Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 Juni

Want het is God, die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Filippensen 2:13

Wanneer God in een mens „het willen” heeft gewerkt, en niet alleen „het willen”, maar ook „het werken”; wanneer Hij hem gewillig heeft gemaakt om de toekomende toorn te ontvlieden; gewillig, om verlost te worden door het verzoenend bloed en de rechtvaardig- making van Jezus; gewillig, om verlost te worden door soevereine genade; als een zondaar van alle hoop beroofd, en verlangend verlost te worden, op welke wijze het Gode behaagt hem te verlossen; gewillig om door het vuur te gaan, smart te ondergaan, en het nauwe en enge pad te bewandelen; gewillig om het kruis op te nemen en Jezus te volgen; gewillig om alle moeiten, die over hem komen en alle laster, die op hem mocht geworpen worden, te dragen; als God hem gewillig gemaakt heeft niets te zijn en niets anders te hebben dan wat God hem toeschikt, en bovendien God in hem werkende „het willen”, en „het werken” in hem gewerkt hebbende, werkt in hem het geloof, om aan te nemen, de hoop, waardoor hij ankert in het volbrachte werk van Christus, en de liefde, waardoor hij zich geheel aan Hem vasthecht; wanneer nu dit alles geweest is „met vrezen en beven”, niet onbedacht voorwaarts lopende in vermetele laatdunkendheid; zich niet verlatende op de goede dunk van anderen; zijn godsdienst niet ontlenende aan leraars en boeken; maar door een wezenlijk werk van de Heilige Geest in het geweten; wanneer hij aldus met vrezen en beven heeft uitgewerkt, wat God in hem heeft gewerkt, dan is hij tot de verlossing gekomen; de verlossing van de toekomende toorn, van de macht der zonde, van de misleiding van de Satan, van de blindheid en onkunde van zijn eigen hart. Hij is gekomen tot een verlossing, welke is Gods verlossing, omdat God in hem het willen en het werken naar zijn welbehagen gewerkt heeft.

Nu stap ik rustig aan,
’k betreed een effen baan:
mijn God verhoort nu mijn gebed.
’k Zal Hem met blijde klanken
in zijn vergaad’ring danken,
wanneer zijn gunst mij heeft gered.

Ps. 26 : 12

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN