Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 September

Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in Heilige Geest, en in vele verzekerdheid. 1 Thessalonicensen 1:5

De Heilige Geest komt nooit in de ziel van een arme zondaar, dan door tussenkomst van het Evangelie der genade Gods. Hebt gij daarover wel eens nagedacht? Gij bidt misschien, dat de Heilige Geest u mocht onderwijzen en in u zijn een Geest der openbaring, een Vermaner, een Trooster, een Terechtwijzer, een Leermeester. Gij bidt om zijn gaven, genadegiften en heiligende werking; maar hebt gij ooit die genadegiften beschouwd in verband met het Evangelie van de Heere Jezus Christus? Nu dan, zo gij wilt dat de Heilige Geest in uw ziel komt, moet gij het Evangelie aangrijpen; gij moet het niet loslaten, om tot de Wet of uzelf de toevlucht te nemen; maar gij moet het standvastig aankleven, zo gij zijn kracht hebt gevoeld en er een levendig geloof aan hebt. Zo gij bezocht wordt, klem u vast aan het Evangelie. Zo Satan u wil ziften, klem u vast aan het evangelie; in het vuur der beproeving, klem u vast aan het Evangelie; moet gij door vloeden van smart, klem u vast aan het Evangelie. Zo gij ooit de kracht en de dierbaarheid van het Evangelie gevoeld hebt, laat Satan u niet verlokken en het u ontnemen; maar houd vast aan het Evangelie, want het is uw leven. Waarlijk, waar anders zult gij vinden, wat gij nodig hebt, zo gij een arm, verzocht, beproefd zondaar zijt? Wilt gij tot de Wet uw toevlucht nemen? Zij kan u alleen vloeken en veroordelen. Wilt gij tot uzelven gaan? Wat is uw eigen ik? Niets dan verderf. Waarheen wilt gij dan gaan? Gij moet ten slotte tot het Evangelie komen, zo uw ziel wil behouden en gezegend worden, en zo gij de vertroosting des Heiligen Geestes wilt ondervinden, die alleen u kan zegenen en troosten. Onder Gods zegen wil ik deze levende waarheid op uw geweten binden, opdat gij u van het Evangelie niet afkeert en een andere weg uit gluurt, maar dat gij uw oog vast op het Evangelie gevestigd houdt; want indien gij het gelooft, kan en zal het uw ziel redden. Zegt de Apostel niet, dat het „de kracht Gods is tot zaligheid, een ieder die gelooft,” zodat er noch kracht, noch zaligheid is in iets anders? Verwacht dus geen kracht, geen zaligheid, geen troost anders dan in en hij en door de Heilige Geest, die het Evangelie aan uw hart predikt.

Ps. 31:15

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN