Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 Augustus – Door Baca’s Vallei

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis. Openbaring 12:11.

Is het niet het bloed des Lams, zoals dit geopenbaard wordt in het Woord van God, maar toegepast en gesprenkeld op de consciëntie, dat de beschuldigingen van satan beantwoordt? Maar laat ons mogen opmerken, dat er is een komen tot het bloed der besprenging onzerzijds, en er is een komen van het bloed der besprenging tot ons. De apostel spreekt in Hebreeën 12:22—24: „Maar gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging, hetwelk betere dingen spreekt dan het bloed van Abel”. Dit komen tot het bloed is de eerste stap om de overwinning te behalen. Maar in Christus’ krijgsdienst gaat de nederlaag gewoonlijk, zo niet altijd, vóór de overwinning. Het is daarom niet zo gemakkelijk, de zonde, dood en hel te overwinnen, die ons alle tezamen tegen zijn; en gewoonlijk gaan wij nooit tot de ware bron om hulp, tenzij al onze hoop bijna vergaan is. De eerste flikkering komt over het algemeen uit een gezicht, zij het als het ware op een afstand, op het bloed des Lams. De vuurtoren werpt zijn schemerlicht over het wijduitgestrekte water, om de zich in de storm bevindende zeeman te leiden in de veilige haven. Evenzo is het wanneer in de ziel een gezicht komt op het bloed des Lams; al is dit ook op een afstand, het is als een lichtbaken, hetwelk oog en hart tot zich trekt van degenen, die handel doen op grote wateren. Het licht moge in het eerst niet zo helder en klaar schijnen, maar het is een morgenster, die de opgang der zon verkondigt. De Geest schijnt op het Woord en verwekt het geloof in de ziel om te geloven, dat het Lam geslacht is, het bloed gevloeid heeft, de offerande is geofferd en dat een nieuwe en verse weg is geopend en ingewijd door het voorhangsel, het gescheurde vlees van de Heere Jezus. Dit verschaft aan de beschuldigde ziel een zekere vastigheid, waarop zij staan kan en des satans beschuldigingen beantwoorden. „Inderdaad — zegt zij — ik ben een schuldige ellendeling, een zondaar, de grootste der zondaren, want ik heb gezondigd tegen licht, tegen overtuigingen, tegen de consciëntie en de vreze Gods. Mijn hart is geheel en al boos, mijn geest geheel bedorven, en mijn natuur volkomen afkerig. Nooit heb ik iets goeds gedaan. Ik ben een ellendige, de slechtste der slechten. Ik kan niet te slecht van mijzelf spreken, en ook anderen kunnen dit niet. Maar boven dit alles: het Lam Gods heeft Zijn dierbaar bloed gestort, en dit bloed reinigt van alle zonden”. Als de vijand zal aankomen als een stroom, dan zal de Geest des Heeren de banier daartegen oprichten: de met bloed bedekte vlag van de gekruisigde Verlosser. En onder de bescherming te zijn van de in bloed gedoopte banier is gelijk aan het hoofd te bieden aan de satan. Echter is de overwinning niet ten volle verkregen. Dit heeft plaats wanneer het bloed in het hart komt, de consciëntie wordt besprengd en een openbaring en toepassing daarvan aan de ziel’ wordt geschonken; dan wordt de satan absoluut op de vlucht gedreven.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN