Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

18 Oktober

Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn1Amos 3:3

Er is een tijd geweest, kind van God! toen de wereld de eerste plaats in uw hart innam. Het was niet zo in Gods hart. Gij en Hij waart dus in strijd. Maar nu zijt gij door genade zo ver gekomen, dat de eeuwigheid uw voornaamste zorg is. Gij en God zijt daarin bijeengekomen of overeengekomen; want in Gods gemoed weegt de eeuwigheid evenveel zwaarder dan de tijd, als de sterren aan de middernachtelijke hemel zwaarder wegen dan een stofje. Er was een tijd, toen gij de wereld en de dingen des tijds en der zinnen liefhadt; en de aarde en het aardse uw element en uw tehuis was. Hierin waart gij en God in strijd, omdat de Heere zag, dat de wereld vol boosheid was, terwijl gij haar vol goed achttet. De Heere beschouwde de wereld onzer zijn vloek en gij hadt haar gunstbewijzen en haar zegeningen lief; gij zocht dwaselijk en dog- deloos te genieten, wat God had verworpen; daarom kondt gij niet bijeenkomen. Gij ziet dus dat, om met God eenstemmig te zijn, wij de gedachten Gods in ons hart, Gods wegen in onze ziel en Gods liefde in ons gemoed moeten hebben. „Want Mijne gedachten zijn niet ulieder gedachten, en Mijne wegen zijn niet uwe wegen, spreekt de Heere.” Maar zij moeten dit worden; en als eenmaal Gods gedachten onze gedachten en Gods wegen onze wegen worden; wanneer wij eens de Geest van Christus hebben en met Gods ogen zien, dan komen God en wij bijeen, en bijeengekomen zijnde, kunnen wij tezamen wandelen. Wat is het, samen te wandelen? Dat is eenheid, gemeenschap en vriendschap genieten. Zodra wij nu met God zijn bijeengekomen, wandelen wij met God. Hij heeft daarboven een troon der genade opgericht, en wanneer God en de mens dus bijeenkomen, ontmoeten zij elkander bij de troon der genade van de Verlosser, besprengd met bloed, de verbroken tafelen der Wet voor het oog verbergende. Daar ontmoet God de mens in genadige vriendschap en stelt hem in staat zijn ziel voor Hem uit te storten en Hem zijn moeiten, zijn beproevingen en verzoekingen te vertellen. En nu en dan geeft Hij verlichting door een genadige belofte toe te fluisteren, een gedeelte van zijn heilige Waarheid toe te passen en hem aan te moedigen in zijn lieve Zoon te geloven en op zijn barmhartigheid te hopen.

1) De Engelse tekst geeft voor bijeenkomen: „samenstemmen, overeenstemmen.” Vert.

Ps. 97:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN