Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Juni

De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1:17

Een leven des geloofs in Christus is even noodzakelijk voor ons tegenwoordig behoud, als zijn dood aan het kruis voor ons vroeger en tegenwoordig behoud. Indien gij ziet, wat gij zijt als een verloren zondaar, ziet gij u omringd van vijanden, verzoekingen, zonden en strikken, en gij gevoelt u geheel zonder verdediging, zo zwak als water, zonder enige kracht, om die allen te weerstaan. Neergedrukt door de last van ongeloof, ziet ge een berg van moeilijkheden voor uw ogen, somtijds in de Voorzienigheid, somtijds in de genade. Gij bevindt ook, dat uw hart een kooi is, vol onreine vogels, en dat in u, dat is in uw vlees, geen goed woont; ook hebt gij noch de wil, noch de macht, om te strijden of te vluchten. Hoe zal die berg dan een vlak veld worden? Hoe zult gij de strikken en verzoekingen ontvlieden op uw weg opgesteld? Hoe zult gij u ontslaan van alle vijanden van buiten, vijanden van binnen, helse vijanden, en eindelijk de poorten des hemels veilig bereiken? Indien gij zegt: „Door de redding, die reeds werd volbracht,” zijt gij dan zeker, dat die redding u behoort? Waar is het bewijs daarvan, zo gij nu geen geloof in Christus hebt? Hoe kan die vroegere redding u voordeel aanbrengen voor tegenwoordige onrust, tenzij er een toepassing van is? Het is die toepassing en openbaring van behoud, welke is behouden te worden door zijn leven (Rom. 5 : 10). Zie hoe zij werkt; en welk een gepastheid er in is. Gij zijt geheel zwakheid en Hij is en heeft alle kracht, die Hij in uw zwakheid volbrengt. Gij zijt gans hulpeloos tegen de zonde, de verzoeking en een heirleger van vijanden. Maar er is hulp bij Christus als Een die machtig is; daarom zendt Hij u hulp uit het heiligdom en ondersteunt u uit Zion, opdat deze zonden en vijanden niet de overhand over u krijgen.

O Heer, mijn rotssteen, mijne sterkte,
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt,
en in de strijd, waar ’t elk bemerkte,
mijn hoofd als met een schild bedekt.

Ps. 140:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN