Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 Maart – Door Baca’s Vallei

De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem weg doen. Spreuken 22:15

Wij belijden te geloven in een almachtig, alomtegenwoordig, alziend God, en wij zouden ons wel ten hoogste beledigd achten, indien iemand ons zeide: Gij gelooft niet, dat God alles ziet, dat Hij overal tegenwoordig is, dat Hij een almachtige Jehova is. Wij zouden er bijna toe komen om te denken, dat hij ons voor een atheïst aanzag. En toch, in de praktijk bewijzen wij dagelijks zodanig te zijn. Bijvoorbeeld, wij belijden te geloven, dat God alles ziet, en toch maken en ontwerpen wij plannen alsof Hij niets ziet. Wij belijden te weten, dat God alles doen kan, en toch zoeken wij dingen uit te denken, alsof Hij der heidenen góden gelijk was, die van geen ding nota nemen. Wij belijden te geloven, dat God alomtegenwoordig is, Die uit alle moeiten kan uithelpen en Die zijn volk door elke proeving heen doet komen; en als wij dan in moeiten en beproevingen komen, dan spreken, denken en handelen wij alsof er geen overalomtegenwoordig God is, Die de omstandigheden kent en Die Zijn hand kan uitstrekken en ons er uit kan leiden. Zo is de Heere dus verplicht (het zij met alle eerbied gezegd) ons in beproevingen en verdrukkingen te brengen, omdat wij zulke blinde dwazen zijn, dat wij niet kunnen leren met welk een God wij te doen hebben, tenzij wij bevindelijk in die plaatsen van moeite en beproeving komen, waaruit niemand dan alleen zulk een God ons verlossen kan. Dit is dan een reden, waarom de Heere zo dikwijls Zijn volk zo smartelijk de zonde doet inleven, om hen te doen verstaan welk een wonderbare verlossing van de schuld, onreinheid en kracht der zonde is in de Persoon, het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Om dezelfde reden ook wandelen zij in zulke voorkomende verzoekingen, opdat zij zouden leren verstaan wat een God van wonderen Hij is, om hen uit te helpen. Dit is ook de reden waarom zo velen van hen gekweld en geplaagd worden; het is opdat zij niet zouden leven en handelen alsof er geen God ware om tot Hem te gaan, geen almachtige Vriend om mede te raadplegen, geen vriendelijke Jezus om hun moede hoofd in Zijn schoot neder te leggen. Het is om hen bevindelijk en inwendig van deze lessen van genade en waarheid kennis te doen nemen, die zij nooit zouden leren kennen, totdat de Heere hen noodzaakt ze te leren en hen daadwerkelijk dwingt te geloven wat zij belijden te geloven. Zulke moeité’ is Hij genoodzaakt ons op te leggen, want zulke botte leerlingen, zulke dwaze schepselen zijn wij. Teneinde dan ons te onderwijzen welk een God Hij is, welk een genadig en medelijdend Hogepriester, en om de hoogte en diepte en lengte en breedte van Zijn liefde te doen kennen, is Hij genoodzaakt Zijn volk bij tijden scherp en hard te behandelen; is Hij genoodzaakt de roede over de rug te halen, omdat Hij ziet, dat de dwaasheid in de harten Zijner kinderen gebonden is en dat niets dan een herhaling van de roede der tucht ze verre van hen weg doen zal.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN