Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 December

O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet; komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk. Jeremia 55:1

Hoe menig arm gevoelig zondaar heeft door de kracht dezer woorden Jezus gezocht en is van Hem geantwoord (Psalm 34:5); is tot Hem gekomen en door Hem vriendelijk ontvangen. Door de kracht, waarmede zulke uitnodigingen gepaard gaan, wordt het hart geopend, als dat van Eydia, om van de dingen te horen, waarvan het Evangelie spreekt. Het wordt niet teruggehouden als te heilig, dan dat een arme, bevlekte zondaar het zou aanraken, ook wordt de Heere Jezus niet beschouwd als een vertoornd Rechter; maar in deze uitnodigingen worden zijn goedertierenheid, zijn liefde en zijn medelijden gezien en gevoeld, en stralen zijner barmhartigheid en genade verlichten het verstand en maken het hart tot smeltens toe week. Daaruit vloeien voort belijdenis van zonde, een afkeer van zichzelf, het afstand doen van eigengerechtigheid, en ernstig verlangen en smachten naar de Heere en een omhelzen van de liefde der Waarheid, voor zoverre die is bekend gemaakt. En als al deze gevolgen, zo geheel verschillend van de dode farizese godsdienst, door de kracht van het Woord op het hart zijn voortgebracht, dan wordt de Bijbel een nieuw boek en met aandacht en genoegen bestudeerd. De oren zijn niet langer toegestopt; de ogen worden geopend, wanneer de gelegenheid bestaat het Evangelie te horen verkondigen en met graagte wordt het aangenomen en de liefelijkheid ervan genoten. Allen, die deze dingen hebben ondervonden, zullen met ons erkennen, dat er dagen zijn om zulks te horen, zoals Job zegt: „als ik was in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was” (Job 29:4).

Zij sloegen ’t oog op God,
zij liepen als een stroom Hem aan.
Hij liet hen nimmer schaamrood staan,
Hij wendde straks hun lot.
Hij, die door smart op smart
gedrukt werd, zond tot God zijn beê:
terstond verdween ’t ondraagbaar wee
uit zijn benepen hart.

Ps.  34:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN