Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek
Categorie

Korenaren Uit de Volle Oogst

31 december

3

Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord, dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 1:24, 23 Alle vlees, en alles wat uit het vlees is, is als gras, dat voor een tijd groen en bloeiend schijnt, maar aangeroerd door de zeis des...

30 December

3

Het einde eens dings is beter dan zijn beginsel. Prediker 7 :8 Alzo spreekt de wijze man, en het is dikwijls waar in het natuurlijke, maar immer waar in het geestelijke. Zelden kunnen wij in den beginne de uitslag voorzien ener zaak, die wij ondernemen. Wij mogen haar met veel hoop aanvangen, en aan het einde die hoop deerlijk bedrogen zien. Wij mogen ze somtijds met vrees beginnen en bevinden...

29 December

2

Ik ben de wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Johannes 15:5 Het grootste geheim in de godsdienst — dat geheim, hetwelk slechts zij kennen, die de Heere vrezen en aan wie Hij zijn verbond toont — is allereerst gemeenschap te gevoelen met de Heere en die gemeenschap vol te houden. Maar die gemeenschap kan alleen...

28 December

2

Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Filippenzen 1:29 Nadat de Heere, door zijn arbeid aan het geweten, ons geroepen heeft tot berouw en belijdenis van zonde, zowel als tot geloof in Jezus; nadat Hij ons geroepen heeft tot droefheid naar God; geroepen om volgens de voorschriften van het Evangelie te leven, en te wandelen...

27 December

2

Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5:7 De aard van het geloof is in het donker te vertrouwen, wanneer alle schijn tegen ons is; te vertrouwen, dat er kalmte zal komen, ofschoon de storm boven ons hoofd hangt; te vertrouwen, dat God zal verschijnen, ofschoon er niets dan kwaad gevoeld wordt. Het is een teder, kinderlijk, onbepaald vertrouwen, een algehele...

26 December

2

De Heere uw God is in het midden van u, een Held, die verlossen zal. Zefanja 3:17 Met welk een sterke God hebben wij te doen! En wat zou voor ons beter zijn dan een sterke God? Hebben wij geen sterke zonden? Hebben wij geen sterke beproeving? Hebben wij geen sterke verzoekingen? Hebben wij geen geduchte vijanden en geduchtige bekommernissen? En wie anders kan ons van dat machtige heir leger...

25 December

2

De verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees. 1 Timotheus 3:16 Een verborgenheid is het; een grote, een diepe, een onpeilbare verborgenheid; want wie kan het recht verstaan hoe het Goddelijke Woord, de eeuwige Zone Gods, vlees was geworden en onder ons heeft gewoond? „Wie zal zijn leeftijd uitspreken?” (Jesaja 53:8) of die eeuwige leeftijd, waardoor Hij is Gods...

24 December

2

Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uwe inzettingen leerde. Psalm 119:71 Wij mogen alles bezitten wat het vleselijke hart begeert, daardoor zullen wij slechts in wereldsgezindheid en goddeloosheid verharden. Maar naar lichaam en ziel onderworpen te zijn; door bezoekingen gespeend en afgescheiden van een goddeloze wereld; de behoefte aan Christus gevoelende, en dat zonder deel...

23 December

2

En die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. Romeinen 8:27 Gods wil staat vast en is even onveranderlijk als God zelf. Onze wil verandert altijd; Gods wil wordt nooit bewogen. En daar die wil altijd moet bestaan en heersen, zo zal het onze hoogste wijsheid en rijkste genade zijn, ons aan die wil te onderwerpen en er ons naar te...

22 December

2

In dewelke gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. 1 Petrus 1:8b Hier vinden wij geloof, liefde, blijdschap en heerlijkheid verenigd. Het woord „verheugt” betekent eigenlijk opspringen van vreugde. Geestelijke vreugde, heilige vreugde, is daarom van aardse, natuurlijke vreugde niet alleen onderscheiden in aard, maar ook in graad...

21 December

2

Dewelke gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt. 1 Petrus 1:8a Hoe spreekt dit tot onze harten, en zijn er niet enigen, zo niet velen van ons, die ook kunnen zeggen: „Dewelke wij niet gezien en nochtans liefhebben?” Hebben wij Hem niet lief, waarde lezers? Is zijn naam ons niet kostbaar als de uitgegoten zalf? Maar wij hebben Hem niet gezien. Neen, niet door het oog des lichaams; maar wij...

20 December

2

En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor, tot een deur der hope; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen har er jeugd, en als ten dage toen zij optoog uit Egypteland. Hosea 2:14 Het „dal Achor” betekent het „dal van beroerte”. Het was het dal, waar Achor werd gestenigd. En waarom gestenigd? Omdat hij het gevloekte voorwerp genomen had; omdat zijn oog was geboeid door...

19 December

1

Opdat uw geloof niet zoude zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 1 Korinthe 2:5 Het is waar, dat de wezenlijke genade noch verlies, noch teruggang kan ondergaan, maar wel haar openbaringen en werkingen. Wie, die het geloof heeft, is niet bewust, dat het afneemt en toeneemt, rijst en daalt, sterk is en zwak, en elke dag, elk uur afwisselt? Wanneer dan een scherpe beproeving komt...

18 December

1

En in Hem gevonden worde. Filippenzen 3:9 De Apostel wist, dat er een tijd zou komen, dat God Jeruzalem met lantaarnen zou doorzoeken. Hij wist, dat de dag snel naderde, waarop de geheimen van alle harten zouden geopenbaard worden. Hij wist, dat het uur naderde, waarin de ogen des Heeren de woorden en daden der mensen zouden proeven en de oogleden des rechtvaardigen Rechters ze zouden wegen. En...

17 December

1

O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet; komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk. Jeremia 55:1 Hoe menig arm gevoelig zondaar heeft door de kracht dezer woorden Jezus gezocht en is van Hem geantwoord (Psalm 34:5); is tot Hem gekomen en door Hem vriendelijk ontvangen. Door de kracht, waarmede zulke uitnodigingen gepaard gaan, wordt...

16 December

1

Geliefden Gods, en geroepen heiligen. Romeinen 1:7 Hetzelfde woord ,,heilige” is door ’s mensen boosheid en goddeloosheid, een woord van verwijt en verachting geworden. Maar God wil het eren, laat de mensen het onteren, zo zij willen. God heeft er een gloriekroon op gezet; laat de mensen het verachten, zo zij kunnen. Er is geen voorrecht of zegen, die God kan schenken, zo groot en heerlijk, als u...

15 December

1

Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Jesaja 45:24 Dezelfde Geest, Die als met een straal van licht en leven in het geweten schijnt, om het de schuld der zonde, de vloek der Wet en zijn ellendige toestand te doen gevoelen, als een overtreder, dezelfde Geest zeg ik, leidt het ook in het geheim, dat het geen sterkte heeft. Hebt gij het nooit ondervonden...

14 December

1

Zo zegt de Heere: een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom; maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent. Jeremia 9:23, 24 Zo is het ons geoorloofd te roemen. Maar waarin en in wie? Niet in ons zelf; die roem is voor eeuwig uitgesloten. De Heere heeft voorgenomen over...

13 December

1

En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Hebreeën 5:9 Door zijn lijden in de hof en aan het kruis werd de Heere Jezus geheiligd. Maar welke heiliging was dit? Het is zeer duidelijk, dat dit niet betekent, dat onze Eleere door dat lijden in de hof en aan het kruis geheiligd werd als de Zone Gods, en ook niet als de Zoon des mensen...

12 December

1

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk ’t behoort, maar de Geest zelve bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Romeinen 8:26 In al onze gebeden, in al onze toenaderingen tot de troon, zal dit onze barmhartigheid en wijsheid zijn, te streven om tot het bezit te komen van de zin des Geestes; te begeren de wil van God te...

11 December

1

Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u ruste geven. Mattheüs 11:28 Wanneer wij rusten, vinden wij verlichting voor onze vermoeide leden. Zo ook in het geestelijke. Wanneer de ziel tot Jezus komt, geeft Hij rust en ontheffing van haar last, zowel als bevrijding van angst en een ophouden van de arbeid, die haar kwelt en verscheurt. Hij belooft dit te geven — „Komt...

10 December

1

Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn: opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. Johannes 17:2. De Apostel zegt: „Maar die de Heere aanhangt, is één geest met Hem” (1 Kor. 6:17). Indien wij dan de Heere aanhangen, in andere woorden: met Hem verenigd zijn, is dit de innigste aller verenigingen. Een man en een vrouw zijn één...

9 December

9

Wanneer gij zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. Jesaja 43:2 Hoe velen van de dierbare heiligen Gods, wanneer zij in wegen van moeite en smart waren geleid, hebben de vervulling dezer genadige belofte ondervonden! En is niet één dier wateren, door welke allen gaan moeten — die diepe en snelvlietende Jordaan, door welke ieder heen moet? Hoe donker en huiveringwekkend schenen niet immer...

8 December

8

Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Romeinen 5:20 Om te weten wat de genade is in haar heerschappij over de zonde, en in haar overvloedig zijn over de toeneming der ongerechtigheid, moeten wij in de geest in de diepte van de val worden geleid. Wij moeten door God zelf in de geheimen van ons eigen hart worden geleid; wij moeten treurende gemaakt...

7 December

7

De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden. 1 Petrus 5:10 Indien „de God van alle genade” u inderdaad „geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid”, — indien Hij waarlijk met zijn gezegende vinger uw hart heeft aangeraakt, — weet het...

6 December

6

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan des gouds, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn. tot lof, en ere, en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1:7 Beproevingen en verzoekingen zijn de middelen, die God gebruikt, om aan de ziel de waarheid en kracht des geloofs, die Hij haar schenkt, te openbaren; want in iedere...

5 December

5

Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? zij is als een rij van twee heiren. Hooglied van Salomo 6:13 Zijt gij niet dikwijls een raadsel voor uzelf? Nu eens warm, daarna koud; uzelf het ene half uur verlagende, het volgende uzelf verheffende; de wereld liefhebbende en er u, als ’t ware heden in badende; morgen roepende, kermende en zuchtende om een lieflijke openbaring van de liefde Gods; diep gevoel...

4 December

4

Daar is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat. Mattheüs 4:4 „De mens zal bij brood alleen niet leven.” Er is een hemels voedsel om zijn ziel, zowel als natuurlijk voedsel, om zijn lichaam te onderhouden. Zo een mens geestelijk gevoed wordt door alle woord, dat door de mond Gods uitgaat; indien dit het enige voedsel is, dat ’s Hee...

3 December

3

De eeuwige God zij u een woning. Deuteronomium 33:27 Er is voor mijn gemoed veel liefelijkheid in de tegenstelling tussen de eeuwige God als Woning, Schuilplaats, Verberging voor zijn volk, en de leugenachtige schuilplaatsen, waarin de meesten hun hoofd verbergen. Gods volk heeft een eeuwige woning nodig. Zij hebben een ziel, die nooit sterft; en zo zij geen schuilplaats hebben, die nooit sterft...

2 December

2

Aanschouwt de rotssteen, daar gijlieden uit gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, daar gij uitgegraven zijt. Jesaja 51:1 Het is als wilde de Heere hier door de pen van zijn Profeet onze ogen vestigen op onze oorsprong. En wat is die? Dezelfde steengroef, waaruit de andere stenen komen. Zo gij en ik, door Gods genade, „levende stenen” zijt, komen wij uit dezelfde groeve met de dode...

1 December

1

De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Zion; en U zal de gelofte betaald worden. Psalm 65:2 Hoe zoet is het God te loven en te prijzen! Er is geen gevoel op aarde, dat daarmede te vergelijken is. Maar hoe dikwijls zijn wij in die staat, dat wij noch kunnen bidden, noch loven; wanneer gemelijkheid en ontevredenheid zodanig bezit van ons hebben genomen, dat, verre van God te loven, wij zelfs...

30 November

3

Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hebreeën 7:25 Zo de genadige Heere niet leefde om ons tot Voorspraak te zijn, kon Hij nauwelijks gezegd worden ons volkomen zalig te maken. Maar daar Hij altijd is aan de rechterhand Gods en altijd tussenbeide treedt, altijd de wierook van zijn aanneembaar Middelaarsoffer...

29 November

2

Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen. Hooglied van Salomo 2:14 Jezus is de Schuilplaats, de enige Schuilplaats tegen de zonde en tegen zich zelf. „Gij zijt mijn Schuilplaats”, zeide David in vroegere dagen. Dit werd aan Mozes in een beeld voorgesteld, toe de Heere hem in een rotskloof plaatste, hetwelk Toplady zo schoon bezongen heeft, om het smachtende verlangen zijner ziel uit te...

28 November

2

De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. Markus16:19 De rechterhand Gods wil zeggen: de rechterhand der macht, der heerschappij, van het gezag en der aanneming. Toen onze gezegende Heere naar de gewesten der zaligheid terugkeerde, en de poorten des hemels hun hoofden oplichtten, en de eeuwige deuren werden geopend en de Koning...

27 November

2

Als de wilgen aan de waterbeken. Jesaja 44:4 De wilg kan, zoals wij weten, niet leven zonder water; hij moet aan de oever van een beek of rivier geplaatst zijn, anders verwelkt en sterft hij. Neem een jonge wilg, plant die op een bergtop, of in de zandwoestijn, hij laat spoedig zijn bladeren hangen en sterft. Maar neem een naakte tak van de wilg, en plant die bij een stroom, zodat het water zijn...

26 November

2

En zij zullen uitspruiten tussen in het gras. Jesaja 44:4 Hier wordt van ’s Heeren volk gesproken, als opeens „uitspruitende” door de invloed der uitgegoten wateren en stromen. De geestelijke betekenis van dit beeld is even duidelijk als zeker. In die brandende hemelstreken, waar het water niet in alle jaargetijden van de hemel valt, zoals in ons vochtig klimaat, is de uitwerking der zware...

25 November

2

Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede dient. Romeinen 14:19 Wat ligt er iets liefelijks in het woord „vrede”. Bunyan stelt dit juist voor in zijn „Pelgrimsreize”, waar hij spreekt van Christen, na gast geweest te zijn in het „huis van Schoonheid”, toen hij ging slapen in de kamer „Vrede” genaamd. En wat zegenrijke gewaarwordingen liggen in dat woord „vrede”. Het was de nalatenschap, die de...

24 November

2

Ik zag de Satan, als een bliksem, uit de hemel vallen. Lukas 10:18 Het verdient onze meeste aandacht en biddende overweging door het oog des geloofs de wijsheid en macht te zien, welke uitblinkende is in de wijze, waarop de alwijze God zijn lieve Zoon op aarde zond, om de werken des duivels te verbreken (1 Joh. 3:8). De Satan had, om zo te zeggen, een verwarde strik gespannen, toen hij de koorden...

23 November

2

Welzalig is de man, o Heere! die Gij tuchtigt; en die Gij leert uit uw wet. Psalm 94:12 Wij kunnen uit de woorden hier voor ons opmaken, dat de Heere het leren van kastijden laat voorafgaan. Is hierin niet iets opmerkelijks? Waarom zou de kastijding de onderwijzing voorafgaan? Om deze reden: Wij hebben geen oren om te horen, tenzij wij gekastijd worden. Zo was het met de verloren zoon. Vóórdat...

22 November

2

Door zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druppen dauw. Spreuken 3:20 Toen de Heere zeide: „Er zij licht,” was er op hetzelfde ogenblik licht. Zo ook als de Heere zegt: „Laat de aarde zich openen,” dan opent het hart zich onmiddellijk; het geweten wordt vertederd en de ziel hoort en ontvangt wat God zegt. En wat volgt er na dit openen? Het hart ontvangt de dauw, en stromen van...

21 November

2

Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, alle de dagen onzes levens. Lucas 1:74, 75 Heiligheid bestaat hoofdzakelijk uit twee punten: 1°. Dat men deelgenoot gemaakt is van de Geest der heiligheid, waardoor wij, als uit God geboren, bekwaam gemaakt worden deelgenoot te zijn van de erfenis der heiligen in het licht;...

20 November

2

Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. 2 Petrus 2:9 Weinigen zullen oprecht en geestelijk gaan tot de Heere en uit het diepst van hun hart roepen om van een verzoeking te worden verlost, vóórdat deze zó zwaar op hun geweten drukt en zulk een last op hun ziel doet wegen, dat God alleen die kan wegnemen. Maar als wij waarlijk de last ener verzoeking gevoelen; wanneer...

19 November

1

En van onder eeuwige armen. Deuteronomium 33:27 De eeuwige armen des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, de Goddelijke Jehova, zijn onder ieder zijner kinderen, en onder hen zijnde, kunnen zij er nooit door-, noch uitvallen; maar zij worden gedragen en gesteund en door hen medegevoerd tot zij komen in de eeuwige vreugde van een Drieënige God. Zo nu deze „eeuwige armen” niet onder een mens...

18 November

1

En Hij leidde ze op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Psalm 107:7 Hij leidde ze uit. Uit de wereld, uit de zonde, uit de schijn te hebben van te leven, uit alles wat hatelijk is in zijn heilige en reine ogen. Om te gaan tot een stad ter woning. Zij hadden hier beneden geen stad om in te wonen; maar zij reisden naar een stad hierboven, welker muren en wallen zaligheid en welker...

17 November

1

Zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziele was in hen overstelpt. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit hun angsten. Psalm 107:5, 6 Niet vóórdat zij in de woestijn dwaalden, — niet vóórdat zij bevonden dat hun weg eenzaam was; niet vóórdat zij een stad vonden, om in te wonen; niet vóórdat hun ziel van honger en dorst bezweek — werd er een roepen...

16 November

1

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis; die geen stad ter woning vonden. Psalm 107:4 „Zij dwaalden in de woestijn in een weg der wildernisgeen gebaande weg; een weg, in welke ieder alleen moet gaan; een weg, waar geen gezelschap de wandelaar opbeurt, en zonder enige wegwijzer. Dit is een kenteken voor het kind van God, dat het pad waarop hij wandelt, voor zijn eigen gevoel, een...

15 November

1

Maar de duif vond geen ruste voor het hol haars voets; zo keerde zij weder tot hem in de ark. Genesis 8:9 Welk een rusteloos schepsel is een verzocht kind van God! Hoe is hij dikwijls buiten staat om op dezelfde plaats te blijven, zijn stoel te nemen en rustig bij zijn haard te zitten! Gelijk de duif van Noach kan hij geen rust vinden voor het hol van zijn voet op de drijvende puinhopen ener...

14 November

1

En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid des Koninkrijks Gods; maar degenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Marcus 4:11 Door „het Koninkrijk Gods” wordt hetzelfde bedoeld als door „het Koninkrijk der Hemelen,” dat is het inwendig Koninkrijk, door de kracht des Geestes in het hart opgericht — dat Koninkrijk, hetwelk tot in eeuwigheid...

13 November

1

Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel zit. Psalm 123:1 O, welk een eenvoudig, gepast, volkomen en gezegend geneesmiddel is dit tegen al onze rampen, wanneer het de Heere behaagt onze ogen te openen, en ze op Hem te vestigen. Hij moet alles doen. Zullen de ogen op Hem gevestigd zijn, dan moet Hij ons eerst ogen geven; zullen ze tot Hem opgeheven worden, dan moet Hij ze opwaarts richten;...

12 November

1

Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? Romeinen 8:32 Dikwijls heb ik het schone beeld van Salomo beschouwd als een type van Christus, in zijn mildheid tegenover de koningin van Scheba. Wij lezen van hem, dat hij aan de koningin van Scheba alles gaf, wat zij verlangde, wat zij ook vroeg, behalve...

11 November

1

Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Johannes 3:3 Ware godsvrucht begint met een binnenkomen van Goddelijk licht en Goddelijk leven in de ziel. Hoe en vanwaar het komt, weet de ziel niet; „want de wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar kunt niet zeggen van waar hij komt en waar hij henen gaat; zo is een iegelijk, die uit de Geest...

10 November

1

Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren; die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. 1 Petrus 2:5 Gods kinderen hebben vele ernstige kwellingen, afmattende verzoekingen, en vele krachtige oefeningen nodig, om hen enigszins te bescouwen naar de vorm en te besnijden tot zij enige overeenkomst...

9 November

9

Begenadigd in de Geliefde. Efeze 1:6 Wij zoeken altijd iets in onszelf om ons aannemelijk voor God te maken, en worden dikwijls terneergeslagen ontmoedigd, en wanneer wij die heiligheid, die gehoorzaamheid, die kalme onderwerping aan de wil van God; die opgewektheid van ziel, die vroomheid en hemelsgezindheid, die wij aannemelijk achten in zijn oog, niet kunnen vinden. Onze verkeerde...

8 November

8

En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel zal de toevlucht des leugens wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaatsen overlopen. Jesaja 28:17 Waar God de Heilige Geest een werk van genade in het hart begint en voortzet, zal Hij van tijd tot tijd eens mensen godsvrucht wegen en elke duim van de weg onderzoeken, of hij recht en waterpas...

7 November

7

Hiertoe is de Zone Gods geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zoude. 1 Johannes 5:8 Er zal geen algehele vernietiging der zonde in de mens plaats hebben, vóórdat het lichaam in het graf zinkt en de ziel opstijgt, om met haar Heere te wezen; evenmin als een algehele vernietiging harer uitwerkselen in het lichaam vóór de morgen der opstanding, wanneer het lichaam uit het sluimerend...

6 November

6

Wie is een God gelijk Gij, die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtredingen van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid. Micha 7:18 God heeft lust aan goedertierenheid. Zij wordt Hem niet afgedwongen; zij wordt Hem niet afgeperst door onbeschaamdheid; zij wordt niet aan zijn hart onttrokken door het geroep...

5 November

5

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Jo iemand Mij liefheeft, die zul mijn woord bewaren; en mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en Zullen woning bij hem maken. Johannes 14:23 Er zijn twee grote levenspunten, die elke Christen voor zijn ziel behoort te zoeken. Het eerste is: gelooft hij in Christus? Heeft de Heilige Geest Christus aan zijn ziel doen kennen? Heeft hij Jezus...

4 November

4

Hij verheft de geringe uit het stof, en de nooddruftige verhoogt Hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij ze de stoel der ere doe beërven. 1 Samuel 2:8 Een mens kan nooit de hemel bereiken, zo hij niet reist naar de hemel; naar Zion, langs de weg, die God zijn volk heeft aangewezen, om die te gaan. Het is zelfbedrog, zo wij menen naar de hemel te gaan, zo wij niets van...

3 November

3

Wat zal Ik u doen, 0 Efraim? Hosea 6:4 De meesten van Gods volk hebben iets bijzonders, dat zij vervuld wensen. De meeste levende zielen hebben een bijzondere verzoeking van welke zij wensen bevrijd te worden. Zo enigen van ’s Heeren kinderen al hun wensen in één bede konden verenigen, dan zou het zijn: de vergeving hunner zonden aan het geweten bezegeld te verkrijgen. Zo anderen van Gods volk al...

2 November

2

Ik zal roepen tot God, de Allerhoogste; tot God, die het aan mij voleinden zal. Psalm 57:3 In het woord „Allerhoogste” ligt voor mij iets veelbetekenends. Tot „God, de Allerhoogste” stijgen uit verbroken harten, van alle delen der wereld, waar de Heere een levend gemaakt volk heeft, gebeden op. Op „God de Allerhoogste” zijn alle ogen gericht; alle harten gevestigd; vloeit elke verzuchting uit elk...

1 November

1

Vader! Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijne heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld. Johannes 17:24 Niets zonder de openbaring en de mededeling dezer heerlijkheid zou het hart van God kunnen voldoen; en niets, zonder te delen in die heerlijkheid, kan het hart van de...

31 Oktober

3

Zoekt zachtmoedigheid. Zefanja 2:3 Hoe kunnen wij die genade der zachtmoedigheid zoeken? Door het tegengestelde te leren. Hoe dikwijls hebben wij vals vuur aangezien voor het vuur en het licht van Gods Geest en hebben wij meer gestreden voor onze eigen inzichten, in onze eigen geest, met vele stoute en ongepaste woorden, dan voor de ere Gods. Maar daarna leren wij inzien, dat twist en strijd, in...

30 Oktober

3

Waarom Hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartige en een getrouwe Hogepriester zoude zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Hebreeën 2:17 Welk hart kan de oneindige diepte begrijpen; welke tong kan ze uitdrukken — die diepe vernedering des Verlossers, dat Hij zo zijn broederen gelijk werd; dat de Zone Gods een eindige...

29 Oktober

2

Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen. Psalm 37:16 Hard moge uw lot zijn, lijdende heiligen des Allerhoogsten, wat het uitwendige aangaat; smartelijk moge de strijd zijn, die gij bijna dagelijks hebt, door de opstand en de boosheid van uw vleselijk gemoed; smartelijke verzoekingen mogen steeds uw deel zijn; menige scherpe doorn en stekelige distel...

28 Oktober

2

Want waarbij zoude nu bekend worden, dat ik genade gevonden heb in Uwe ogen, ik en Uw volk? Exodus 33:16 Genade wordt altijd ,,gevonden” Zij wordt niet gewonnen, niet verdiend, noch ingewerkt, maar gevonden; en zo een mens haar niet „gevonden” heeft, had hij haar nooit. Zij is, om zo te zeggen, verborgen, gelijk de Heere dat uitdrukt in de gelijkenis van de man, die een schat vond in de...

27 Oktober

2

Vrede, vrede dengenen, die verre zijn. Jesaja 57:19 Verre! wat betekent dat? Het betekent, dat de ziel, welke in die toestand verkeert, in zijn gevoel gescheiden en op verre afstand van God is. Nu is dat inwendig gevoel van „verre af” te zijn een van de pijnlijkste, die een levend gemaakte ziel kan ondervinden. De goddelozen, die inderdaad ver af zijn, kennen er bij ervaring niets van, wat het...

26 Oktober

2

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; want die het beloofd heeft, is getrouw. Hebreeën 10:23 Het geloof kan niet op verbeelding rusten; het kan alleen rusten op de onwankelbare Waarheid Gods. En wanneer het komt in de Waarheid Gods, zoals de duif van Noach in de ark kwam, als haar eigen nest en woning, dan vindt het rust en vrede. Vele mensen denken, dat wij ons geloof en onze...

25 Oktober

2

Want zijn ogen zijn op ieders wegen; en Hij ziet al zijn treden. Job 34:21 De Christen moet bewijzen, dat niets aan het oog van een rechtvaardig en heilig God ontsnapt; dat Hij elke geheime gedachte bloot legt; elk verborgen voornemen opzoekt, en elke begeerte en elke beweging der ziel onderzoekt. Aldus ontdekt Hij al de verborgen zonden van het hart en brengt ze aan het licht. De mens slaat in...

24 Oktober

2

Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Romeinen 7:24b Zo de Heilige Geest deze angstkreet in onze ziel heeft gelegd: „O, ik ellendig mens!” zal deze als een noodzakelijk gevolg volgen: „wie Zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” Waarheen zal ik zien naar verlossing? Van waar kan zij komen? Zal ik zien op de Wet? O neen! die vervloekt en veroordeelt mij, omdat ik haar gedurig...

23 Oktober

2

Ik ellendig mens! Romeinen 7:24a Zulk een gevoel als dat, waaronder de Apostel zuchtte, wordt door de levendgemaakte kinderen Gods ondervonden. Geloofd zij de naam des Allerhoogsten, dat Hij het hem ingaf zijn bevinding te boek te stellen, opdat wij er door zouden worden getroost en verlicht. Wat zouden wij anders gedacht hebben? Wij zouden aldus hebben geredeneerd: „Hier is een Apostel volmaakt...

22 Oktober

2

En gij zult Mij zoeken, en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart. Jeremia 29:13 Nadat de Heere onze zielen heeft levend gemaakt, gaan wij, om zo te spreken, onbezonnen voort, niet wetende, dat er een Jezus is. Wij menen, dat de weg ten leven is Gods geboden te houden; aan de Wet te gehoorzamen; ons van zonde te reinigen; ons leven te veranderen en algemene heiligheid in...

21 Oktober

2

Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cephas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen; zij zijn alle uwe. Doch gij zijt Christus, en Christus is Gods. 1 Korinthe 3:21, 22, 23 Wat er ook in de hemel zij, wat er ook op aarde zij, dat uw geestelijk goed kan zijn, alles is het uwe, zo gij een erfgenaam...

20 Oktober

2

Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken. Hosea 2:13 En God spreekt tot haar hart; dat is het eigenaardige kenmerk van zijn stem. Mensen mogen tot het oor spreken, en zij kunnen niet anders; maar God spreekt tot het hart, want daar alleen wordt zijn stem gehoord- Alle godsdienst ligt het eerst en het laatst in het hart van een mens. Hij...

19 Oktober

1

En het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Efeze 6:17 Er is slechts één wapen, waarmede wij de Satan kunnen bestrijden, en dat is het Woord van God. Maar bedenk wel, dat het niet moet zijn de letter van het Woord. Het moet zijn „het zwaard des Geestes”, en daarom een geestelijk zwaard, hetwelk alleen ter hand kan genomen worden, wanneer het Woord van God met Goddelijke kracht aan de ziel...

18 Oktober

1

Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn? 1) Amos 3:3 Er is een tijd geweest, kind van God! toen de wereld de eerste plaats in uw hart innam. Het was niet zo in Gods hart. Gij en Hij waart dus in strijd. Maar nu zijt gij door genade zo ver gekomen, dat de eeuwigheid uw voornaamste zorg is. Gij en God zijt daarin bijeengekomen of overeengekomen; want in Gods gemoed weegt de...

17 Oktober

1

Want gij hebt lijdzaamheid van node; opdat gij de wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Hebreeën 10:36 Waarom heeft men lijdzaamheid nodig? Omdat wij verzekerd zijn vele beproevingen te hebben, indien wij tot ’s Heeren volk behoren. De Heere zendt ons droefheid, opdat Hij ons de genade des gedulds geve, om ze te verdragen. Maar o, welk een weerspannig hart dragen wij in onze...

16 Oktober

1

Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten: want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere! God der heirscharen! Jeremia 15:16 Er is een zoetheid in de belofte, welke het hart boeit: een schoonheid in Christus, welke de ziel wint; een zaligende zalving en kracht in het toegepaste Woord van God, hetwelk elke geheime en...

15 Oktober

1

Opdat ik Christus moge gewinnen. Filippenzen 3:8 Wat is het „Christus gewinnen”? Het is Hem zacht omvat te houden met de armen van ons geloof. Het is zijn hemelse heerlijkheid in onze zielen geopenbaard te gevoelen. Het is de toepassing van zijn verzoenend bloed in zijn reinigende kracht aan ons geweten te bezitten. Het is ons hart te voelen smelten en bezwijmen door de zoete verrukking zijner...

14 Oktober

1

Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12:28 Genade is de grondslag van het onbeweeglijk koninkrijk. Het is alles genade, van het begin tot het einde. Door genade worden wij behouden; door genade worden wij geroepen; door genade zijn wij, wat wij zijn. Om dus...

13 Oktober

1

Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. 2 Timotheüs 1:9 Hebt gij enige getuigenis, dat God u door zijn genade geroepen heeft, dat Hij uw ziel tot een Goddelijk leven heeft levend gemaakt; u gebracht heeft onder de vloek ener veroordelende Wet;...

12 Oktober

1

Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hope der zaligheid. 1 Thessalonicensen 5:8 Nuchterheid in de godsdienst is een zegenrijke gave en genade. In ons allerheiligst geloof is geen plaats voor lichtzinnigheid. De zaken, die onze vrede aangaan, zijn ernstige, gewichtige zaken, en zo zij enigermate zwaar...

11 Oktober

1

Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben. 1 Johannes 3:14 De kinderen Gods hebben in hun eerste dagen een zekere mate van hemelse liefde. Ofschoon zij misschien niet kunnen zeggen, dat Jezus hun eigendom is; ofschoon zij niet durven verklaren, dat zij naar de hemel gaan, wanneer zij sterven; ofschoon zij somtijds niet kunnen verzekeren, dat...

10 Oktober

1

Van het einde des lands roep ik tot U, als mijn hart overstelpt is; leid mij op een Rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Psalm 61:3 Er is in deze uitdrukking „Rots” voor mijn ziel iets, dat een lieflijk en gezegend licht schijnt te werpen op hetgeen de Heere Jezus voor de arme en nooddruftige is. De rots moet gegrondvest zijn op de bodem der diepe wateren en zich ook boven deze verheffen, om een...

9 Oktober

9

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus. Hebreeën 12:2 Niemand kan de loopbaan, die voor hem ligt, ten einde lopen, zonder op Jezus te zien. Hij staat aan het begin van de loopbaan; Hij staat aan de eindpaal, met de kroon der overwinning in zijn hand, die Hij plaatst op het hoofd van de overwinnaar. En wij kunnen allen voortlopen, als wij het oog des geloofs gevestigd hebben...

8 Oktober

8

Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Psalm 119:176 Indien de Heere ons niet zocht, wij zouden de Heere nooit zoeken. Dat is zeer zeker. Zo gij de Heere zoekt in gebed, in smeking, in stil verlangen, met menige hartverscheurende zucht, bij nacht en bij dag, wees verzekerd, dat gij de Heere nooit zoudt gezocht hebben, zo de Heere u niet het...

7 Oktober

7

Broeders, vaartwel. Handelingen 15:29 Welvarend te zijn, in geestelijke zin, is alles te hebben, opdat God ons gelukkig kan maken. Al Gods volk zal ten slotte wèl varen. Zij allen zijn volmaakt in Christus: niets kan hun eeuwig welzijn schaden; want zij zijn allen volmaakt in Hem, „zonder vlek of rimpel”. Uit dit oogpunt moeten zij allen aan het einde en voor eeuwig welvaren. Maar komen wij tot...

6 Oktober

6

Want alzo zegt de Hoge en de Verhevene, die in de eeuwigheid woont, en wiens naam heilig is: Ik woon in de hoogte, en in het heilige; en bij dien die eens verbrijzelden en nederigen geestes is, opdat Ik levend make de geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden. Jesaja 57:15 O, welk een geheim, dat God twee woonsteden hebben zou! De „hemel der hemelen”, die „Hem niet...

5 Oktober

5

En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis, en alle gevoelen. Filippenzen 1:9 De liefde is voornamelijk het gevolg der kennis, en de liefde weten wij, is een vrucht van de Heilige Geest. Als dan de Heilige Geest voor ons de kostbare Waarheid van God voor de ziel wil openen, dan omhelst de liefde wat de Heilige Geest openbaart. Dus er is een kennis van de...

4 Oktober

4

En het gebrokene zal Ik verbinden. Ezechiël 34:16 Bijzondere ziekten eisen bijzondere middelen; maar hier is een algemeen geneesmiddel; een huismiddel. De Heere heeft niet alleen sterke middelen voor gevaarlijke kwalen, maar in de Goddelijke Apotheek heeft Hij versterkende en opwekkende middelen. „Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen; want ik ben krank van de...

3 Oktober

3

En wij allen, met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelve beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 Korinthe 3:18 Wanneer onze begeerten en neigingen opstijgen tot waar de Heere Jezus Christus nu is; wanneer zij zich weten te verheffen boven de nevelen, de mist en de strijd; boven het...

2 Oktober

2

Want Gij hebt ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Psalm 66:10 De wegen des Heeren met de zijnen in de woestijn hebben doorgaans ten doel: hen te beproeven en te weten wat in hun hart is. Heeft de Heere het leven in uw ziel ingeplant? Heeft Hij uw geweten met zijn vinger aangeraakt? Heeft Hij een werk van genade in uw hart begonnen? Zo ja, dan zullen er van...

1 Oktober

1

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons ajleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. Hebreeën 12:1 Elk vurig verlangen uwer ziel naar de Heere Jezus Christus; elke inwendige beweging des geloofs, der hoop en der liefde in zijn gezegende Naam; elk gevoel uwer...

30 September

3

Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch Zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 4:15, 16 Welk hart kan het bevatten en welke tong kan...

29 September

2

Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. 2 Korinthe 3:16 De gezegende Geest, als een noodzakelijke voorbereiding voor zijn eigen Goddelijk werk, overtuigt ons van onze onwetendheid; van de sluier van ongeloof, welke van nature over ons hart ligt uitgespreid, en van onze ganse onbekwaamheid, om die weg te nemen. Zó groot is de duisternis als een zaak van...

28 September

2

Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid. Hebreeën 11:16 Door een beter land te begeren, wilden die pelgrims iets hemels; iets, dat smaakte, geurde en riekte naar God en gegeven was van God; een hemelse godsdienst; een geestelijk geloof; een genadige hoop en een liefde...

27 September

2

Voorwaar gij zoudt zeggen: Waarom vervolgen wij hem? nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Job 19:28 In bijna elke plant is het, dat de ziekte begint in de wortel. Zo gij ooit een plant in een bloempot ziet kwijnen, reken er op, dat er iets aan de wortel is, dat niet goed is. Zij heeft te veel of te weinig water gehad, of door een of andere oorzaak is de wortel ziek geworden. Zo is...

26 September

2

Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis, en schaduw des doods; om onze voeten te richten op de weg des vredes. Lukas 1:78 Wat bewoog God de Vader om zijn eigen Zoon in de wereld te zenden? Was het niet de vrije barmhartigheid Gods, die uit zijn boezem voor zijn kinderen vloeide? Welke verdienste, welk recht kunnen zijn kinderen dan ooit hebben? Hun ellende is hun recht. Hun...

25 September

2

Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onges Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte. Lukas 1:78 Door „opgang” wordt bedoeld de dageraad; de heraut der opkomende zon; de overgang van de duisternis tot het licht; de eerste nadering van de morgen; in één woord de opgang. Maar wat betekent die opgang in het geestelijke? Het is de mededeling van de rijzende Zon der...

24 September

2

Blijft in Mij, en Ik in u. Johannes 15:4 De Heere gebruikte deze woorden niet, alsof er enige macht in het schepsel was, om in Hem te blijven; maar het behaagde Hem ze te gebruiken, opdat zij gezegend mochten zijn voor zijn volk, wanneer de Heilige Geest ze op hun hart toepaste; want Hij voegt er bij: En Ik in u”. Het ene is de sleutel van het andere. Als wij in Christus blijven, blijft Christus...

23 September

2

En die leeft, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend, in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openbaringen 1:18 O, welk een barmhartigheid, dat Hij, die dood was, leeft aan Gods rechterhand! dat Hij leeft als een verrezen Hoofd; dat Hij geen dode Zaligmaker is, maar een Zaligmaker, die leeft in eeuwigheid; die kan zegenen en ook zegent; die kan vertroosten en...

22 September

2

Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. 1 Korinthe 4:20 Het is door het Woord Gods in de hand des Geestes, dat dit koninkrijk in de ziel is opgericht. Al Gods volk komt hierin overeen, dat zij niet meer godsvrucht hebben, dan innerlijke kracht. En het gehele levende huisgezin zucht, elk naar zijn mate en bekwaamheden, naar de openbaring dier Goddelijke kracht in hun ziel...

21 September

2

Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk alle onze vaders. 1 Kronieken 29:15 Indien gij het geloof van Abraham, Izaak en Jacob bezit, belijdt gij, gelijk zij, dat gij een vreemdeling zijt, en uw belijdenis komt voort uit een gelovig hart en enige gevoelde ervaring. Gij gevoelt u een vreemdeling in deze goddeloze wereld; zij is uw element niet; gij zijt er niet thuis...

20 September

2

Zijt te allen dage in de vreze des Heeren. Want zekerlijk, daar is een beloning. Spreuken 23:17, 18 De Heere spreekt hier tot een ziel, die gebogen gaat onder verzoeking en bijzonder aangevochten wordt; en dit is de vermaning, die Hij geeft: „zijt te allen dage in de vreze des Heeren;” zijn hand gadeslaande, zich onderwerpende aan zijn wil; alles aan zijn zorg en leiding overgevende; uw hart niet...

19 September

1

Want de Zoon des Mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Lukas 19:10 „De Zoon des Mensen is gekomen”. Welk een gezegend komen! De Heere Jezus schijnt die heerlijke titel: „Zoon des Mensen” voor zich te hebben aangenomen, met de tederste nederbuiging tot onze behoeften. Hij was de Zone Gods, en dat van alle heerlijkheid; maar het behaagt Hem zich Zoon des Mensen te...

18 September

1

Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Timotheüs 3:17 Van welke volmaaktheid spreekt de Heilige Geest hier? Voorzeker niet van volmaaktheid in het vlees; dat is maar een wilde droom van vrije wil en Arminianisme. Maar volmaaktheid hier en waar ook in de Schrift betekent in het geloof bevestigd en gegrond te zijn, zoals wij de Apostel horen zeggen (Hebr...

17 September

1

De verborgenheid des Heeren is voor degenen, die Hem vrezen; en zijn Verbond, om hun die bekend te maken.  Psalm 25:14 „De verborgenheid des Heeren” (dat is, tegenwoordig bezit) is voor degenen, die Hem vrezen; en Hij zal (dat is toekomend) hun zijn verbond bekend maken”. Dit bewijst, dat, terwijl al het volk Gods, dat zijn naam vreest, de verborgenheid des Heeren, dat is: een zekere mate dier...

16 September

1

Want Hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Efeze 2:14 „Hij is onze vrede”. Dit is een noodzakelijk gevolg van met God verzoend en nader bij het bloed van Christus gebracht te zijn. De zonde heeft ons niet alleen vijanden van God gemaakt, maar God ook tot onze vijand. Welke vrede kan er dan zijn tussen ons, terwijl wij dus...

15 September

1

Hoor raad, en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt. Spreuken 19:20 Wat al lessen hebben wij dagelijks wel nodig, om ons iets goeds te leren, en hoe is het meest altijd: regeltje voor regeltje; hier een weinig en daar een weinig. O, welke trage, vervelende, vergeetachtige scholieren; welke weetnieten; welke hardhoofden; welke koppige leerlingen! Voorzeker kan geen jongen op school, oud...

14 September

1

Die in duisternis en de schaduw des doods zaten. Psalm 107:10 Gods volk wordt hier niet voorgesteld als zittende in de dood; zaten zij daar, dan zouden zij geheel en al dood zijn, maar zij zitten in de schaduw des doods. Bemerk wel, de dood is voor hen geen dood meer; hij kan alleen een schaduw, een donkere schaduw over hun zielen werpen; maar ook slechts een schaduw. De levendmakende kracht van...

13 September

1

Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in Heilige Geest, en in vele verzekerdheid. 1 Thessalonicensen 1:5 De Heilige Geest komt nooit in de ziel van een arme zondaar, dan door tussenkomst van het Evangelie der genade Gods. Hebt gij daarover wel eens nagedacht? Gij bidt misschien, dat de Heilige Geest u mocht onderwijzen en in u zijn een Geest der...

12 September

1

Een kloekzinnig mens ziet het kwaad, en verbergt zich; maar de slechten gaan henen door, en worden gestraft. Spreuken 22:3 Noach, door God gelast, bouwde een ark, om de zijnen te behouden. Lot, door de engelen gewaarschuwd, ontvluchtte Sodom. Zo is er een ontvlieden van de toekomende toorn. Hoe zorgeloos, gerust en onbezorgd zijn wij totdat wij door het geestelijk leven worden vaardig gemaakt...

11 September

1

Ik zal mijn Geest op uw zaad gieten, en mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44:3 Door Zijn Geest te gieten op het zaad van Zion, stort God daarbij elke geestelijke zegen, die Hij in zijn hart of zijn hand heeft. In welk aards goed gij u moogt verheugen, zonder de zegen van God zal het blijken een vloek te zijn; welke bezoekingen u op aarde treffen, zij moeten, onder de zegen Gods, alle ten...

10 September

1

En stromen op het droge. Jesaja 44:3 Hoe dikwijls gevoelt de ziel, uit God geboren en door God onderwezen, dat zij zelf „deze droge grond” is. Zij zou gaarne vruchtbaar zijn in elk goed woord en werk; zij wenste inwendig versierd te zijn met elke genade des Geestes, en met elke goede en Goddelijke genade des Geestes uitwendig. Dat niemand gelove, dat het kind van God zorgeloos is omtrent, of...

9 September

9

Want Ik zal water gieten op de dorstige. Jesaja 44:3 Dorst in geestelijke zin, als een gewaarwording der ziel, is voorzeker een kenteken van Goddelijk leven. Geestelijk beschouwd, is het even onmogelijk, dat een mens, dood in zonde, dorsten zal naar de levende God, als een dode op het kerkhof dorsten zal naar een teug koud water uit de bi’on. Ik weet het van mijzelf, dat dorsten naar God in mij...

8 September

8

Want het betaamde Hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat Hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste Leidsman hunner zaligheid door lijden zoude heiligen. Hebreeën 2:10 Wanneer wij, met gelovige ogen, God de Zoon kunnen aanschouwen als de enige zaligheid van allen, die de Vader Hem gegeven heeft; wanneer wij Hem door het oog des geloofs kunnen zien...

7 September

7

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Filemon :25 Het is de wederbarende adem van de Heere Jezus Christus, die de ziel levend maakt voor Hem. Dit blijkt uit zijn eigen taal: „De geest is het, die levend maakt; het vlees in niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en leven” (Joh. 6 : 63). Dan is „de genade van onze Heere Jezus Christus met onze geest”. Want gij...

6 September

6

Oefen uzelf tot godzaligheid. 1 Timotheüs 4:7 „De Heere beproeft de rechtvaardige” (Psalm 11:5). Inderdaad, een rechtvaardig leven is meestal een beproefd leven. Er is geen kind van God, wiens genade levendig en werkzaam is, die in zijn ziel niet beproefd wordt. Ik geloof, dat de ziel evenmin kan leven zonder oefening als het lichaam. Hoe meer de ziel geoefend wordt, des te gezonder zal zij zijn...

5 September

5

Heere! neig uw oor, verhoor mij: want ik ben ellendig en nooddruftig. Psalm 86:1 Welk een uitredding een mens moge ondervonden hebben, laat hem verlost zijn geworden van de diepste hel en zijn voeten overgeplaatst zijn op een vaste rots, zijn gehele leven zal hij deze ervaring hebben door de Heilige Geest in hem gewerkt: hij zal ellendig en nooddruftig zijn. En slechts voor zover hij ellendig en...

4 September

4

Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht. Jesaja 42:16 Wat is de geest des mensen onder bezoekingen? Wat is dan uw geest — mijn geest? Laat hem bezocht worden met lichaamssmart, armoede, krankheid in zijn huisgezin, een beschuldigend geweten, benauwdheid in zijn ziel, zonder enige straal van Goddelijk licht op zijn pad, en wat is hij dan? Een morrend...

3 September

3

Omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht des Heeren vernederd hebt,. — zo heb Ik u ook verhoord. 2 Koningen 22:19 Die weekheid van het hart was een teken in Josia op hetwelk God, om zo te zeggen, zijn vinger legde; het was een kennelijk teken ten goede, dat God uit alle andere uitkoos, als een getuigenis te zijnen gunste. Het hart, door God met zijn vinger aangeraakt, is week...

2 September

2

Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. 1 Thessalonicensen 5:6 Hier wordt matigheid tegenover slaperigheid gesteld, en verbonden met wandelen in het licht en op de dag, zoals slaperigheid en niet zelden de oorzaak daarvan, dronkenschap, verbonden zijn met duisternis en nacht. Een van de grootste oordelen, die God over een volk en zijn Regenten...

1 September

1

Dit zal zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: de Heere onze Gerechtigheid.  Jeremia 23:6 Welk een liefelijke voorstelling geven deze woorden van de Heere Jezus. Wij zien vaak op diens gerechtigheid als afgescheiden van Christus. Zal ik een beeld gebruiken? Wij zien naar het kleed als afgescheiden van de Maker en van Hem, die het draagt. Wij zien zoveel op de gerechtigheid, dat wij...

31 Augustus

3

Want ik het houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Romeinen 8:18 Wat is te vergelijken met de zaligheid der ziel? Wat zijn rijkdommen, eer, gezondheid, een lang leven? Wat zijn al de vermaken, die de wereld kan aanbieden, de zonde kan geloven of het vlees genieten? Wat is alles, dat de mensen...

30 Augustus

3

Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:14—16 De genade legt ons de grootste aller verplichtingen op, aan Hem, die ze vrij en overvloedig schonk, en wel een...

29 Augustus

2

Hij zond zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hunne kuilen. Psalm 107:20 Welk een uitwerking kan een woord van God niet hebben! Hetzij bij het lezen, bij het horen, op de knieën, in stille overdenking; wanneer een woord van de mond des Heeren met Goddelijke kracht in de ziel valt, welk een verandering kan het niet teweegbrengen! En niets dan die Goddelijke kracht kan een arme zondaar...

28 Augustus

2

En versterke u in allen goeden woorde en werken. 2 Thessalonicensen 2:17 Het levende huisgezin Gods moet versterkt worden in de Waarheid, zodat ze niet altijd zijn als „kinderen, die door allerlei wind van lering worden heen en weder bewogen.” Het is niet genoeg voor een gebouw, opgetrokken te zijn, het moet versterkt en gestut zijn. Wanneer de stut, die het midden draagt van een pas gebouwde...

27 Augustus

2

Tot uw naam, en tot uw gedachtenis is de begeerte onzer ziele. Jesaja 26:8 Hoe lieflijk en betekenisvol is de uitdrukking: „de begeerte onzer ziele!” Hoe schijnt zij onze gevoelens met zich te voeren! Hoe schijnt zij het verlangen en de uitdrukking ener ziel te beschrijven, waarin God zijn adem des Geestes van genade en barmhartigheid geblazen heeft! „De begeerte onzer ziele” — de uitgang...

26 Augustus

2

Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. 1 Korinthe 3:18 De vrucht en het gevolg van het Goddelijk onderwijs is: al onze vleselijke wijsheid, kracht en gerechtigheid te verscheuren en uit te roeien. God wil nooit een nieuw stuk op een oud kleed zetten; Hij wil nooit, dat onze wijsheid, onze kracht, onze gerechtigheid zich verenige met...

25 Augustus

2

Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 1 Petrus 1:9 Welk een zalig, welk een heerlijk einde is dit; welk een prijs te winnen; welk een overwinning; welk een eindelijke bekroning van alles, wat het geloof heeft aangenomen, de hoop heeft verwacht, de liefde heeft omklemd! Welke twijfel en welke vrees het gemoed moge gekweld hebben, welke pijnlijke verzoekingen de ziel...

24 Augustus

2

Indien gij de gaven Gods kendet, en wie Hij is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken; zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben. Johannes 4:10 De natuur van de gave Gods kunnen wij niet kennen, ofschoon wij er de noodzakelijkheid van kunnen kennen, wanneer wij haar macht ervaren als aan onze ziel geopenbaard en in haar uitgestort. Dan kennen wij iets van de...

23 Augustus

2

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der Waarheid. 2 Thessalonicensen 2:13 Het eerste werk der genade is veeleer te doden dan levend te maken; te verwonden dan te genezen; neer te drukken dan op te heffen, eerder de Wet te doen kennen dan het...

22 Augustus

2

Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is. 2 Timotheüs 3:14 Velerlei moeilijkheden ontmoet het kind van God op zijn weg naar de hemel. En die alle hebben de strekking dat zij, zonder de genade Gods, zekerlijk het afdwalen van het geloof zouden tengevolge hebben. Wanneer zij dan vlak tegen de wind in, als storm en hagel hem teisteren, als de golven zich...

21 Augustus

2

Heere, bij deze dingen leeft men, en in alle deze is het leven mijns geestes. Jesaja 38:16 Toen Hiskia zeide: „Bij deze dingen leeft men”, wilde hij zeggen, dat bij deze beproevingen en uitreddingen, bij dat vallen en weer opstaan, bij deze verarming en verrijking, bij dit ledigen en vullen, „bij deze dingen de mens”, dat is, de geestelijke mens, „leeft”. Het is een verborgenheid, maar een grote...

20 Augustus

2

En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee Cherubims, die op de ark der getuigenis zijn zullen; alles wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israels. Exodus 25:22 Welk hart kan haar bevatten en welke tong kan haar beschrijven, de zaligheid der hemelse waarheid, dat ten allen tijde, onder alle omstandigheden, en aan alle plaatsen een...

19 Augustus

1

Barmhartig en genadig is de Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Psalm 103:8, 9 God is toornig en terecht toornig over de zonden van zijn volk. Hij haat de zonde met een volkomen haat; Hij kan niet ophouden tegen haar te toornen. Zij is zo in strijd met de reinheid en de volmaaktheid van zijn heilige natuur, dat, waar Hij...

18 Augustus

1

En dit is het getuigenis, namelijk, dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelve leven is in zijn Zoon Johannes 5:11 Hoe dikwijls zien wij, en zien wij te vergeefs naar leven in onszelf. Waar is het dat, als God onze zielen heeft levend gemaakt, wij deelgenoten zijn van het Goddelijke leven, het geestelijke leven, het eeuwige leven, het leven dat in Christus is en van Christus komt;...

17 Augustus

1

En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettiglijk heeft gestreden. 2 Timotheüs 2:5 In andere woorden, het is niet enkel een strijd, maar een strijd volgens zekere regels. Maar het zijn geestelijke regels, die als zodanig al wat zinnelijk, rede en natuur is, uitsluiten. Iemand, die niet wedergeboren is, hetzij hij in een staat van goddeloosheid, of in een staat van...

16 Augustus

1

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o Heere God! Psalm 68:19 Hoe pijnlijk is het weerspannig te zijn! Er is bijna geen pijnlijker gevoel voor een mens, wiens geweten vertederd is in de vreze Gods. Weerspannig te zijn tegen een heilig en wijs God; weerspannig...

15 Augustus

1

O, of ik wist, dat ik Hem vinden zoude! ik zoude tot zijn stoel komen; ik Zoude het recht voor zijn aangezicht ordelijk voorstellen; en mijn mond zoude ik met verdedigingen vervullen. Job 23:3, 4 Was Job niet in dezelfde toestand, waarin wij dikwijls verkeren? Zo die oude patriarch niet geweten had, wat het was bekommerd, beklemd en bedroefd van geest te zijn en bijna bezwijkende onder de...

14 Augustus

1

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen; erfgenamen Gods en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Romeinen 8:17 O, hoe zalig is het, een kind Gods te zijn! Kan het hart het ooit bevatten, of de tong het uitdrukken, welke de hoogten en diepten der genade en heerlijkheid, de veiligheid, het geluk, de eer, de zegen en...

13 Augustus

1

Dezelve Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Romeinen 8:16 Velen mogen misschien geen duidelijke en vaste verzekerdheid hebben, dat zij deel hebben aan Christus; dikwijls moogt gij twijfelen of gij een kind Gods zijt, en toch hebt gij somtijds een liefelijke getuigenis gehad, dat de genade in uw hart is uitgestort. Wellicht hebt gij de dienaren Gods de gevoelens uwer ziel zo...

12 Augustus

1

Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil, op uw Woord heb ik gehoopt. Psalm 119:81 Hoe moeilijk is het voor de meesten, en wij mogen er bijvoegen, hoe zeldzaam is het in staat te zijn met enige grond van duurzaamheid een zoet gevoel van, en een zeker belang bij die geestelijke zegeningen in ons te verzekeren, waarmede wij, voor zover wij in de Zone Gods geloven, in hemelse plaatsen in...

11 Augustus

1

Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hope vast te houden. Hebreeën 6:18 Indien er ooit in uw levenservaring een tijd is van onvergetelijke onrust, van vrees, van schrik, van schuld, en als ge toen nauwelijks wist wat te doen, te denken of te...

10 Augustus

1

Hebbende de beloften des tegenwoordigen en des toekomenden levens. 1 Timotheüs 4:8 Ware godsvrucht ligt diep; zij is geen ballon, die mijlen boven ons in de lucht zweeft. Zij is gelijk de Waarheid; zij ligt op de bodem van de put. Wij moeten dus tot de godsvrucht afdalen, indien wij haar in ons hart werkelijk willen ontvangen. De Heere Jezus Christus was een „Man van smarten en verzocht in...

9 Augustus

9

De godzaligheid is tot alle dingen nut. 1 Timotheüs 4:8 Wat betekent „nut”? Ik kan het in weinige woorden zeggen: wat goed voor de ziel is. „Godzaligheid” nu is tot alle dingen nut, daar zij in alle omstandigheden voor de ziel goed is. Hier staat zij alleen en afgescheiden van alles in een wereldse natuur. Hier is zij afgescheiden van „lichamelijke oefening, die tot weinig nut is. Zij is nut tot...

8 Augustus

8

Zijt mij genadig, o God, naar uwe goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit, naar de grootheid uwer barmhartigheden. Psalm 51:3 Deze Psalm is zo juist geschikt voor de behoeften en gevoelens van elke overtuigde zondaar; want men behoeft Davids zonde niet bedreven te hebben, om de mate van Davids berouw en belijdenis te gevoelen, en Davids verlangen, ontboezemingen en smekingen tot de zijne te...

7 Augustus

7

En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Efeze 1:19, 20 Het is geen grote verborgenheid, dat de Zoon tot de troon der macht Gods moest worden verheven. Het is slechts één schrede van de schoot...

6 Augustus

6

Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 1 Johannes 5:7 Een geestelijke kennis der Drieëenheid ligt tot grondslag van alle levende godzaligheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest te kennen door bijzondere lering en Goddelijke openbaring is de som en het wezen van geestelijke godsdienst en is het eeuwige leven, volgens ’s...

5 Augustus

5

Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene, die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goedertierenheid en zijn waarheid zenden. Psalm 57:4 En waar is Gods goedertierenheid geopenbaard? Uitwendig in Gods Woord; inwendig in het hart. En het is door zijn goedertierenheid in het geweten te zenden; door zijn liefde in de ziel uit te storten; door zijn vergevende...

4 Augustus

4

En die uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen. Psalm 9:11 Er is een kennen van Gods Naam. Door de „Naam Gods” moet men verstaan de geopenbaarde volmaaktheden des Almachtigen; alles wat Hij aangaande zichzelf in de Schriften der Waarheid geopenbaard heeft. Elke eigenschap, elke volmaaktheid, alles wat God van zichzelf gezegd heeft, is begrepen in de „Naam van God.” Maar inzonderheid betekent de...

3 Augustus

3

Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren, en die zal zich noemen met de name Jacobs; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des Heeren; en zich toenoemen met de name Israels. Jesaja  44:5 „Een ander zal zich noemen met de name Jacobs.” Jacob was een worstelaar, want hij worstelde de gehele nacht met de engel, en om zijn worstelen werd hij gezegend. Zo kunt gij nu zijn een worstelende Jacob, maar...

2 Augustus

2

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven. 1 Timotheüs 6:12 Het is door het geloof, dat de macht, waardoor God zijn volk steunt, werkt en bekend gemaakt wordt, en het is zeer leerrijk en bemoedigend in staat te zijn in onze eigen harten de gemeenschap tussen de macht van God en de werking des geloofs na te gaan. Wij worden naar de hemel gebracht als passagiers vervoerd...

1 Augustus

1

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Romeinen 8:2 Wij zijn èn van nature èn door de daad slaven der zonde en van de Satan. Wij zijn het wild, waarop de vorst van de macht der lucht jacht maakt, en die ons naar zijn wil gevangen neemt. Wij worden overheerst door tal van boze lusten; of, zijn wij vrij van grove zonden, toch...

31 Juli

3

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1 Waar geloof is, daar is hoop; en daar dit geloof hemelse zaken omvat, omvat de hoop datgene, waarvan het geloof getuigt. Wanneer er nu op de ziel gewerkt wordt door een Goddelijke kracht, en het geloof zich uitspreekt in de beoefening der beloften, waarvan het overtuigd is en die...

30 Juli

3

Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Handelingen 5:31 Jezus is „verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om te geven bekering en vergeving der zonden.” Deze twee gaan tezamen. Wanneer Hij bekering geeft, geeft Hij vergeving; wanneer Hij vergeving geeft, geeft Hij bekering. Het kan niet, dat het berouw...

29 Juli

2

En Gideon zeide tot God: Uw toorn ontsteke niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreke; laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken: daar zij toch droogte op het vlies alleen, en op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in dezelve nacht: want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was dauw. Richteren 6:39, 40 Velen van ’s Heeren volk gaan gebukt onder...

28 Juli

2

Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid; Hij zal u in alle waarheid leiden; want Hij zal van zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13 Er moeten twee grote lessen geleerd worden in de school van Christus, en alle Goddelijk onderricht is in haar begrepen en samengevat. De ene...

27 Juli

2

Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zoude heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 5:21 Dit is de genade voor treurende heiligen, die zuchten en kermen onder een lichaam der zonde en des doods, dat God heeft gezegd, dat de genade niet alleen zoude heersen, maar dat zij moest heersen. Zo het aan ons ware...

26 Juli

2

En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft: het zal mijn naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is mijn volk, en het zal zeggen: De Heere is mijn God. Zacharia 13:9 Het is een genade in het vuur te zijn, en het is een genade er door gebracht te zijn. De belofte des Heeren...

25 Juli

2

Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Johannes 3:33 Wij kunnen alleen verzegelen, dat God waarachtig is in elk punt der leer in de ervaring of in voorschriften, wanneer wij een inwendig getuigenis hebben, dat God het waarlijk heeft verklaard. Bij elke openbaring van Gods goedheid aan de ziel, bij elke toepassing van het bloed van Christus aan het...

24 Juli

2

Maar Mijn goedertierenheid zal Ik van hem niet wegnemen, noch in Mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen; en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen. Psalm 89:34, 35 Wij leven in een veranderlijke, steeds veranderende wereld. Alles buiten ons kenmerkt zich door verandering, dood en verval; en wat onszelf aangaat, alles in ons zegt hoe broos, hoe...

23 Juli

2

Opdat de God onzes Heeren Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Efeze 1:17 Openbaring betekent letterlijk een ontbloten of ontsluieren van iets, dat bedekt was. Het wordt daarom somtijds gebruikt voor bekend maken of aan het licht brengen, wat in duisternis verborgen is geweest. Deze openbaring is dus óf uitwendig in het Woord...

22 Juli

2

Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en Gij hebt hen uitgeholpen. Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. Psalm 22:5, 6 O! welk een zegen is het in zijn boezem een geheim vertrouwen in Jezus te hebben, dat de heilige Gods, terwijl er zo velen zijn, die iets in zich zelf of in elkander zoeken, en hun eeuwig heil...

21 Juli

2

Zwaard, ontwaak tegen mijn Herder, en tegen de man, die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heirscharen. Zacharia 13:7 Zo wij de buitengewoon grote zondigheid der zonde wilden zien en gevoelen, dan is dit niet in het zien van de bliksems en het horen van de donderslagen van Sinaï’s vurige top, maar in het zien van het dood- en bloedzweet, in het horen van de zuchten en kreten van de lijdende...

20 Juli

2

Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Romeinen 5:10 Welk een vreselijke toestand is het te gevoelen en te vrezen, dat men een vijand van God is! Ik geloof, dat het een van de meest smartelijke gewaarwordingen is, die mijn ziel ooit gevoelde, te vrezen dat ik een vijand van God was...

19 Juli

1

En de armen wordt het Evangelie verkondigd. Mattheus 11:5 Wat is het Evangelie? Is het Evangelie geen afkondiging van zuivere barmhartigheid, van overvloedige genade? Verklaart het niet de liefde Gods in de zending van de eengeboren Zoon om te lijden en te sterven, en door zijn gehoorzaamheid, zijn bloed en verdienste een behoudenis aan te brengen, zonder geld en zonder prijs? Is dit niet het...

18 Juli

1

Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht Zerubbabels zult gij worden tot een vlak veld, want hij zul de hoofdsteen voortbrengen, met toeroepingen: Genade, genade zij dezelve! Zacharia 4:7 Indien de wezenlijke tempel was opgebouwd zonder enige moeite; indien alles gemakkelijk en gelijkmatig was geschied, zouden er geen toeroepingen van „genade, genade” geweest zijn bij zijn voltooiing. Maar...

17 Juli

1

Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij heeft geleden. Hebreeën 5:8 Onze genadige Heere moest gehoorzaamheid leren aan de wil van God door de ervaring van eigen lijden en vooral door een onbepaalde onderwerping aan de wil van zijn hemelse Vader. En welke was die wil? Dat Hij de verbazend grote schuld op zich zou nemen, die zijn Bruid door eigen overtreding...

16 Juli

1

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5 Dat Hij God is, is de enige grondslag, waarop Hij zaligheid heeft aangebracht; want het is zijn eeuwige Godheid, die kracht, werking en waardigheid geeft aan alles, wat Hij als mens voor zijn uitverkoren volk deed en leed. Indien Hij niet God was, God en mens in één heerlijk Persoon, welke hoop...

15 Juli

1

Maar wij zien Jezus. Hebreeën 2:9 Hebben uw ogen Hem ooit aanschouwd? Sla een blik in uw geweten — hebben uw ogen Hem daar ooit gezien? Ik bedoel niet uw natuurlijke ogen, de ogen uws lichaams; maar het oog des geloofs, het oog der ziel. Ik zal u zeggen wat gij gevoeld hebt, zo gij ooit Jezus hebt gezien. Uw hart werd verzacht en vertederd; uw genegenheden werden hemelwaarts getrokken; uw ziel...

14 Juli

1

Wendt u naar Mij toe, en wordt behouden, alle gij einden der aarde: want Ik ben God en niemand meer. Jesaja 45:22 Vóórdat wij het in de ziel gevoelen, dat wij zijn aan „de einden der aarde”, hebben wij geen ogen om te zien, geen oren om te horen, geen harten om te gevoelen, welk een verheerlijkte Middelaar er zit aan de rechterhand des Vaders. En hoe meer wij gevoelen aan „de einden der aarde” te...

13 Juli

1

En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen.  Jesaja 54:12 De Zon der Gerechtigheid beschijnt Zion niet, zolang zij op aarde is, in al haar glans; haar kristallen vensters, zolang zij in het vlees zijn, zijn in glans getemperd. Haar inzichten zijn ook niet geheel en al zuiver en helder; zoals de Apostel zegt: „Wij zien...

12 Juli

1

En Ik zal u op saffieren grondvesten. Jesaja 54:11 Vóórdat wij vast kunnen staan op de dingen Gods, moeten wij een goed fundament, iets stevigs voor ons geloof, onze hoop, onze liefde, ons alles hebben, om op te rusten. God belooft die te leggen voor zijn bedroefd Zion: „Ik zal u op saffieren grondvesten.” „Een gift”, lezen wij, „is een kostbare steen in de ogen van hem, die hem heeft.” Elke...

11 Juli

1

Zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Jesaja 54:11 Door deze „stenen”, die de Heere beloofd heeft „sierlijk te leggen”, geloof ik dat wij verstaan moeten de gezegende waarheden van het Evangelie, die door de hand Gods in de ziel gelegd worden. De fraaie kleuren zijn diep in de steen zelf gevat, niet kunstig opgelegd. Zij zijn als kostelijk marmer, waarin elke tint en elke ader tot in het...

10 Juli

1

Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! Jesaja 54:11 De Heere vergelijkt hier zijn strijdende Kerk bij een schip op zee, onder een ruwe lucht, met stormen kampende, door tegenwinden uit zijn koers gedreven, zoals Paulus in de Adriatische zee, en niet wetende of het ooit de haven weder zal bereiken. Welk een beeld van een door stormen voortgedreven ziel! Zon en sterren achter...

9 Juli

9

Wie is de man, die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg, die hij zal hebben te verkiezen. Psalm 25:12 Heeft de Heere ooit een verkeerde stap gedaan onder de menigvuldige en afwisselende omstandigheden, die de kinderen Gods hebben bedroefd? Ofschoon Hij de natuur beschaamd, het verstand teleurgesteld, onze plannen geheel en al het onderste boven gekeerd, misschien juist dat gedaan...

8 Juli

8

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8:1 Er is in het gehele Woord der Waarheid geen zaliger verklaring. Het is de zoetste toon van de bazuin des Evangelies, want deze zet de kroon op aan het ganse jubilee. Is de verdoemenis niet de bitterste droppel in de beker van de bevenden; de schrilste, schelste toon dier geduchte bazuin, die zo lang en zo...

7 Juli

7

Want wat is de verwachting des huichelaars, als hij zal gierig geweest zijn, wanneer God zijn ziel zal uittrekken? Zal God zijn geroep horen, als benauwdheid over hem komt? Zal hij zich verlustigen in de Almachtige? Zal hij God aanroepen te aller tijd? Job 27:8—10 Velen van Gods volk worden somtijds gekweld door hun huichelarij, en somtijds kunnen zij zichzelf beschouwen als de grootste...

6 Juli

6

Die door Hem gelooft in God, welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zoude. 1 Petrus 1:21 Let wel op het kenmerk, dat hier gegeven is van hen, voor wie Christus was geopenbaard. Er wordt van hen gezegd, dat „zij door hem in God geloven.” Het moet voorzeker iets groots zijn in God te geloven. Indien dit hun onderscheidingsteken...

5 Juli

5

En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Handelingen 14:22 Wat zijn de beloften? Zijn niet al de beloften juist geschikt voor de arme en behoeftige kinderen des Heeren? Wat zijn de beloften van vergeving, behalve voor de schuldige? Wat zijn de beloften van behoudenis, behalve voor de verlorene? Wat zijn de beloften van vertroosting, behalve voor de bedroefde? Wat...

4 Juli

4

En ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe. Jeremia 32:41 God verheugt zich evenzeer in uw ziel te behouden, als gij u verheugen kunt in haar behouden te zien. Wat zeg ik: „evenzeer?” Zijn vreugde is oneindig, de uwe eindig; Zijn vreugde is Goddelijke vreugde, de uwe slechts menselijke vreugde. Gelooft gij, dat God zich verheugt, een welbehagen heeft in behouden? Waarom anders zou Hij...

3 Juli

3

Die onze zielen in het leven stelt. Psalm 66:9 Het is een onuitsprekelijke genade voor de erfgenamen der belofte, dat het leven, hetwelk hun in Christus geschonken is en door de Heilige Geest aan hun zielen is medegedeeld, niet kan worden uitgeblust. Het moge zeer laag zinken — men kan nauwelijks zeggen hoe laag; maar zo laag, dat het zich aan het gezicht en het gevoel onttrekt; en toch, als het...

2 Juli

2

Trek mij, wij zullen U nalopen! Hooglied van Salamo 1:4 Hoe velen onzer kunnen de woorden der Bruid op hun lippen nemen, of wie is ooit in zijn leven in staat geweest zulk een uitdrukking te gebruiken? Wij moeten de kostbaarheid en beminnelijkheid van de Heere Jezus enigszins hebben gezien en gevoeld, vóórdat wij ooit uit de diepte van een oprecht hart kunnen uitroepen: „Trek mij”. Want de...

1 Juli

1

Mijne genade is u genoeg; want mijne kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9 Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen! Dat zulk een hoogst begenadigd man als Paulus van de „derde hemel” moest nederdalen tot voor de poorten der hel (deze uitdrukking is niet te sterk, want „de engel des Satans” kwam van de hel), dat hij, als gevoelde zulks zijn ziel, moest zinken voor de poorten der hel, om...

30 Juni

3

De Geest des Heeren heeft door mij gesproken; en zijn rede is op mijn tong geweest. 2 Samuel 23:2 Wij lezen dat „geen profetie der Schrift voor bijzondere uitlegging vatbaar is”; dat wil zeggen: zij is het gemeenschappelijk eigendom van al Jehova’s gunstgenoten, en „heilige mannen Gods spraken zoals zij door de Geest gedreven werden”; de invloed des Heiligen Geestes werkte zodanig op hun zielen...

29 Juni

2

Kastijd mij, Heere! doch met mate; niet in uw toorn, opdat Gij mij niet te niete maakt. Jeremia 10:24 „Verbolgenheid is niet in Mij” zegt de Heere. Neen, er is geen toorn in Gods boezem tegen zijn volk. Zij zijn voor eeuwig „aangenomen in de Geliefde” en staan voor Gods troon zonder vlek en zonder rimpel; maar er is misnoegen tegen hun zonde, en dit misnoegen doet hun goede en genadige Vader hen...

28 Juni

2

De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Psalm 118:27 Indien de Heere God ons licht heeft doen zien, heeft Hij het ons getoond, zowel met betrekking tot zichzelf, als met betrekking tot ons. Met betrekking tot zichtzelf toonde Hij ons wie Hij is; Hij heeft iets van zich aan ons geweten verzegeld; Hij heeft iets van zijn heerlijke natuur aan onze zielen ontdekt en ons, onder de leiding des...

27 Juni

2

En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij. 1 Korinthe 7:31 Niets is wezenlijk dan hetgeen een duurzaam bestaan heeft. Gezondheid verzwakt; kracht vermindert; schoonheid verwelkt; gezicht en gehoor worden dof; het verstand zelfs wordt zwak; rijkdommen maken zichzelf vleugelen en vliegen daarheen; kinderen sterven; vrienden scheiden; de ouderdom...

26 Juni

2

De Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 1 Korinthe 2:10 De Geest van God, die in een mens woont en diens lichaam tot een tempel maakt, onderzoekt de diepten Gods; want in die diepten is een hemelse schat, naar welke gezocht moet worden tot hij gevonden is. Welke diepten zien wij somtijds in een enkele tekst der Schrift, als opende hij het verstand of sprak hij tot het hart; welk een...

25 Juni

2

Te dien dage zal de mens zien naar Dien, die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op de Heilige Israels zien. Jesaja  17:7 Juist in die naam „de Heilige Israels” is iets, welks liefelijkheid het hart van een arme gevoelige zondaar doet smelten. Want wat is hij in zichzelf anders dan een gevallen kind van Adam? Een vuil, afzichtelijk, onrein schepsel, ongeschikt voor de tegenwoordigheid Gods. En...

24 Juni

2

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; maar door het dierbaar bloed van Christus, als eens onbestraffelijken en onbevlekten Lams. 1 Petrus 1: 18, 19 O onuitsprekelijke diepte van de goedheid en de genade Gods! O hoe rijk is zijn overvloeiende genade! Toen er geen andere weg van verzoening was...

23 Juni

2

De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:17 Een leven des geloofs in Christus is even noodzakelijk voor ons tegenwoordig behoud, als zijn dood aan het kruis voor ons vroeger en tegenwoordig behoud. Indien gij ziet, wat gij zijt als een verloren zondaar, ziet gij u omringd van vijanden, verzoekingen, zonden en strikken, en gij gevoelt u geheel zonder verdediging, zo zwak als water...

22 Juni

2

Jezus zeide: Ga henen tot mijn broeders, en zegt hun: Ik vaar op tot mijn Vader, en uw Vader, en tot mijn God, en uw God. Johannes 20:17 Waarom uw Vader? Omdat Hij mijn Vader is. Waarom uw God? Omdat Hij mijn God is. Als zijn eniggeboren Zoon van alle eeuwigheid, was God de God van onze Heere Jezus Christus; als ’s Vaders gezant en dienstknecht, zijn wil volbrengende op aarde, zelfs in zijn...

21 Juni

2

Geloofd zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hope, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1:3 De opstanding van Jezus Christus was Gods grote getuigschrift der waarheid van zijn Goddelijke zending en zijn Zoonschap, want daardoor werd Hij verklaard de Zoon van God te zijn met macht. Zij...

20 Juni

2

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Psalm 103:4 De kroning eens konings zet het laatste en hoogste zegel op zijn gezag als regent. Dit deed de Bruid zeggen: „Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Zions! de koning Salomo, met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft, en op de dag der vreugde zijns harten” (Hooglied 3:11). En welk een dag zal het zijn...

19 Juni

1

Want Hij zal de nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van degenen, die zijn ziel veroordelen. Psalm 109:31 Hoe opbeurend, hoe vertroostend is het een vriend te hebben, die ons in de nood bijstaat. Zulk een Vriend is Jezus. In de ure des gevaars komt Hij als een Vriend, om aan de rechterhand van het arme schepsel te staan, wiens ziel door schuld en zelfbeschuldiging is...

18 Juni

1

Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Zion juichen. Jeremia 31:12 Tenzij de verlosten iets kennen van de kracht van het zoenbloed en hun geweten door hetzelve van de schuld en de onreinheid gereinigd zij, kunnen zij niet komen juichen op de hoogte van Zion. Maar wanneer zij verlost zijn door de hand van Hem, die sterker is dan zij; wanneer het zoenbloed aan hun geweten reiniging van schuld...

17 Juni

1

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de ruste. Hebreeën 4:3 Wij gaan in de ruste, wanneer wij ophouden met werken, en rusten in de ruste van Christus, volgens zijn eigen woorden: „Want Hij, die in zijn rust is ingegaan, heeft ook opgehouden met werken, gelijk God ophield met scheppen.” Wanneer gij nu geheel rusten kunt op het volbrachte werk van de Zoon van God, en door een levendig geloof...

16 Juni

1

In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. 1 Petrus 1:6 Daar alles in ons van nature in strijd is met het leven Gods, zo is het noodzakelijk, dat velerlei beproevingen en verzoekingen ons van die dingen moeten verlossen, die met de genade Gods in strijd zijn, om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn geliefde Zoon. Zo...

15 Juni

1

Want het is God, die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Filippensen 2:13 Wanneer God in een mens „het willen” heeft gewerkt, en niet alleen „het willen”, maar ook „het werken”; wanneer Hij hem gewillig heeft gemaakt om de toekomende toorn te ontvlieden; gewillig, om verlost te worden door het verzoenend bloed en de rechtvaardig- making van Jezus; gewillig, om...

14 Juni

1

Werkt uws zelfs zaligheid met vrezen en beven. Filippensen 2:12 Alleen Gods volk weet onder de lering des Geestes, wat het is „zijns zelfs zaligheid te werken”. En allen die hun zaligheid werken, zullen het doen „met vrezen en beven”. Want als een mens van God geleerd is te weten, wat hij is; wanneer hij gevoelt welk een bedriegelijk hart hij in zijn boezem omdraagt; wanneer de verschillende...

13 Juni

1

Ik heb wel gehoord, dat zich Efraïm beklaagt. Jeremia 31:18 Het geestelijk gevoel van zonde is onmisbaar voor het gevoel van zaliging. Altijd moet er een gevoel van de ziekte voorafgaan en de ziel voorbereiden voor een gelovig ontvangen van — en een gepaste vrees voor het geneesmiddel. Waar God zijn Zoon met kracht wil openbaren, waar Hij het Evangelie tot een „blijde boodschap” wil maken, daar...

12 Juni

1

En jaagt naar gerechtigheid. 1 Timotheus 6:11 Wij kunnen twee zaken door deze woorden verstaan. Ten eerste: de ontdekking aan het geweten van Christus’ toerekenende gerechtigheid, in de weg der rechtvaardigmaking, en ten tweede: de mededeling aan de ziel van een Goddelijke of rechtvaardige natuur, waardoor zij de vruchten voortbrengt van oprechtheid en zuiverheid voor God. Beide moeten nagejaagd...

11 Juni

1

Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Efeze 2:22 Deze woorden zijn toepasselijk zowel op het gehele lichaam van Christus als een geheel beschouwd, als op elk afzonderlijk lid van dat lichaam, persoonlijk beschouwd; en wat de gemeente Gods is in haar volkomenheid in Christus, zoals zij hierboven in de hemel zijn zal, en wat zij nu in haar zichtbare en strijdende...

10 Juni

1

Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode: want van Hem is mijn verwachting. Psalm 62:6 Ik geloof, dat de Heere, vóórdat Hij ooit een zegen aan de ziel van zijn arme en behoeftige kinderen schenkt, hen niet slechts door de Geest overtuigt van de diepte hunner armoede, van hun van nature verloren toestand, van gans gebrek aan enig goed; maar Hij opent hun ogen op een geheimzinnige wijze, om zekere...

9 Juni

9

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9 Heeft de Heere uw zonde tot een last gemaakt? Heeft Hij u ooit doen gevoelen, dat gij schuldig voor Hem waart? Heeft Hij ooit uw geweten neergedrukt op het gezicht en bij het gevoel van uw ongerechtigheden, uw zonden en afwijkingen? En ontlokt de...

8 Juni

8

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe  4:17 O gij lijdende heiligen Gods! gij beproefde en bedroefde kinderen des Allerhoogsten! verheft uw gedachte, zo God er u toe in staat stelt, heft uw ogen opwaarts, en ziet wat u wacht. Zijt gij bedroefd, verzocht, geoefend, bezocht? Dat is genade voor u; God...

7 Juni

7

Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. Johannes 14:1 In God te geloven, is in Hem te geloven, zo als Hij zich in zijn Zoon geopenbaard heeft, in al de volheid zijner liefde, in al de rijkdom zijner genade en in al de diepte zijner barmhartigheid. God moet gezien worden niet in de schrikkelijkheid ener heilige Wet, maar in de genade en waarheid van het heerlijk Evangelie van de Zoon van God...

6 Juni

6

Hoewel ik niets ben. 2 Korinthe 12:11 Paulus wilde niet zeggen, dat hij geen godsdienst had, maar geen kracht in zichzelf. Wat? kon Paulus geen verzoeking weerstaan? Neen, niet meer dan gij of ik, zonder de hulp van de genade Gods. Kon Paulus niet meer bidden dan ik? Neen, geenszins, tenzij de Geest der genade en des gebeds hem gegeven ware. Kon Paulus niet meer liefhebben dan ik? Ook strikt...

5 Juni

5

O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob; nog zal hij daaruit verlost worden. Jeremia 3o:7 Die „dag van benauwdheid” is wanneer de zonde als een zware last op het geweten van een mens gelegd wordt; wanneer de schuld hem neerdrukt in het stof des doods; wanneer zijn ongerechtigheden hem aanstaren en groter in getal schijnen...

4 Juni

4

Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. Spreuken 8:20 Hoe doet de Heere Jezus — die hier onder de naam van de opperste Wijsheid spreekt —zijn heiligen op de weg der gerechtigheid wandelen? Door een verborgen licht in hun ziel te verspreiden, waardoor zij zien wat God heeft geopenbaard, en een geheimzinnige macht in hun hart te storten, waardoor het geloof wordt geboren, om alles, wat God...

3 Juni

3

En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor uw ogen; nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Jona 2:4 Toen Jona deze woorden sprak, deed hij dit in de bitterheid van zijn hart; hij gevoelde, dat hij uit Gods genadige tegenwoordigheid was verworpen. Doch hij moest iets gekend hebben van de liefelijkheid van Gods openbaring zijner tegenwoordigheid; hij moet het gesmaakt hebben...

2 Juni

2

Dewelke wel voorgekend is geweest vóór de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. 1 Petrus 1:20 Door „deze laatste tijden” wordt bedoeld deze tegenwoordige bedeling; de bedeling der genade, onder welke wij leven, en zij worden de laatste tijden genoemd, om de twee volgende redenen: 1°. Omdat Christus in de laatste dagen van de bedeling onder het Oude...

1 Juni

1

Doe uw mond wijd open, en Ik zul hem vervullen. Psalm 81:11 Wanneer de Heere uw ziel begunstigt met de liefelijke toegang tot de troon der genade, dan weet gij het te waarderen. Wat zouden wij denken van een scheepskapitein, die, de rivier opkomende, als de wind en het getij gunstig waren, zijn anker niet lichtte, of alleen zijn voorzeil hees en geen vol gebruik maakte van wind en getij? Nu is...

31 Mei

3

Opdat ik mij roeme met uw erfdeel. Psalm 106:5 De Kerk is het erfdeel van Christus. Hij kocht haar met zijn eigen bloed. Hij ging voor haar in gevangenschap en verloste haar, door zijn kostelijk bloed voor haar te storten. Dit erfdeel nu roemt: „Dat ik mij roeme met uw erfdeel.” En waarin roemt zij? Zij roemt in haar Verbondshoofd. Zij roemt niet in zichzelf, in haar eigen vroomheid, in haar...

30 Mei

3

Opdat ik mij verblijde met de blijdschap uws volks. Psalm 106:5 Wat is „de blijdschap van Gods volk?” Verlost te zijn „zonder geld en zonder prijs”; verlost te zijn door genade — vrij en rijk; souvereine, oneindige genade, zonder het minste werk, zonder een greintje verdienste van het schepsel, zonder iets van het vlees. „Dit is „de blijdschap van Gods volk”: zich te verheugen in vrije genade;...

29 Mei

2

Opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen. Psalm 106:5 Hebt gij ooit iets goeds in Gods uitverkorenen aanschouwd? O! „hoe goed zijn uwe tenten, o Jacob! en uwe woningen, o Israël!” Hebt gij ooit aanschouwd met welk goed God zijn volk gezegend heeft, en hoe goed het is tot dat volk te behoren? Al Gods volk ziet, dat er een goed is voor Gods uitverkorenen, uitsluitend voor hen, en waarnaar...

28 Mei

2

Gedenk mijner, o Heere! naar het welbehagen tot uw volk; bezoek mij met uw heil. Psalm 106:4 Hoe heeft de mens het geleerd, dat hij behoefte heeft aan behoudenis? Hij moet eerst iets weten van veroordeling. Behoudenis betreft alleen de veroordeelde. ,,De Zoon des mensen kwam om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was,” en daarom past behoudenis alleen de verlorene. Een mens moet verloren...

27 Mei

2

Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Lukas 14:26, 27 Er is geen middenweg naar de hemel — er is geen tussenstaat tussen hel en hemel; geen vagevuur voor die talrijke klasse, die...

26 Mei

2

Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja zij zal niet zijn totdat Hij komt, die daartoe recht heeft, en dien Ik dat geven zal. Ezechiël 21:27 Zijn er geen tijden in onze ervaring, dat wij onze zielen voor God kunnen nederleggen, en zeggen: „Laat Christus dierbaar zijn aan mijn ziel; laat Hem komen met macht tot mijn hart; laat Hij zijn troon als Heer en Koning in mijn hart...

25 Mei

2

Als stervende, en ziet, wij leven. 2 Korinthe 6:9 Ofschoon wij sterven, en dagelijks sterven, ziet, toch leven wij; en in zekere zin, hoe meer wij sterven, des te meer leven wij. Hoe meer wij onszelf afsterven, des te meer sterven wij de zonde af; hoe meer wij de hoogmoed en de eigengerechtigheid afsterven, des te meer sterven wij de kracht van het schepsel af, en hoe meer wij de natuur...

24 Mei

2

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kolossensen 3:2 Alles op de aarde, gezien door de ogen van de Majesteit des hemels, is laag en nietig. De aarde is toch niets meer dan een grote stofklomp, en als zodanig afgezien, dat zij de plaats geweest is van het lijden en de offerande des Verlossers, en nu de woonstede zijnde van zijn lijdend volk en later het toneel zijner...

23 Mei

2

Vertrouw op Hem te allen tijd, o gij volk! stort ulieder hart uit voor zijn aangezicht. Psalm 62:9 Zijn wij niet somtijds in staat gesteld onze harten voor de troon der genade uit te storten en de Heere te zeggen, wat wij werkelijk nodig hebben, waarom wij werkelijk vroegen, en Hem te zeggen, dat, wat Hij kan geven, onze zielen zou bevredigen? Zulke tijden van toegang tot de God van genade zijn...

22 Mei

2

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. 1 Johannes 5:4 Indien wij gezaligd zullen worden, zal het geloof de zege behalen; wij moeten een geloof hebben, dat over dood en hel zal triomferen en een heerlijke overwinning behalen over vijanden binnen en buiten ons en over helse vijanden. Ziedaar de toestand, waarin de...

21 Mei

2

Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. Psalm 90:14 Velen der kinderen Gods worden op een zee van grote onzekerheid, twijfel en vrees heen en weder geslingerd, omdat zij geen merkbare openbaringen van Christus aan hun ziel gehad hebben. Hij is tot hen niet ingegaan in de kracht zijner liefde; toch zeggen zij dikwijls:...

20 Mei

2

Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Micha 7:19 Wanneer God met eigen hand al onze ongerechtigheden opneemt, en ze met eigen arm in de diepte der zee werpt, zullen zij nooit meer uit die diepte opkomen, om in de grote en vreselijke dag tegen de kinderen Gods te getuigen. Nu mogen uw zonden levend in uw ziel schijnen, en elk derzelve beschuldiging op beschuldiging tegen u inbrengen...

19 Mei

1

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid. Kolossensen 3:16 Dit woord betekent meer, wanneer men het meer dan oppervlakkig leest. Het is „in ons wonen”, dat wil zeggen, een vaste en duurzame woning in onze harten maken en dat „rijkelijk”; niet arm en gering, maar ruim en overvloedig, ons de rijkdom zijner schatten bloot leggende en ze ons schenkende, en dat in „alle wijsheid”...

18 Mei

1

En Ik zal mijn vrees in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken. Jeremia 32:40 Als de vreze Gods opkomt in een gelovige ziel en gevoed en levend gehouden wordt door de invloeden, welke komen uit Christus als Bondshoofd, brengt het een bij Hem blijven als vrucht voort. Wij kunnen niet van Hem afwijken door de vreze Gods. Zij wordt daarom genoemd „een fontein des levens, om van de strikken...

17 Mei

1

Want wij zijn in hope zalig geworden. Romeinen  8:24 Wat betekent het: in hope zalig geworden? Het betekent niet wezenlijk, maar middellijk gezaligd; niet gezaligd met betrekking tot onze eeuwige redding, maar met betrekking tot onze ervaring van behoud. In hope zijn wij middellijk beveiligd tegen wanhoop, beveiligd tegen het gevaar van Christus en het Evangelie de rug toe te keren; beveiligd...

16 Mei

1

En die Man zal zijn als een Verberging tegen de wind, en een Schuilplaats tegen de vloed. Jesaja 32:2 Wie is die Man? Behoef ik het te vragen? Is daarop geen antwoord in elk godvrezend hart? Het is de mens Christus Jezus, de Man die Gods Zoon is. Hoe zalig is het een schriftuurlijk en geestelijk gezicht te hebben van de mensheid van de Heere Jezus Christus; Hem te zien, niet alleen als God...

15 Mei

1

Want gij zijt duur gekocht. 1 Korinthe 6:20 Hoe diep, hoe vreselijk, van welk een ontzaglijke grootte, hoe zwart, van welk een lage stempel moet de zonde niet zijn, om zulk een zoenoffer te behoeven — niet minder dan het bloed van Hem, die de Zoon van God was — om haar uit te delgen. Welk een slaaf der zonde en van de Satan, welk een gevangene onder de macht zijner lusten, hoe diep gezonken, hoe...

14 Mei

1

En dat gij uws zelfs niet zijt. 1 Korinthe 6:19 Deze woorden hebben een gezegende betekenis, „gij zijt uws zelfs niet.” Bedenk, gij moet iemand toebehoren. Indien God uw meester niet is, dan zal de duivel het zijn; indien de genade niet over u heerst, dan zal de zonde over u heersen; indien Christus niet is uw alles en allen, dan zal de wereld het zijn. Het is niet als konden wij overal volkomen...

13 Mei

1

Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil. Psalm 35:3 Om het water goed te houden, moet het voortdurend stromen; en om het leven Gods in de ziel te behouden, moet er voortdurend oefening zijn. Daarom heeft ’s Heeren volk zo velerlei strijd, beproeving, pijnlijke oefeningen, diepe smart, en zware verzoekingen, om ze levend in God te houden; om hen buiten die trage, vadsige, ellendige staat van vleselijke...

12 Mei

1

Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Psalm 40:18 Zijn er geen heilige ogenblikken in uw ziel, wanneer gij aan de Heere denkt? Wanneer gij misschien te middernacht wakker ligt, denkende over God, zijn Waarheid, zijn Liefde, zijn Woord, zijn wegen met uw ziel, en uw wensen, gebeden en verzuchtingen stijgen dan op naar zijn heilige Majesteit, is dit niet een bewijs, dat...

11 Mei

1

Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. Genesis 32: 26 Het is bemoedigend voor het volk van God zo zij, evenals Jacob, in dergelijke omstandigheden van beproeving, oefening, angst, of onheil geplaatst zijn, om dan de gezegende uitslag van zijn worsteling met de Engel te zien. Hij trekt de beek Jabbok over, geheel zwakte; hij trekt ze weder over, geheel sterkte. Hij verlaat zijn gezin...

10 Mei

1

En een iegelijk, die liefheeft Degene, die geboren heeft, die heeft ook lief degene, die uit Hem geboren is. Johannes 5:1 Waar liefde is tot Jezus, daar zal ook liefde zijn tot hen, die door verlossing, wedergeboorte en persoonlijk bezit de zijnen zijn. Hoe meer wij zien en hoe meer wij weten van de schoonheid en de zaligheid van de Heere van leven en heerlijkheid, des te meer zullen wij zijn...

9 Mei

9

En Gij hebt uw goede Geest gegeven om hen te onderwijzen; en uw Man hebt Gij niet geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst. Nehemia 9:20 Wanneer wij geheel ledig zijn in onszelf, wanneer onze kennis blijkt onwetendheid, onze wijsheid dwaasheid, onze gerechtigheid een wegwerpelijk kleed en onze kracht zwakheid te zijn, dan beginnen wij te verlangen naar het onderwijs des...

8 Mei

8

Het kostelijk goed des mensen is des vlijtigen. Spreuken 12:27 Indien de Heere iets door zijn Geest en genade voor onze zielen gedaan en ons iets gegeven heeft voor onszelf te proeven, te tasten, te bevestigen en te genieten, weten wij dat er iets vast en bestendigs is in hetgeen wij geloven. De godsdienst is onze hoofdbezigheid; onze dagelijkse overdenking of oefening, de hoofdzorg onzer...

7 Mei

7

De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Jeremia 31:3 Er kunnen in Gods Geest geen nieuwe gedachten opkomen. Nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens, nieuwe plannen, nieuwe besluiten komen telkens bij ons op; want onze natuur is arm, vervallen, beuzelachtig, veranderlijk. Maar God heeft geen nieuwe...

6 Mei

6

De Heere verhore u in de dag der benauwdheid; de naam des Gods Jacobs zette u in een hoog vertrek. Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Zion. Psalm 20:1, 2 Wanneer de ziel moet gaan door het vuur der verzoeking heeft zij hulp nodig uit het heiligdom. En niets dan hulp uit het heiligdom kan ooit aan haar weerstaan. Alle andere hulp laat de ziel, waar zij haar vond. En waarom...

5 Mei

5

Weet gij niet, dat wie gij ugelven stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt; of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Rom. 6:16 Er is een zaligheid in het gehoorzamen. Niet dat het ons deel geeft aan het volbrachte werk van de Zoon van God, maar het openbaart het ons. Er is niets in de hoogste daden van geloof en...

4 Mei

4

En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de ere; en ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. Romeinen 4:20, 21. Dit dan was Abrahams geloof. Het was een vast vertrouwen op de beloften Gods, hem gedaan, en toch een geloof, dat leefde onder strijd, hoop tegen hoop, en ten volle...

3 Mei

3

In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33 Is onze weg niet min of meer een pad van verdrukkingen geweest, sedert het de Heere behaagde onze voeten het eerst op het enge pad te zetten? Maar hebben wij altijd vrede in Jezus gevonden en vinden wij die altijd in Hem? Wensen wij daar vrede te vinden? Zien wij uit, verwachten wij vrede...

2 Mei

2

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8:35 Dit vergete men nooit, zo wij ooit door de werkingen des levenden geloofs bij de Heere Jezus Christus gebracht zijn, er nimmer een afgedane, werkelijke scheiding van Hem kan plaats hebben. In de donkerste ogenblikken, in de treurigste uren, onder de smartelijkste oefeningen en de hevigste aanvechtingen is er evenals met Jona in de...

1 Mei

1

En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Lukas 11:9 Waar oprecht bidden is, daar is vrijmoedigheid. Waar de Heere beproevingen brengt over de ziel, daar stort Hij ook de Geest der genade en der smeking uit. Hij bemoedigt de ziel en stelt haar in staat vrijmoedig met Hem te zijn. De zegeningen en voordelen der volharding en der...

30 April

3

Leid mij in uw Waarheid, en leer mij. Psalm 25:5 Welke wonderbare dingen vertoont God ons somtijds in zijn Woord! Hoe schijnt het dikwijls alsof onze ogen gezalfd zijn met ogenzalf, „om de wondere dingen Gods te aanschouwen.” Soms gebeurt het, als wij een hoofdstuk lezen dat wij er zulk een schoonheid, zulk een volheid, zulk een liefelijkheid, zulk een heerlijkheid in opmerken, dat onze harten...

29 April

2

Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden. Laat ons onze wegen onderzoeken, en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere. Klaagliederen 3:39, 40 Ik houd mij vast overtuigd, dat er duizenden professoren zijn, die gedurende de gehele loop van hun godsdienstige arbeid niet geweten hebben, wat het is „hun wegen te hebben onderzocht”; in de weegschalen der Goddelijke...

28 April

2

Mijn ziel kleeft U achteraan. Psalm 63:9 De Heere gedoogt niet (wij willen met eerbied spreken), de Heere gedoogt niet, dat Hij achterhaald worde. Hoe meer de ziel Hem volgt, des te meer schijnt Hij zich terug te trekken en spoort haar dus aan tot ernstiger vervolging. Hij wil aan het einde achterhaald worden; het is zijn eigen gezegend werk in het geweten, om een ernstig begeren en verlangen...

27 April

2

Opdat het recht der wet vervuld zoude worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Romeinen 8:4 Iemand kan zijn „in het vlees,” zoals wij allen zijn, en toch niet „er naar wandelen”. Er naar wandelen bevat een zich ten voorbeeld stellen der zonde en er naar wandelen. Maar de een kan door de ander meegesleept worden, zoals wij soms een kind onwillig door zijn moeder zien...

26 April

2

Gij stelt onze ongerechtigheden voor U; onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Psalm 9o:8 Zo getuigde Mozes, de man Gods, en Job wist het bij ervaring: „Want Gij schrijft tegen mij bittere dingen: en Gij doet mij erven de misdaden mijner jonkheid” (Job 13:26). Maar ofschoon de Heere de ongerechtigheden zijns volks in het licht zijns aanschijns stelt, en ze hen krachtig en zwaar op...

25 April

2

De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus: Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. 1 Petrus 1:2 Petrus verklaart, dat wij „uitverkoren zijn tot gehoorzaamheid.” Van uitverkoren tot het eeuwige leven, tot zaligheid, tot het bloed der besprenging hoort menigeen gaarne spreken, ontvangt en...

24 April

2

Door de vreze des Heeren wijkt men af van het kwade. Spreuken 3:7 Er is een zeer nauwe en innige gemeenschap tussen Godvrezend en „heilig zijn in alle gesprekken.” Wanneer laten wij ons tot drift vervoeren in onze gesprekken? Wanneer komen er lichtzinnige en ijdele woorden over onze lippen? Wanneer zweven die driftige uitvallen, die gemelijke uitdrukkingen, die vleselijke, wereldse taal...

23 April

2

Zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. 1 Petrus 1:17 Ons leven hier op aarde is slechts een damp. Wij zijn slechts pelgrims en vreemdelingen op deze aardbol, bijwoners, zonder vaste woonstede, en de wereld doortrekkende als niet ons tehuis en rustplaats. Daarom vermaant de Apostel ons, hetzij lang of kort, de tijd onzer aardse reis, onder de invloed en in de beoefening van de vreze Gods door...

22 April

2

De opening uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Psalm 119:130 Het woord „slechte” betekent naar de letter iets, dat niet samengevouwen of samengevlochten is. Maar tengevolge van het verraderlijke en hoogst bedriegelijke hart des mensen, zijn allen, zonder onderscheid in zeker opzicht juist het tegengestelde. Al hun plannen en hun streven naar werelds voordeel of vleselijk...

21 April

2

En zoudt gij u grote dingen zoeken? zoekt ze niet. Jeremia 45:5 Welke plannen en ontwerpen ’s Heeren volk ook moge bedenken, om voorspoed te hebben en in de wereld vooruit te komen, zelden laat Hij hun pogingen gelukken. Hij weet wel welke de gevolgen zouden zijn: dat dit klimop, dat rondom de stam kruipt, de boom als het ware zou verstikken en doden. Hoe meer de wereldse goederen vermeerderen...

20 April

2

En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen: welke zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, die alles in allen vervult. Efeze 1:22, 23 In Gods oog, en als in Christus verkoren, is de Gemeente een volmaakt lichaam. Daarom is zij de vervulling van Christus. Evenals ons hoofd en onze leden, in vereniging met elkander een echt...

19 April

1

De uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. Romeinen 11:7 Zij die verblind zijn door de god dezer wereld, weten niet wat macht en gevoel en geur en dauw zijn; zij zien die dingen niet; zij zijn blind voor hun werkelijkheid; zij zijn dood voor hun gewicht; maar de levende familie Gods, die door zijn gezegende Geest er toe gebracht is enigszins een begrip van de...

18 April

1

Doch het heil der rechtvaardigen is van de Heere; hun Sterkte ten tijde van benauwdheid. Psalm 37:39 Tijden van benauwdheid beproeven de heiligen Gods, en daartoe zijn ze ook bedoeld; daartoe worden ze ook gezonden, want „de Heere beproeft de oprechten.” Toch blijft de belofte waar: „Hij is hun Sterkte ten tijde van benauwdheid.” Wanneer Hij de fonteinen van de grote diepte van zonde en...

17 April

1

Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. 2 Timotheüs 2:3 Wij geraken somtijds in geestestoestanden, waarin wij iets meer dan troost behoeven. Een kind zou niet groeien, zo het altijd met snoeperijen gevoed werd. Het heeft lichaamsoefening nodig en moet aan het weder worden blootgesteld, en de koude wind moet het in ’t gelaat blazen, en het moet gehard worden...

16 April

1

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. Hebreeën 13:8 Het oog van ons geloof moet altijd op Jezus gevestigd zijn, want de Persoon van Christus is het grote Voorwerp des geloofs, en als men Hem uit het gezicht verliest, verliest men ook de Weg, de Waarheid en het Leven uit het oog. Is Hij nu niet dezelfde Jezus, die Hij op aarde was ? Hij is verheerlijkt, het is waar...

15 April

1

En alzo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is; wanneer ik dan omkom, zo kom ik om.  Esther  4:16 Wanneer wij in duisternis zijn, onder gewetensangst, of wanneer de schuld hard en zwaar op de ziel drukt, moeten al deze dingen ons van de Heere afhouden, tot zij zijn weggenomen. Maar moeten wij ooit op die vijanden onzer ziel acht geven? Moeten wij nooit door de menigte...

14 April

1

Als niets hebbende, en nochtans alles bezittende. 2  Korinthe 6:10 Hoe bezitten wij alles? Door Christus te bezitten, die de erfgenaam is van alle dingen. Indien wij Christus bezitten, wat hebben wij niet in Hem? Wij hebben wijsheid, om ons te onderrichten, rechtvaardig- making, om ons te rechtvaardigen, heiligmaking, om ons te heiligen, en verlossing, om ons van zonde, dood en hel te bevrijden...

13 April

1

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden: en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1 Korinthe 15:20, 21, 22 De verrezen Christus is de eersteling van die onoverzienbare oogst van gestorvenen en...

12 April

1

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91:1 Wat is ‘de schuilplaats des Allerhoogsten?’ Het is dezelfde plaats, waarvan David spreekt in de 73e Psalm: ‘Totdat ik in Gods heiligdommen inging; en op hun einde merkte.’ Het is de plaats, waarvan de Heere spreekt in Ezechiël: ‘Ik zal hun zijn tot een...

11 April

1

Behoudt het goede. 1 Thessalonicensen 5:21 Er zijn hoofdzakelijk twee dingen, die elke heilige Gods geroepen is te behouden; deze zijn, ten eerste: het begin van Gods werk aan zijn ziel; en ten tweede: zijn verlossing. Ook elke openbaring, die gij van de Heere Jezus Christus gehad hebt; elke toepassing van zijn zoenbloed; elke ontdekking van zijn glorierijke Persoon of van zijn liefde in het hart...

10 April

1

Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen; ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Habakuk          3:18 Zo wij ooit, wanneer wij door deze woestenij gaan, een droppel ware vreugde, waar geluk gevoelen, moet en kan hij slechts uit één bron vloeien — de openbaring van Christus aan onze ziel. Die vreugde moge ras voorbijgaande zijn: wij mogen op haar zien door een vergezicht van...

9 April

9

Genees mij, Heere! zo zal ik genezen worden; behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14 Indien wij het gevoelen, dat wij onze eigen zielen hebben verdorven, dat geen menselijke arm ons kan redden, dat wij geen zaligheid in ons eigen geweten kunnen brengen, noch van ons enige schoonheid, heerlijkheid, liefelijkheid of overeenkomst in de Heere Jezus Christus zien...

8 April

8

Indien gij van de wereld waart, zo zoude de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Johannes 15:19 Indien gij in de vreze Gods wandelt en de voetstappen volgt van een vervolgde en verachte Jezus, zal de wereld u haten en verachten zoals zij Hem gehaat en veracht heeft, gelijk Hij zelf verklaart: „Indien...

7 April

7

Ik zal Israel zijn als de dauw. Hosea 14:6 Somtijds doet de Heere, zonder zijn Woord met grote kracht op de ziel toe te passen, zijn Waarheid met zekere mate van liefelijkheid in de ziel droppelen. Dat is als de regen of de dauw, volgens zijn eigen verklaring: „Mijn leer druppe als een regen; mijn rede vloeie als een dauw” (Deut. 32:2). Het droppelen van zijn leer, of, zoals het woord betekent...

6 April

6

En Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Openbaringen 2:17 In de oude tijden gebruikte men tot het doen van rechtspraak witte en zwarte stenen. De rechters (want zij waren meer rechters dan gezworenen) spraken over de gevangene niet door een hoorbare verklaring het „schuldig” of „onschuldig” uit, zoals bij...

5 April

5

Die overwint, IK zal hem geven te eten van het Manna, dat verborgen is. Openbaringen 2:17 Hoe dikwijls is Gods Woord een verzegeld boek voor u; hoe vaak hoort gij van de kansel de meest bemoedigende predikatie, en toch wordt gij er niet door bemoedigd; hoe vaak hoort gij u Christus voorstellen in zijn Persoon, zijn bloed en zijn rechtvaardigmaking, en gij gaat heen zoals gij gekomen zijt, zonder...

4 April

4

Hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Markus 4:34 Wat is de eigenlijke betekenis van het woord discipel? Het betekent eigenlijk een leerling, iemand die onder een leermeester staat, wiens onderworpen en volgzame leerling hij geworden is, en van wie hij steeds onderricht ontvangt. En dus is een discipel van Christus iemand, die door de Heere Jezus in zijn school is toegelaten, die...

3 April

3

Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Hebreeën 12:14 Het is een noodzakelijk en onmisbaar vereiste voor de erfenis van de heiligen in het licht, om deze heiligmaking te bezitten; maar dit vereiste moet in ons gewerkt worden door de kracht van Gods genade, want waarlijk uit onszelf hebben wij dat niet. Maar ziet hoe noodzakelijk het is. Welk geluk zou er kunnen zijn in de gewesten der...

2 April

2

Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Jesaja 48:10 Volgens Gods eigen getuigenis moeten wij door „menigerlei strijd” in het Koninkrijk Gods ingaan, en zo is er zonder strijd geen ingang in het Koninkrijk der genade op aarde, of in het Koninkrijk der heerlijkheid hiernamaals. Maar laat ons dit altijd bedenken, dat welke bezoekingen de heiligen ook treffen, deze hun door Gods hand worden...

1 April

1

Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus. Filippensen 1:10 Indien het Goddelijk licht uw ziel heeft verlicht, het Goddelijk leven uw hart heeft levendgemaakt en gij de Heere en zijn volk liefhebt, moet gij de dingen beproeven, die daarvan verschillen. (In de Eng. tekst staat: „die uitmuntend zijn.”) Want...

31 Maart

3

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21 Onze gezegende Heere heeft zich voor de zonde gegeven; dat is, opdat Hij de zonde mocht teniet doen door zijn offerande. „Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout” (1 Petrus 2:24). Het was volstrekt nodig, dat de zondaar in zijn eigen persoon zou...

30 Maart

3

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult mijn discipelen zijn. Johannes 15:8 Het dragen van veel vrucht verheerlijkt God niet alleen, maar toont ook dat dezulken, die rijke vruchten dragen, in waarheid discipelen zijn van de Heere Jezus. Ofschoon er nu geen verdienste is in het dragen van vruchten, genieten zij er soms vertroosting van, daar het getuigt van een...

29 Maart

2

Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Jesaja 35:5 Dat deze wonderen kunnen geschieden door de kracht van het Evangelie is duidelijk uit de woorden, die deze voorafgaan: „Ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de verdelging Gods, Hij zal komen en ulieden verlossen” (Jes. 35:4). En hoe komt God ter verlossing anders dan in het Evangelie, en...

28 Maart

2

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid. 1 Petrus 1:5 Zij, die in de kracht Gods door het geloof bewaard worden, zijn dikwijls ontroerd en angstig in zichzelf, vrezende of deze zaligheid ooit het deel hunner ziel zal zijn, — of zij niet blijken zullen verworpenen te zijn, — of het werk aan hun ziel het echte werk is, — of zij van God geleerd zijn. Maar de Heere zegt:...

27 Maart

2

Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest die uit God is; opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2:12 Welke dikke wolken van donkerheid verspreiden zich somtijds over onze ziel; niets kan er gezien worden; onze bakens en tekenen zijn als het ware in een mist begraven. Het is als een zeemist, die uit het diepst der uitgestrekte wateren...

26 Maart

2

De Heere bemint de poorten Sions. Psalm 87:2 Waartoe dienen de poorten? Tot twee doeleinden: om in te gaan en uit te gaan. En Zion heeft ook haar poorten om uit te gaan en in te gaan; zij heeft haar poorten van toegang tot God, van ingang tot de tegenwoordigheid van de Allerhoogste; „de deur der hoop”, die haar opening heeft in „de vallei van Achor”. En wie heeft de deur geopend; of liever, wie...

25 Maart

2

En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Jesaja 54:13 Het van God geleerd worden, kan alleen gekend en verwezenlijkt worden door hen, die een einde hebben gezien aan alle menselijke volmaaktheid, en die geheel en al met bewustheid ontdaan zijn van alle vleselijke wijsheid. En Gods onderwijzing verlaat een mens niet daar waar zij hem vond: dood, geesteloos, wereldsgezind, ongevoelig en...

24 Maart

2

Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Efeze  2:12 De Apostel zegt hier de Efeziërs, dat zij in hun natuurlijke staat, vóórdat het leven in hen was gewekt en zij levend gemaakt waren in God, waren „zonder Christus”, dat is: zonder duidelijke vereniging en...

23 Maart

2

En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke, en volmaakte wil van God zij. Romeinen 12:2 Hoe zullen wij de wil Gods aannemelijk vinden? Alleen als wij veranderd zijn door de vernieuwing van ons gemoed, en veranderd en gemaakt zijn naar het beeld van de lijdende Zoon van God. Hoe vreselijk...

22 Maart

2

Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven, en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen des Machtigen Jacobs. Genesis 49:24 De voorgeslachten waren, zoals wij weten, beroemde boogschutters. Overwinningen werden behaald, door hen, die bedreven waren in het hanteren van de boog. Latimer zegt in een predikatie, die hij voor de koning hield, dat niemand een goed boogschutter kon...

21 Maart

2

Want Ik ben de Heere uw Heelmeester. Exodus 15:26 Hoe geneest God de ziekten van zijn volk? Hij geneest ze voornamelijk door ze te bedwingen; want in dit leven worden zij nooit geheel genezen. De belofte luidt: „Hij zal onze ongerechtigheden dempen” (Micha 7 : 19). Ze dempen betekent: hun macht bedwingen. Zo ziet hij er een lijden onder ongeloof: Hij schenkt hem geloof, dit dempt zijn ongeloof...

20 Maart

2

Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren, in de landen der levenden. Psalm 116:9 Er is onderscheid tussen het wandelen voor Gods aangezicht en wandelen met God. Wandelen voor Gods aangezicht is wandelen met het bewustzijn, dat Gods oog steeds op ons gevestigd is; wandelen met een verlangen naar die dingen, die aangenaam zijn in Gods oog; onbesmet wandelen naar zijn bevelen; wandelen voor...

19 Maart

1

Daarom opschortende de lendenen uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaringen van Jezus Christus. 1 Petrus  1:13 De hoop ziet hoofdzakelijk op het einde, want dat is beter dan het begin; de voleindiging van alles, wat het geloof aanneemt, de hoop verwacht, en de liefde geniet. Maar door welke duistere en sombere wegen moet de hoop...

18 Maart

1

Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. Jesaja 40:29 Het volk Gods is dikwijls in die staat, dat „het geen kracht heeft.” Al hun kracht schijnt uitgeput en hun sterkte geheel versmolten; de zonde schijnt de overhand over hen te hebben gekregen; het is hun als hadden zij noch de wil, noch het vermogen, om de loopbaan te lopen, die hun is voorgesteld, of in de weg des Heeren...

17 Maart

1

God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap zijns Zoons Jezus Christus, onze Heere. 1 Korinthe 1:9 Wanneer God zijn volk roept door zijn genade, is het om hen deelgenoten te maken van de hoogste vreugde en de grootste heerlijkheid, die Hij de kinderen der mensen kan schenken. En dat niet alleen in de eeuwigheid, maar ook in de tijd; niet alleen aan gene, maar ook aan deze...

16 Maart

1

Wentelt uw weg op de Heere, en vertrouwt op Hem, Hij zal het maken. Psalm 57:5 Wat zal God maken? De zaak die het diepst in het hart ligt — ‘uw weg’. Ligt uw weg niet het diepst van uw ziel — het pad dat God gelegd heeft, het pad langs hetwelk God u nu leidt? Uw ziel mag ontroerd zijn, twijfel en angst mogen in uw ziel wonen, u mag geslagen worden in uw gevoelens. U kunt zinken tot de...

15 Maart

1

En worden om niet gerechtvaardigd uit zijne genade. Romeinen 3:24 Omdat de genade vrij is, kan zij tot ons komen. Hoe vrij is de zon in het uitzenden harer verlichtende en verwarmende stralen; hoe vrij zijn de wolken in het ontlasten harer waterschatten; hoe vrij is de dauw in het nedervallen van het gelaat des hemels; hoe vrij is de wind, om heen te blazen, waar het hem lust. Dit nu zijn...

14 Maart

1

Een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis. 1 Petrus 1:4 Wat u in de wereld ook bezitten mag, hetzij veel, hetzij weinig, u moet het achterlaten. En als u geen andere erfenis hebt dan die de aarde geeft, waar zal dan uw erfdeel zijn in de dood en in alle eeuwigheid? Maar als u wedergeboren bent tot een levende hoop, al geniet u dan de volle verzekerdheid des geloofs niet...

13 Maart

1

En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. Mattheüs 11:6 Wat voelt u in uw hart voor Jezus? Wat is de ernstige begeerte van uw ziel? Dat Hij mocht komen en woning maken in uw hart? Dat Hij uw ziel mocht bezoeken met het licht van uw aangezicht? Dat Hij uw geweten mocht besprengen met Zijn bloed? Dat Hij Zich in uw nabijheid stelde, zich dierbaar en kostelijk voor u maakte? Acht u één...

12 Maart

1

Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere! en wij zijn naar uw Naam genoemd, en verlaat ons niet. Jeremia  14:9 Als de Heere ooit in onze ziel is geweest, om daar een gevoel van Zijn goedheid en barmhartigheid te openbaren, kunnen we deze woorden ter verdediging aanhalen.: ‘Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere!’ Als Hij ooit uw gebeden heeft verhoord, is Hij met u; als Hij...

11 Maart

1

Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1 Johannes 5:20 Wat een gelukzaligheid om het eeuwige leven te hebben. Een eeuwig leven dat door de eeuwigheid zelf niet kan worden uitgeput! Er is in mijn ziel iets zo bijzonder gelukzaligs in de uitdrukking ‘eeuwig leven’ dat ik niet kan ophouden er bij stil te staan. Wat verruimt de gedachte eraan, het gevoelen ervan de borst! Hoe...

10 Maart

1

Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld. Psalm 111:3 Soms worden de levende kinderen van God voorgesteld als hongerig. Laat ons zien waarnaar zij hongeren. Is het genot, eer, bevordering, aanzien? O nee, zulk speelgoed en zulke onbenulligheden kan de hongerige geestelijke ziel niet verzadigen.  Zij kunnen niet hongeren naar iets dat geen brood is. Zij...

9 Maart

9

En gij zult gedenken aan al de weg, die u de Heere uw God deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was; of gij zijn geboden zoudt houden, of niet. Deuteronomium 8:2 Wanneer u een blik werpt op de weg die de Heere u zoveel jaren door de woestijn heeft geleid, ziet u dan niet, hoe de ene omstandigheid na de andere, de ene...

8 Maart

8

En Hij heeft u als gij dood waart in de misdaden, en voorhuid uws vieses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Kolossensen 2:13 De opstanding van Christus was het zekere onderpand en de verdienstelijke oorzaak van de wedergeboorte van de Kerk. De hele menigte van de uitverkorenen was ‘samen met Christus levend gemaakt’, en samen met Hem opgewekt, dat wil zeggen:...

7 Maart

7

En hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. 1 Johannes 2:15 Dit zijn woorden met een ruime betekenis. Ze reiken een hand die veel kan omvatten. Ze nemen ons mee naar de straten van een drukke stad; ze tonen ons etalages vol mooie en sierlijke voorwerpen. Ze wijzen op alle rijkdom en grootsheid van de groten en...

6 Maart

6

Want Gij hebt mijn ziel gered van de dood. Psalm 56:14 U kunt net als David gered zijn van de dood, en toch geen volledige zekerheid hebben van uw verlossing. Ik hoop dat God uw ziel heeft opgewekt tot een godvruchtig leven. Hij kan Zijn genade aan uw hart hebben meegedeeld, en toch kunt u twijfelen en vrezen of het een wezenlijk werk van genade aan uw ziel was. Niet elk kind van God, dat door...

5 Maart

5

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt. Openbaringen 2:29 Deze woorden zijn niet alleen tot de Kerk gericht, maar tot een ieder tot wie het Woord komt en aan wie een oor is gegeven om te horen en te ontvangen. Zo wordt elke boodschap aan de Kerk een boodschap aan ieder van ons in het bijzonder. Als wij een geestelijk besneden oor hebben, als wij bereid zijn te luisteren naar...

4 Maart

4

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen: anderszins zo zoude Ik het u gezegd hebben; Ik ga henen om u plaats te bereiden. Johannes 14:2 O, konden wij onze ogen maar opheffen naar dat gezegende verblijf, naar die woningen van hemelse gelukzaligheid waar geen verdriet meer zal zijn. Waar de zonde niet meer is, waar de tranen van alle gezichten worden afgewist; waar geen pijn meer is, geen...

3 Maart

3

Vlieden daarentegen, die mijn Naam vreest, zal de £onne der Gerechtigheid opgaan, en daar zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Maleachi 4:2 Zoals de zon opkomt in het oosten en geleidelijk opgaat naar de zuidelijke hemel, en met elke straal licht warmte en vreugde verspreidt, zo verspreidt ook de Heere Jezus, als de Zon der Gerechtigheid, altijd de stralen van Zijn genade en gunst.En wanneer...

2 Maart

2

Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de Hemel in Christus. Efeze 1:3 O, mocht ons geloof maar een beetje omvatten, al was het maar een beetje. En mochten wij dagelijks slechts enkele druppels drinken uit de zuivere fontein van onvergankelijke vreugde, en de zoete zekerheid genieten dat wij gezegend zijn met alle...

1 Maart

1

En onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting, en goede hope in genade, vertrooste uwe harten, en oersterke u in alle goede woorden en werken. 2 Thessalonicensen 2:16, 17 Wanneer het de Heere behaagt een belofte te geven, een woord van bemoediging in te storten, een nodiging tot het hart te richten, dan geeft Hij...

29 Februari

2

En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Efeze 1:22 Hoe talrijk en hoe ingewikkeld zijn de verschillende gebeurtenissen en omstandigheden die de Kerk op haar reis naar de hemelse woning hier beneden vergezellen! Maar als alle dingen, evenals alle mensen, onderworpen zijn aan Jezus’ voeten, kan er niets gebeuren waarover Hij geen algehele controle heeft. Alles in de voorzienigheid en...

28 Februari

2

God, die rijk is in barmhartigheid. Efeze 2:4 Genade is geschikt voor de gevoelige zondaar. De rijkdom van Gods genade past daarentegen bij hen van wie de ziel diep vernederd is en die voelen hoe overvloedig Hij moet zijn in de grote rijkdom van Zijn genade, zodat zij de hoop koesteren om bij het verbond te horen, dat hen gezocht heeft in hun lage staat van vernedering. Wij voelden en ondervonden...

27 Februari

2

Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader. 1 Thessalonicensen 1:3 Lucht en beweging onderhouden de gezondheid van het lichaam. Om de genadegaven van de Geest gezond te houden, moeten zij vaak worden geoefend en beademd. Zij moeten worden beademd door de zuivere adem van de hemel en...

26 Februari

2

Zegt mij aan, gij die mijn ziel liefheeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert, in de middag: want waarom zou ik zijn als een die haar bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen: zo gaat uit op de voetstappen der schapen en weidt uwe geiten bij de woningen der herderen. Hooglied van Salomo 1:7, 8 Als u zegt dat u voedsel en rust nodig...

25 Februari

2

Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. 1 Samuel  2:9 De Heere ziet Zijn arme verstrooide pelgrims door dit tranendal trekken, reizend door een onherbergzame wildernis. Zij gaan op een pad dat vol kuilen en valstrikken zit. Hoe kunnen zij daar aan ontkomen? Wel, de Heere beschermt hen bij iedere stap die zij zetten. Hij draagt hen zoals een liefhebbende moeder haar kindje draagt. En...

24 Februari

2

Als droevig zijnde, doch altijd blijde. 2 Korinthe 6:10 Hoewel de christen in zichzelf treurt, en daar alle dagen reden toe heeft, kan hij toch altijd blij zijn, als hij door het geloof de Heere Jezus Christus mag zien. Als hij door genade een goede hoop heeft, of enige openbaring van Zijn macht, Zijn werk, Zijn bloed en Zijn liefde. Ja, diezelfde droefheid opent een weg tot blijdschap. Er is in...

23 Februari

2

Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. 2 Samuel 23:5 Wat een zaligheid als wij deel hebben aan het bloed van het Verbond, en zo een getuigenis bezitten dat God voor ons een Verbond heeft gesloten met Zijn geliefde Zoon. Dat onze namen zijn geschreven in het boek des levens, en dat Christus onze Middelaar is aan de rechterhand van de Vader! Wat zijn...

22 Februari

2

Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd. Micha 7:9 Het is het zicht op onze zonden tegen God dat ons in staat stelt de toorn van de Heere over ons en onze zonden te dragen. Zolang we bezield zijn met een geest van trots en eigengerechtigheid, mopperen we over de wegen van de Heere als Zijn hand zwaar op ons drukt. Maar als wij werkelijk voelen wat wij rechtvaardig...

21 Februari

2

Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Galaten 2:10 Veel van Gods heiligen zijn misschien niet zo hoog begunstigd dat zij de taal van Paulus, die van kracht en persoonlijke zekerheid getuigt, op hun lippen kunnen nemen. Zij mogen dan, en soms tegen de hoop in, door een straal van de zon der gerechtigheid, zien dat Gods Zoon hen heeft liefgehad en Zichzelf voor hen...

20 Februari

2

De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn leven.  Johannes 6:63 Door het Woord wordt de ziel eerst gereinigd. Door het Woord wordt de ziel wedergeboren tot het eeuwige leven. Het is ook door het Woord, toegepast op de ziel, dat de gezegende Geest van tijd tot tijd de gemeenschap met de Heere Jezus Christus levend houdt. Is het...

19 Februari

1

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. 1 Korinthe 1:30 Bedenk wat een hemelse zegen er is voor hen die in een levende vereniging zijn met de Zoon van God. Alles is voor hen bereid voor hun behoud en heiliging. Niets van de zegen, die moet dienen voor hun eeuwig geluk, heeft God achtergehouden. Beschouw...

18 Februari

1

Israel hope op de Heere; want bij de Heere is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing. Psalm 130:8 “Israël hope op de Heere.” Heeft de ziel opgehouden op het schepsel te hopen? Wanhoopt zij behouden te worden uit een andere bron dan door het bloed des Lams? Roept zij, zucht zij, verlangt zij, hijgt zij en smeekt zij van de Heere in haar ziel te verschijnen? Israël hope dan op...

17 Februari

1

En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28 Wanneer wij op alle verschillende omstandigheden zien en dan geloven, dat, zo wij liefhebbers zijn van God, alles wat wij ondervinden, medewerkt tot ons geestelijk goed, welk een gezicht geeft ons dat niet van de wijsheid, de genade en de macht...

16 Februari

1

Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Galaten 1:12 Wanneer ik spreek van een openbaring van Christus, strijd ik niet voor iets hersenschimmigs. Dromen, stemmen, verschijningen, gezichten in de lucht en geluiden, kruisen in de hemel en verschijningen aan de slaapstede, laat ik aan anderen. Ik geloof, dat zij meestal het deel...

15 Februari

1

Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. Lucas 24:45 Zalig open doen, wanneer Hij, Die de sleutel Davids in zijn hand heeft en de deur ontsluit, de deur van ons hart, om zijn eigen Woord te ontvangen. Wanneer wij dan tot het Woord der waarheid gaan, nadat het tot ons gekomen is, druipen onze vingertoppen van welriekende mirre op de handhaven van het slot. Er staat...

14 Februari

1

Welke [hope] wij hebben als een anker der ziel, ’t welk zeker en vast is, en gaat in het binnenste des voorhangsels. Hebreeën 6:19 Ankers zijn, zoals u weet, van verschillende grootte. Wanneer wij langs de havens wandelen, zien wij daar ankers voor een boot en ankers voor een driedekker. En toch zijn alle ankers op dezelfde wijze gemaakt, en voor hetzelfde doel bestemd; en het kleine anker, dat...

13 Februari

1

Zend uw licht, en uw waarheid, dat die mij leiden; dat ze mij brengen tot de berg uwer heiligheid, en tot uwe woningen. Psalm 43:3 Een levend mens kan in waarheid de gedachte niet verdragen van stil te staan; dat wil zeggen: zodanig stil te staan, dat er geen geestelijk werk in hem plaats vindt; en nog minder kan hij het denkbeeld verdragen van terug te gaan. Hij wil voorwaarts gaan. Dikwijls is...

12 Februari

1

In Dewelke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Kolossensen 1:14 Van alle geestelijke zegeningen, die door de macht Gods aan de ziel worden kenbaar gemaakt, is de wetenschap van redding door de vergeving der zonden het moeilijkst te verkrijgen, en, eenmaal verkregen zijnde, het meest te waarderen. Hoeveel arme beproefde, geprangde, benauwde zielen zuchten en...

11 Februari

1

Mijn leer druppe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes; en als droppelen op het kruid. Deuteronomium 32:2 In het vallen van de natuurlijke dauw is iets zachts, iets stils en liefelijks. Daarom lezen wij: “Wij zullen hem gemakkelijk overvallen, gelijk als de dauw op de aardbodem valt”, 1) dat is onbemerkt en ongezien. Hij valt niet neer...

10 Februari

1

Heere! voor U is mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen. Psalm 38:10 Velen van Gods volk kunnen niet duidelijk hun namen lezen in het boek des Levens; veel zijn de twijfelingen en vrees, die in hun boezem werken, of de Heere wel waarlijk een werk van genade aan hun zielen begonnen is, en of zij waarlijk behoren tot de levende huisgenoten des Heeren. Maar dit moeten zij weten, of...

9 Februari

9

Daarom, broeders! benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 2 Petrus 1:10 Hebt u een bewijs werkelijk geroepen te zijn? Heeft de genade waarlijk intrek in uw hart genomen? O! mocht u het meer volkomen, krachtiger weten, welk een gezegende hoop van eeuwig leven in de boezem is weggelegd van die hemelse roeping, opdat zij u...

8 Februari

8

Deze allen zijn in het geloof gestorven. Hebreeën 11:13 Wanneer de dood kwam ontroofde hij hun het geloof niet. Met een gelovige hand hielden zij in de dood elke waarheid vast, die zij in het leven met hun gelovige hand hadden vastgehouden. Wat zouden wij doen op ons sterfbed, wanneer al onze zonden in hun vreselijke grootte voor onze ogen stonden, beschuldigd door satan, veroordeeld door het...

7 Februari

7

In welke ook gij gijt, nadat gij het woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Efeze 1:13, 14 De hemel is een toebereide plaats voor een toebereid volk. Heilig zijn zijn...

6 Februari

6

Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven. 2 Korinthe 4:9 U mag dan neergeworpen worden door vele twijfelingen en vrees, en het bewustzijn van Gods liefde voor uw ziel verliezen, maar u kunt ze niet in werkelijkheid verliezen; ook is uw geloof niet door de heetste vlam verdorven. Het is als met het goud: het vuur doet de onreinheid en het tin smelten en zich...

5 Februari

5

De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Joh. 1:17 De weg om de waarheid te leren kennen, is veel in het gebed met de Heere Jezus Christus te verkeren. Als u op uw slaapplaats ligt, te midden van uw dagelijkse bezigheden, moet er van tijd tot tijd een opzien zijn naar de Heere Zelf, zittende op de troon zijner genade, en een vragen, dat Hij zelf u onderwijst, want Hij is de beste...

4 Februari

4

Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zich zelve bereid. Openb. 19:7 Wij hebben twee dingen nodig om ons naar de hemel te voeren: een aanspraak er op en bekwaamheid er toe. Onze enige aanspraak op de hemel is het bloed en de gerechtigheid van de Zoon van God — dat bloed dat “reinigt van alle...

3 Februari

3

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, daar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Kol. 3:1 Hoevelen zijn er zelfs onder hen, die God wensen te vrezen, maar toch aan de wereld verkleefd zijn en voor wie zij haar aanlokkend vermogen niet verloren heeft; die door wereldse beslommeringen, ten minste voor een tijd, geketend of door wereldse mensen of...

2 Februari

2

En de zalving die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere: maar gelijk dezelve u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen: en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 1 Joh. 2:27 Hebt u ooit een enkele droppel van die heilige zalfolie op uw hart gehad? Een druppel, al is het er ook maar één, zal u voor...

1 Februari

1

Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik ze voeren. Jeremia 31:9 Niet voordat het Gode behaagd heeft de Geest der genade en smekingen op ons uit te storten, kunnen wij Hem naar eis aanbidden; want God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid; ook kunnen wij zonder deze Geest die geestelijke offerande niet brengen, die door Hem, door Jezus...

31 Januari

3

Die alle dingen werkt naar de raad zijns willens. Efeze 1:11 Door deze woorden legt de Apostel ons Gods almacht voor ogen, de raad van zijn eigen wil volbrengende aan de voorwerpen, die Hij in zijn gunst heeft uitverkoren. Hierin ligt een bijzondere zegen verborgen. Na een gelovige blik op de bedoelingen van Gods genade, en een liefelijke overtuiging, dat zij voor ons zijn, is er niets meer...

30 Januari

3

Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de Koning geleid worden. Psalm 45 :14, 15 Zodanig is de beschrijving van de bruidskleding van de kerk als koningin. Met goud moest haar kleding geborduurd, haar klederen gestikt zijn, met de bedoeling dat haar gewaad van rechtvaardigmakende gerechtigheid, als het ware, stuk...

29 Januari

2

De wijze vreest en wijkt van het kwade, maar de zot is oplopende toornig en zorgeloos.  Spreuken 14: 16 Ik geloof, dat geen levende ziel zich tevreden kan stellen met een denkbeeldige godsdienst; ofschoon een ellendig afzwerver, in de woestijn gedreven om zwijnen te hoeden, kan hij zich niet voeden met hun draf, maar verlangt naar het brood in het huis van zijn Vader. De ogen opgeklaard zijnde om...

28 Januari

2

En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Efeze 2:6 Er is een onderscheid tussen levend gemaakt te zijn met Christus en met Hem opgewekt te zijn. Is dit niet een waarheid en de ervaring van Gods volk? Levend gemaakt te zijn tot een Godzalig leven, overtuigd te zijn van zonde, de vreze Gods diep in de ziel ingeplant te hebben, is het begin van een werk van...

27 Januari

2

En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Efeze 2:1 Dood in zonde is natuurlijk een beeld en moet zo ook worden opgevat; want de betekenis is geestelijke dood en door geestelijke dood verstaan wij het algeheel gebrek aan alles wat heilig, hemels, geestelijk en Goddelijk is; algeheel gebrek aan, deel in en gelijkvormigheid aan het leven van God, dat...

26 Januari

2

En Hij leerde ze vele dingen door gelijkenissen. Markus 4 : 2 De Heilige Schrift gebruikt twee schone beelden om het ontvangen van de Goddelijke getuigenis helder voor te stellen. Het eerste is het toevertrouwen van het zaad aan de grond, zoals in de gelijkenis van de zaaier. De landman strooit het zaad in de schoot der aarde, en de grond vooraf behoorlijk omgeploegd en toebereid hebbende, opent...

25 Januari

2

Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds.  Klaagliederen  5:21 Bent u niet dikwijls onbekwaam om berouw te voelen en uw zonden voor God te belijden? Geeft uw geweten u niet dikwijls een terugblik op vleselijke gedachten, goddeloze begeerten, ijdele inbeeldingen, dwaze woorden, dartele gesprekken en die gehele lijst van verkeerdheden, die getuigen van...

24 Januari

2

Ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn. Psalm 119:117 Wij zijn omringd met strikken; verleidingen liggen ieder ogenblik voor ons op de weg uitgespreid. Die strikken en die verleidingen zijn zo geschikt voor de lusten van het vlees, dat wij er onvermijdelijk in vallen moeten en er in bezwijken zonder de terughoudende hand van de Voorzienigheid, of de bewarende genade Gods. Dit ziet, dit voelt de...

23 Januari

2

De treden des mans zijn van de Heere, hoe zou dan een mens zijn weg verstaan? Spreuken 20:24 Trilt uw hart niet dikwijls van vrees, dat u niets hebt dan een naam-belijdenis, dat de god van de wereld u verblindt en dat uw geweten verhardt door de bedrieglijkheid van de zonde? Het is goed zulk een vrees te voelen. Wie niet vreest, wie geen ernstige vermoedens, geen angstig vragen heeft, wie nooit...

22 Januari

2

Ik de Heere behoede die, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag. Jesaja 27:3 De Heere Jezus Christus, Die leeft aan Gods rechterhand, moet steeds Zijn overvloedige genade schenken, om uw ziel voor Hem levend te houden. Wanneer dat leven niet onderhouden wordt zonder die voortdurende toevloed van Zijn genade, kunt u niet bidden, of...

21 Januari

2

Ziet, wij houden ze gelukzalig, die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid Jobs gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer. Jakobus 5:11 De woorden „verdragen” en „verdraagzaamheid” zijn dezelfde in de oorspronkelijke tekst; en inderdaad is het voorbeeld van Job gegeven als een voorbeeld van het geluk van hen, die verdragen. Hetzelfde woord...

20 Januari

2

Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om de Heere te kennen. Hosea 6:3 “Om de Heere te kennen” is bevindelijk en geestelijk de kracht van Jezus’ bloed en Zijn rechtvaardigheid, onze eeuwige vereniging met Hem te kennen; Hem te kennen, zoals Hij alleen te kennen is door de Geest in zielsgemeenschap met Hem, zodat wij met Hem kunnen spreken als een man spreekt met zijn vriend;...

19 Januari

1

Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleses is; maar die naar de Geest zijn, bedenken dat des Geestes is. Romeinen 8:5 Alleen zij, die deel hebben aan een hemelse geboorte, voelen dat een hemels bestaan hun waar element is, heilige zaken hun zoetste overpeinzingen zijn, en de plechtige aanbidding van God hun hoogste genot is. Beschouw dit kenteken als de toetssteen van Goddelijk leven;...

18 Januari

1

Want wij zijn zijn maaksel. Efeze  2:10 Overweeg wel, wat hier gezegd wordt van hen, die uit genade door het geloof behouden zijn — dat zij Gods maaksel zijn — de vrucht en het werk van Zijn scheppende hand. Alles wat wij zijn en al het geestelijke, dat wij hebben, en als zodanig door God kan aangenomen worden, hebben wij alleen aan de werking van Zijn macht te danken. Er is geen gedachte in ons...

17 Januari

1

De liefde is uit God; en een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren, en kent God. Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. 1 Johannes 4:7, 8 Als u Jezus ooit hebt liefgehad met een zuivere liefde; Als u Hem ooit in de nabijheid van uw ziel, in Zijn dierbaarheid, in Zijn kostelijkheid gevoeld hebt, dan kan zulk een liefde nooit uit het hart verloren worden. Het kan...

16 Januari

1

Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen; op welke het gehele gebouw bekwamelijk tezamen gevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Efeze 2:20, 21 Christus is het Hoofd van ieder lid, zoals Hij het Hoofd is van het gehele lichaam. Het groeien van het lichaam, van de kinderlijke tot de mannelijke leeftijd, is de groei van elk lid afzonderlijk in het lichaam. En omdat ik een...

15 Januari

1

Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons. 2 Korinthe 4:7 Wees niet verwonderd als u voelt dat u in uzelf niets meer bent dan een aarde vat; als u diep en dagelijks voelt aan welk een broos lichaam God licht en leven geschonken heeft. Wees niet verwonderd als uw lemen huis dikwijls waggelt; als ziekte soms uw sterfelijke tabernakel...

14 Januari

1

Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. 2 Korinthe 6:17 Als we verstrikt zijn in de liefde van de wereld, en door wereldse bekommernissen zijn gebonden en gekluisterd, en als de geest van de wereld heerschappij voert in onze ziel, dan is elke belijdenis krachteloos, zo niet zonder waarde. Wij mogen de...

13 JANUARI

1

Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukkingen onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. 1 Petrus 4:12 De „vuurproef” dan is geen vreemde zaak, die slechts aan weinigen van Gods volk ten deel valt, maar toch is zij min of meer het aangewezen deel van allen. Horen wij de Heere niet zeggen tot Zijn Sion: „Ik heb u eerst gelouterd in de oven der...

12 Januari

1

Ik ben de deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10:9 Er is voor een goede weide gezorgd. Een liefelijke en gezonde weide is het inderdaad, wanneer wij letten op ’s Heeren zorgende handelingen met ons gedurende een lange reeks van jaren. Het zien van de zorgende hand van de Heere maakt de meest gewone tijdelijke...

11 Januari

1

Waakt en bidt. Markus 13:33 Men kan niet in het geloof blijven dan door waken en bidden. Naarmate het gebed in de boezem verslapt, naar die mate verslapt ook de kracht des geloofs. Gij kunt, door gebeden en smekingen na te laten, zover komen, dat elk zaadje van geloof in uw hart schijnt verloren, en zelfs zover kunt gij komen, dat gij denkt nooit iets te hebben gekend van een werk van God aan uw...

10 Januari

1

Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. 1 Joh. 2:1 Die Voorspraak wordt hier, als overal elders gezegd, ,,de zaak van de gelovige te bepleiten,” en aan haar is bevrijding verbonden, want zulk een Voorspraak kan nimmer falen. „Heere! Gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, Gij hebt mijn leven verlost.” (Klaagliederen 3:58). Het beeld is ontleend aan een...

9 Januari

9

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen; en zult de Waarheid verstaan, en de Waarheid zal u vrijmaken.  Johannes  8:31, 32 De Waarheid wordt niet dadelijk gekend in al haar liefelijkheid, haar vrijheid en kracht. Wij moeten in het Woord blijven; somtijds mag het zijn in zeer grote duisternis, droefheid...

8 Januari

8

Ik heb U aangeroepen, verlos mij, en ik zal al uwe getuigenissen onderhouden. Psalm 119:146 Indien gij de boosheid van uw hart bewust zijt en ze bij ervaring kent, alsook de macht der zonde, de kracht der verzoeking, de list van uw onvermoeide vijand en die dagelijkse strijd tussen natuur en genade, het vlees en de geest, welke het eigenaardig kenmerk is van de levende familie des hemels, dan...

7 Januari

7

Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede.  Romeinen 8:6 In dezelfde verhouding als ons hart en onze liefde tot het hemelse zich bevindt, zullen wij ook een zoete smaak des hemels in ons binnenste gevoelen; en daar wij alleen kunnen teruggeven, wat wij ontvangen, zo is ook elke uitdrukking naar buiten van het Goddelijke leven de vrucht en de...

6 Januari

6

Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zjt dergenen die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beërven. Hebr. 6: 12 Lankmoedigheid is noodzakelijk, om de echtheid en de wezenlijkheid van het geloof te bewijzen. In het algemeen — ik mag zeggen onveranderlijk — vervult de Heere zijn bedoelingen niet opeens. Gewoonlijk — ik mag bijna zeggen onveranderlijk — werkt Hij trapsgewijs. Is dat...

5 Januari

5

Geeft sterke drank degene, die verloren gaat: en wijn degenen, die bitterlijk bedroefd van ziele zijn. Spreuken 31:6 De wijze moeder van koning Salomo gaf haar zoon genadige voorschriften, toen zij deze woorden sprak. Het is, wanneer wij de ellende beginnen te gevoelen, waarin wij door de zonde gedompeld zijn, en dus gereed staan om te komen en wanneer het hart zwaar is, dat de zuivere wijn des...

4 Januari

4

Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen ze U loven? Zal uw goedertierenheid in het graf verteld worden? Uw getrouwheid in het verderf? Psalm 88:11, 12 Dit is niet de taal van de ziel, die dood is in ongerechtigheid en zonde, maar het is de ademtocht van een levende ziel, strijdende en worstelende met de dood. Welk een onderscheid is er, waar het leven is...

3 Januari

3

En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot Mij trekken.  Joh. 12:32 Wanneer Jezus genadig en door ervaring aan de ziel wordt geopenbaard en bekend gemaakt wordt door een zoete openbaring van Zijn verheerlijkte Persoon, van Zijn zoenbloed en Zijn volbrachte werk, dan openbaart zich een geheime en toch heilige kracht, waardoor wij tot Hem getrokken worden, zodat elke...

2 Januari

2

Richt u merktekenen op, stelt u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg, die gij gewandeld hebt. Jeremia 31:21 Op de weg die achter ons ligt, ligt vaak een gezegende bemoediging voor de toekomst. Als wij reizigers zijn op de weg naar Sion zullen wij ook onze verschillende merktekens hebben. Een zichtbare roeping, een zichtbare verlossing, of een genadige openbaring van Christus. Hier...

1 Januari

1

Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs harte bekomen. Psalm 90:12 Als we een blik werpen op het jaar, dat achter ons ligt, zijn er dan geen barmhartigheden die van ons een blijk van dank en dankzegging vragen? Het is fijn om de liefdevolle hand van de Heer te zien in Zijn voorzienigheid, maar het is nog veel fijner om Zijn hand uitgestrekt te zien in barmhartigheid. Letten wij dan zo...

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN