Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 April – Door Baca’s Vallei

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard, door het Woord der waarheid; opdat wij zouden zijn eerstelingen Zijner schepselen. Jacobus 1:18

Wanneer wij acht geven op het werk des Geestes in het hart, zullen wij in al Zijn Goddelijke handelingen en bewegingen zien, dat Hij te allen tijde de waarheid gebruikt als Zijn voortreffelijk instrument. Doorpriemt en wondt Hij? Het is door de waarheid, want het zwaard des Geestes is het Woord Gods; en dat wij kennen is het Woord der waarheid. Indien Hij in Zijn barmhartigheid heelt, indien Hij ons vriendelijk zegent, het is door middel van de waarheid; want de belofte is: Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden. En wanneer Hij aldus komt, dan komt Hij als een Trooster, volgens deze woorden: Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. Inderdaad, indien wij de nieuwe mens der genade beschouwen, die de gezegende Geest in het hart schept en voortbrengt, zullen wij zien, dat al zijn leden en vermogens gevormd en bekwaam gemaakt worden om de waarheid met volle instemming aan te nemen. Gelijk het oog geschikt is voor het licht, het oor voor het geluid, de longen voor de zuivere lucht, die ze vult tot elke ademtocht, en het hart voor het levensbloed, dat het voortstuwt door iedere daaraan verbonden slagader, zo is de nieuwe mens der genade geschikt en bekwaam om de waarheid Gods te omhelzen. En gelijk deze levensorganen alleen dan hun bijzondere dienst uitvoeren, wanneer zij de indrukken ontvangen, welke deze uitwendige zaakbezorgers in hen verwekken, zo werken de organen van de wedergeboren mens ook alleen dan, wanneer de waarheid door de kracht van de gezegende Geest wordt ingedrukt. Heeft dan de nieuwe mens ogen? Hij ziet de waarheid, Efeze 1:18, 19. Heeft hij oren? Hij hoort de waarheid, Jes. 4:3; Lukas 9:44. Heeft hij handen? Hij houdt de waarheid vast en omhelst ze, Spreuken 4 : 13; Jes. 27:5; Hebr. 6:18. Heeft de nieuwe mens voeten? Het is opdat hij mag wandelen in de waarheid, Psalm 119:45; Lucas 1:6; 3 Joh. :4. Heeft de nieuwe mens een mond? Doet uw mond wijd open, en Ik zal ze vervullen, Psalm 81:11. Hij mag zich voeden met de waarheid, de levende waarheid, ja zelfs met Zijn vlees, Die de waarheid Zelf is, Joh. 6:35, 14:6.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN