Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

3 Januari

En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot Mij trekken.  Joh. 12:32

Wanneer Jezus genadig en door ervaring aan de ziel wordt geopenbaard en bekend gemaakt wordt door een zoete openbaring van Zijn verheerlijkte Persoon, van Zijn zoenbloed en Zijn volbrachte werk, dan openbaart zich een geheime en toch heilige kracht, waardoor wij tot Hem getrokken worden, zodat elke genade van de Geest naar Hem toe vloeit. Zo spreekt Jeremia van de heiligen Gods, als komende en juichende op de hoogte van Sion en toevloeiende tot des Heeren goed (Jer. 31:12). En zo spreekt Jesaja tot de gemeente Gods: ‘dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn (of zoals de eigenlijke betekenis van het woord is, zal trillen van liefde en blijdschap), en verwijd worden’ (Jesaja 60:5). Dit zien van Christus door het geloof is wat de Apostel tot de Galaten zegt: ‘denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest’. (Gal. 3:1). Zo voor onze ogen geschilderd, wordt Hij het voorwerp van ons geloof waarop wij zien: ‘Wendt u tot Mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde’. De geheel beminnelijke, tot Wie alle liefde vloeit; en de Middelaar binnen het voorhangsel, op Wie de hoop zich verankert. Als dan de gezegende Heere door de kracht Gods geopenbaard is; als Zijn glorierijke Persoon aan het geestelijk oog wordt voorgesteld. Als Zijn bloed en Zijn gerechtigheid aan de consciëntie is ontdekt, en Zijn vermogen om in al onze noden en zorgen te voorzien, proefondervindelijk is geopenbaard, dan wekt de Heilige Geest een levend geloof op, waardoor op Hem wordt gezien en Hij wordt aangegrepen. En zo wordt hij dierbaar voor een ieder die in Zijn Naam gelooft.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort.
Zij wand’len, Heer, in ’t licht van ’t godd’lijk aanschijn voort.
Zij zullen in Uw naam zich al de dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in ’t lijden.
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen, naar Uw woord, verhogen.

Ps. 89:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN