Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 Augustus – Door Baca’s Vallei

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3:4

Indien Christus uw leven op aarde is, gij een levendig geloof hebt in Zijn Goddelijke majesteit, indien enige druppen van Zijn liefde uw ziel bedauwd hebben en enige zoete toelachingen uw hart tot vertroosting waren, dan zou de apostel daarvan zeggen: „Wanneer nu Christus, Die uw leven is, zal komen met al Zijn heiligen, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”. Niet langer door de zonde en satan gekweld, niet langer een zwakke, ziekelijke tabernakel omgedragen, die het vat is van ontelbare kwalen en ongesteldheden, maar dan begenadigd met een reine ziel, gelijk zij rein is, en met een geestelijk lichaam, bekwaam om de eeuwige zaligheid te genieten. Dan zult gij, verdrukte heiligen, die uw genegenheden gezet hebt op Hem, Die gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt, dan zult gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En is dit niet waard, dat gij er wat voor uitstaat? Is dit niet een gezegende uitkomst aan het eind der loopbaan? Is het niet waard, dat gij die loopbaan loopt om die prijs te verkrijgen? Is dit geen ongekend rijke genadebeloning voor al uw verzoekingen, moeiten, droefheden en smarten? Dit te geloven, en dat niet te vergeefs, dat wanneer Hij zal geopenbaard worden, gij met Hem zult geopenbaard worden in heerlijkheid! De Heere, indien het Hem behaagt, leide onze zielen, in deze Goddelijke en gezegende waarheden! Zij zijn het wezen van de practicale godzaligheid, en in zo ver wij deze beoefenen, en leven onder de zoette invloeden en de bedauwde werkingen van de Geest der genade, zullen deze zaken ons tot bewijs onzer zaligheid dienen, waartoe, indien wij recht onderwezen zijn, ook al onze zielsgenegenheden uitgaan.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN