Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

14 September – Door Baca’s Vallei

Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Efeze 1:3

Indien gij gezegend zijt met alle geestelijke zegeningen, het is alleen „in Christus”, dat gij zo gezegend zijt. Indien gij zijt uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld, het was alleen in Christus, dat gij verkoren zijt. Hij is ons Verbondshoofd. Hetgeen wij zijn, dat zijn wij in Hem. Er is niets in ons, geen vastigheid. Alles is wankel hier beneden, alles ten opzichte van de mens is onzeker. Bij God is zekerheid, en de vastigheid van Gods oogmerken is onze hoogste en enige ondersteuning. Dus de leerstelling der uitverkiezing, met het hart aangenomen, verspreidt een heilige zegen over de gehele waarheid van God, want zij geeft daaraan vastigheid. Het is geen droge leerstelling, die men van hand tot hand werpt, gelijk een tennisbal; het is geen geloofsartikel, dat in kerkartikelen is opgenomen, of een theorie, die door godgeleerden is naar voren gebracht. Ook is het niet een bloot onsamenhangend, onzeker denkbeeld, verzameld uit enige duistere en twijfelachtige gedeelten van het Woord van God. Het is geen meteoor, geen schijnsel van een lucht verheveling, dat zich beweegt over moerassen en poelen. Het is een vast licht, door de hand Gods in de Schrift geplaatst, gelijk Hij van ouds de lichten in het firmament plaatste om de aarde te verlichten. Het werpt derhalve zijn stralen over de gehele waarheid van God. Want het is „in Christus”, dat Zijn volk is uitverkoren, en daar de uitverkiezing in Christus is, wordt zij beschenen door al de stralen van de Zon der gerechtigheid in bijna iedere Evangeliewaarheid. Er is geen enkele Evangeliewaarheid, en geen enkele geestelijke zegen, of de dierbaarheid daarvan is afgeleid uit het verband met de Persoon en het werk van God; en wat bovenal waarheid is, is dat de zaligheid der uitverkiezing vloeit uit het feit, dat zij in Christus is. Maar, zullen enigen zeggen, deze dingen zijn hard om te geloven. Zij zijn zeer hard om te geloven, want ons ongelovig hart vindt het moeilijk iets te geloven, dat ons ten goede komt. Wij kunnen de leugens van de duivel met ijver aannemen, wij kunnen een open, gewillig oor lenen aan alles, wat ons boze hart ons ingeeft. Maar om de waarheid Gods te geloven en de hand te leggen op haar schoonheid en voortreffelijkheid, haar levendmakende kracht te ondervinden en te leven onder haar opwekkende, versterkende invloed, is een andere zaak. Doch waar blijft het leven van onze godsdienst als deze zaken er uit worden weggenomen? Neem, zo gij kunt — God zij geloofd, het is boven het bereik van des mensen hand — neem maar weg het kostelijke feit, dat God de kerk gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus; waar zou er plaats zijn voor enige zegen om met onze ziel daarop te rusten? Wel, elke zoete belofte, die in uw gemoed komt, elke verheffing van Gods vriendelijk aangezicht in tijden van duisternis en wederwaardigheid, elke vrijheid in het gebed, elk opzien tot en ontvangen uit de volheid van Christus, al deze dingen gronden zich op dit doorluchtig feit, namelijk, de zegening, waarmede God ons gezegend heeft in Christus Jezus. Zodat alles, wat wij moeten betrachten, en wij hebben veel te doen, God alleen ons kan bekwamen tot het doen, dat is tot het aannemen van hetgeen God behaagd heeft zo barmhartiglijk te geven. En Hij heeft ons met alle geestelijke zegeningen gezegend in de hemel in Christus Jezus, om de kracht daarvan te ondervinden, de zoetheid te genieten, en om voor onszelf, door de verzegeling des Geestes, te weten, dat Hij ons gezegend heeft, ja ons, en dat met het leven tot in alle eeuwigheid.

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN