Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 April – Door Baca’s Vallei

Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is, dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben; wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Hebreeën 6:18

Neen, het is ten enenmale onmogelijk, dat God liege. De aarde zou eerder ontbonden en de gehele schepping tot een chaos kunnen teruggebracht worden eer God zou kunnen liegen. Hij zou ophouden God te zijn, wanneer de minste schaduw van omkering of de minste verandering in Zijn heerlijke Godheid zou kunnen plaats hebben. Maar het is onmogelijk, dat God liege. Dit houdt dan ook de sterke vertroosting in voor degenen, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. En wat is de grond van deze sterke vertroosting? Dit is de grond, dat God van eeuwigheid bepaald en bij Zichzelf gezworen heeft, dat Hij verlossen en zegenen wil degenen, die de toevlucht genomen hebben om de in het Evangelie voorgestelde hoop vast te houden. Dit is de grond van hun vertroosting, dit is de grond hunner hoop, dat God zulke en zulke beloften gegeven, en deze door Zijn dure eed bevestigd heeft, dat zij, die de toevlucht nemen en deze hoop vasthouden, een recht daartoe hebben en daarbij een klare verzekering, dat zij erfgenamen der beloften zijn. Nu, hebt gij ooit in uw leven geestelijke vertroosting gesmaakt? Zo ja, dan was het doordat gij de hoop, in het Evangelie u voorgesteld, kondt omhelzen. Er was geen vertroosting te verkrijgen door op’ uw gevallen staat te zien. Zo er ooit enige ware vertroosting was, enige hoop in uw hart oprees, enig waar zielsgemak, het vloeide voort uit de daden van het levend geloof, dat het bloed en de gerechtigheid van Christus omhelsde, door een zekere mate van Zijn dierbaarheid te smaken, door een beschouwen van Zijn heerlijkheid en schoonheid, vergezeld van een smelting des harten in eigen nietigheid en onwaardigheid aan Zijn gezegende voeten. Niet door op uzelf te zien, maar als ledige zondaren uit Zijn volheid te ontvangen; niet door op uzelf te vertrouwen of op uw eigen talenten, maar door uit te gaan tot Jezus en iets uit Hem in uw hart te ontvangen. Alleen dit kan ons vertroosting geven, en hoe meer wij daarvan hebben, hoe meer dit onze vertroosting zal vermeerderen.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN