Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

7 Juli – Door Baca’s Vallei

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28

De Heere zegt: Ik geef hun — dat is aan Mijn schapen — het eeuwige leven. Er staat niet: Ik zal het geven in het toekomende leven, maar: Ik geef het hun nu. Daarom lezen wij ook: „Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven”. Heeft het nu, als een tegenwoordig, verblijdend bezit. Dit leven wordt blijkbaar geschonken als Christus Zichzelf aan de ziel openbaart, want dan wordt het eeuwige leven uit Zijn volheid ontvangen als een verheugend bezit. Zij allen dan, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, omhelzen in zodanige daad het eeuwige leven. Zij leven, zijnde geopenbaard in Christus, want Hij is „ons Leven”, en zodra zij het aannemen in Hem, worden zij zijn zoete bewegingen in hun hart gewaar, in de blijdschap, die het mededeelt, in de vrede, die het schenkt, in het vooruitzicht, dat het opent, in de vrezen, die het wegneemt, in de twijfelingen, die het verdrijft. Dus is er om zo te spreken in de ware godsdienst iets tastbaars, iets wat men zich ten nutte kan maken; en dit onderscheidt een goede hoop door genade van iedere andere hoop, die bedriegelijk, hartstochtelijk of ingebeeld is. Geloof vrij, er is een wezenlijkheid in de levende godzaligheid, een bezit, dat voor een eeuwigheid geldt, die derhalve het levende kind van God doodt aan een voorbijgaande wereld en aan de vergankelijke dingen van de tijd en genot. Telkens wanneer wij mogen zien op Christus, is er een gezicht van het eeuwige leven in Hem, want Hij is de eeuwige Zoon van God, en als Hij Zich als zodanig aan de ziel bekend maakt, toont Hij ons, dat al ons leven in Hem is. Het werk, dat Hij uitvoert, is voor de eeuwigheid; Hij leeft tot in eeuwigheid en degenen, die Hij heeft verlost door Zijn bloed, gerechtvaardigd door Zijn gerechtigheid en geheiligd door Zijn genade, zullen eeuwig leven in Zijn tegenwoordigheid. Het is de eeuwigheid van Zijn liefde, die haar tot de hoogste waarde opvoert, want dit leven eeuwig zijnde, waarborgt niet slechts een oneindigheid, maar ook een onveranderlijkheid, zodat er geen verandering in de tijd, noch in de eeuwigheid kan plaats vinden, en dit geeft een waarborg aan al de erfgenamen der belofte. Wanneer zij dan het eeuwige leven mogen aangrijpen, door Hem aan te grijpen, Die het Leven is, en zij de zoete bewegingen der hoop in hun ziel waarnemen, dan opent dit voor hun ogen een uitzicht van onsterfelijke blijdschap.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN