen paleizen; dit is „de liefde, die vele wateren niet kunnen uitblussen, noch de rivieren kunnen verdrinken”. En door de ontmoeting van deze liefde zetten zich de genegenheden op de dingen, die boven zijn. In geen andere weg kunnen zij van de aarde getrokken worden tot de dingen, die boven zijn. Wij kunnen onze genegenheden niet in toom houden, zij handelen uit eigen beweging. Indien onze genegenheden aards zijn, dan gaan zij uit naar het stof; indien zij vleselijk en zinnelijk zijn, vestigen zij zich op vleselijke en zinnelijke dingen. Maar als de Heere Jezus Christus door een bewijs van Zijn heerlijkheid en dierbaarheid, of als ook de Heilige Geest door de dingen uit Christus te nemen en die aan de ziel te openbaren, Zich voor onze ogen schildert als het enig waardig voorwerp, dat aanspraken op onze harts- genegenheden kan maken, dan vloeien zij tot Hem uit; ik zei bijna zo natuurlijk, maar dan toch zeker geestelijk. En wanneer dit het geval is, dan zetten zich onze genegenheden op de dingen, die boven zijn.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN