Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Februari – Door Baca’s Vallei

Dit is een getrouw woord, want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen. 2 Timotheüs 2:11, 12

Om deelgenoten te zijn van Christus’ kroon, moeten wij ook deelgenoten zijn van Christus’ kruis. De vereniging met Hem in het lijden moet de vereniging met Hem in heerlijkheid voorafgaan. Dit is het uitdrukkelijk getuigenis van de Heilige Geest: Indien wij met Hem lijden, wij zullen ook met Hem verheerlijkt worden. Het vlees en de wereld moeten ons gekruisigd worden, en wij der wereld; en dit kan alleen door de kracht van een levende vereniging met een gekruiste Middelaar. Dit doet de apostel uitroepen: „Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef; doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”. En wederom: „Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld”. Een bevindelijke kennis van de kruisiging met zijn gekruisigde Heere deed Paulus het kruis prediken, niet slechts in zijn kracht tot verlossing, maar ook in zijn kracht tot heiligmaking. Door het kruis, dat is, door vereniging en gemeenschap met Hem, Die op het kruis stierf, is er niet slechts een fontein geopend tegen alle zonde, maar ook tegen alle onreinheid, Zach. 12 : 1. Bloed en water vloeiden uit Jezus’ zijde toen Hij door de Romeinse speer doorstoken werd.

Deez’ fontein is zeer vol, en een rijke buit,
Ontsloten door speer, geeft het harte uit;
Bloed en ook water; het bloed verzoent alleen,
Terwijl water reinigt; doch de fontein is slechts één.

„Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn”, zeide de man naar Gods hart, en wij mogen zijn woorden nazeggen. Al onze fonteinen, niet slechts van vergeving en vrede, aanneming en rechtvaardigmaking, maar ook van blijdschap en heerlijkheid, van wijsheid en kracht, van overwinning over de wereld, en van een doding van het lichaam der zonde en des doods; van iedere nieuwe herleving en verwakkering der hoop en van het vertrouwen; van alle gebed en lofzegging, van iedere nieuwe opbloeiing der ziel, gelijk Aarons staf bloesem en vrucht voortbracht. Van elke gevoelige aanraking, geestelijke begeerte, van elk vurig gebed,’ smeltend berouw, eerlijke belijdenis, Goddelijke smart over de zonde, al deze bronnen van het leven, die met Christus verborgen zijn in God, zijn in een gekruiste Zaligmaker. Zo is Christus gekruisigd voor de verlosten een kracht Gods tot zaligheid. En daar Hij ons van Gode geworden is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing, kunnen wij bij het kruis alleen worden wijs gemaakt tot zaligheid en worden wij rechtvaardig door een vrije rechtvaardigmaking, ontvangen wij Zijn Geest om ons te heiligen en worden wij bevrijd en verlost door Zijn bloed en vermogen van de zonde, satan, dood en hel.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN