Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 Mei – Door Baca’s Vallei

En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkenvijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft. Lukas 22:29

Voor wie is dit Koninkrijk verordineerd? Voor de vermetele, de hoogmoedige, de schijnheilige en de eigengerechtige? Neen, voor dezen niet. „Ik verordineer u”. U, die steeds met Mij geweest zijt in Mijn verdrukking; u, die verzocht en verdrukt wordt; u, die wandelt in het pad van zware beproeving; u, die de voetstappen drukt van een lijdende Jezus; u, die de smartelijke oefening der verzoeking kent, en toch daarin zijt versterkt geworden met kracht in uw ziel om zelfs tot den bloede toe te kunnen tegenstaan, strijdende tegen de zonde, zodat gij daardoor niet wordt weggevoerd, noch er door overwonnen zijt geworden. Welk Koninkrijk is het? Het is hetzelfde Koninkrijk, dat de Vader aan Jezus gegeven heeft. „Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijk Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft”. Nu, wat is het Koninkrijk, dat God de Vader Zijn beminde Zoon verordineerd heeft? Is het te zitten op een troon gelijk een aards monarch? Een kroon te dragen en een scepter te zwaaien? „Mijn Koninkrijk — zei de Heere Jezus — is niet van deze wereld”, Joh. 18:36. Het Koninkrijk van de Heere des levens en der heerlijkheid diende om een eind te maken aan de heerschappij der zonde, om de dood te vernietigen en teniet te doen degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel. Het dient om geestelijke heerschappij te voeren in de harten Zijner uitverkorenen; om te zijn een Koning en Heere in Sion en te heersen over de gewillige genegenheden van Zijn onderdanen. Het is een Koninkrijk der rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest; een Koninkrijk der genade, door de gezegende Geest opgericht in het hart; een geestelijk Koninkrijk, hetwelk niemand kan zien of er ingaan, dan degenen, die uit de Geest geboren zijn. Het Koninkrijk is een geestelijk Koninkrijk en bevat een volk, dat Hem zien zal gelijk Hij is; een volk, dat Hem verheerlijkt. Hem bemint en liefheeft. Een koninkrijk kan niet hetzelfde zijn voor de souverein en de onderdaan wanneer het een aards en tijdelijk karakter heeft. Als een aards koning zijn koninkrijk zou gaan toedelen aan zijn onderdanen, dan zou het ophouden een koninkrijk te zijn en het zou een republiek worden. Maar zo is het niet met een geestelijk Koninkrijk. Jezus vermindert Zijn genade niet door de mededeling van Zijn genade aan Zijn onderdanen, noch ook vermindert Zijn blijdschap door de blijdschap in hun harten te schenken; noch ook wordt Zijn heerlijkheid bezoedeld door de mededeling daarvan aan Zijn volk. De zon heeft noch licht, noch warmte verloren door het uitzenden van de talloze millioenen stralen sinds zij geschapen werd. Zo verliest ook de Zon der gerechtigheid niets van de volheid, die in Hem is, door de mededeling van Zijn genade en heerlijkheid. In Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; Hij is onuitputtelijk Nu, dit Koninkrijk, hetwelk Hij verordineert aan Zijn beproefde en aangevochten discipelen, is het Koninkrijk der genade in het hart; het Koninkrijk van God in de ziel, de tegenwoordigheid van Jezus in het hart en de openbaring van dat Koninkrijk, waarvan in Daniël 2:44 gesproken wordt, dat het zich verheffen zal op de bouwvallen van alle andere koninkrijken, nadat het deze heeft vermaalt en teniet gedaan.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN