Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

27 November – Door Baca’s Vallei

En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Romeinen 8:10

Wij hebben twee dingen nodig in een levend werk: een geestelijke dood en een geestelijk leven. Wij hebben nodig, dat de dood op het vlees wordt afgedrukt, op de zonde, op alles dat van het Goddelijke afwijkt, opdat het niet moge heersen of regeren; en wij behoeven ook de gemeenschap en onderhouding van een Goddelijk leven, dat naar God uitgaat, dat bestaat en leeft in hetzelfde hart en dat op hetzelfde ogenblik handelt. Hier strijdt de zonde om de heerschappij, maar hier is ook een gezicht op het kruis van Christus; hier is een bewijs van de bloedende en stervende liefde. Dit zet de dood op de zonde. Maar waar de dood op de zonde wordt afgedrukt en de begeerte wordt gefnuikt, gekruisigd, weerstaan of onderworpen, daar ontspringt tegelijkertijd een leven des geloofs en des gebeds, der hoop en der liefde, van berouw en Goddelijke droefheid over de zonde, van vernedering en geestelijke gezindheid, van een begeerte om te leven tot eer van God en van te wandelen in Zijn vrees. Van het kruis vloeien deze beide zaken af. Van het kruis komt de onderwerping der zonde; van het kruis komen leven en gerechtigheid. Van het kruis komt de genezing van elke bloedende wond, en van het kruis ontspringt beweging tot een godzalig leven. Zo is er in Gods verborgen wijze handelingen een weg, waarin de zonde kan verzoend, de wet verheerlijkt, gerechtigheid verhoogd, de zondaar verlost, de zonde onderworpen, gerechtigheid geschonken worden, en de ziel wordt verwaardigd om te wandelen in de wegen van vrede en heiligheid. O, welke diepten van wijsheid, barmhartigheid en genade worden hier gevonden! Zie waarheen gij wilt, beproef elke vorm, indien gij oprecht handelt ten opzichte van de zaligheid uwer ziel, indien de Geest des Heeren de vreze Gods in uw hart geplant heeft, dan zult gij buiten deze geen andere weg vinden. Er is geen andere weg, die leidt tot heiligheid hier en ten hemel hiernamaals; geen andere weg, waarin de zonde kan verzoend en de ziel geheiligd worden. Het is ten opzichte van de zaligheid, dat niet alleen de schuld, maar ook de kracht der zonde wordt weggenomen. Ten opzichte van de zaligheid wordt in deze weg de vloek der wet teniet gedaan en hier ligt de bron van alle heilige, aanneembare gehoorzaamheid, die door alle eeuwen heen het kruis zo dierbaar heeft doen zijn voor de zielen van Gods kinderen, en die hen min of meer met Paulus heeft -doen instemmen, toen hij zeide, dat hij niet wenste te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN