Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

25 Juli

Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Johannes 3:33

Wij kunnen alleen verzegelen, dat God waarachtig is in elk punt der leer in de ervaring of in voorschriften, wanneer wij een inwendig getuigenis hebben, dat God het waarlijk heeft verklaard. Bij elke openbaring van Gods goedheid aan de ziel, bij elke toepassing van het bloed van Christus aan het geweten, en bij elke openbaring van Gods grote genade, is het alsof wij de getuigenis van Christus ontvangen, de inwendige goedkeuring er van ondervinden en de zoetheid en zaligheid ervan gevoelen; dat wij bezegelen kunnen, dat God waarachtig is. Dit is voorzeker de enige weg om te trachten het wezen van de ware godsdienst te kennen, de Schriften te verstaan en een overtuigend getuigenis te ervaren, dat God onze God, Christus onze Zaligmaker, de Heilige Geest onze Leermeester, de hemel onze eeuwige woning en onze ziel gezaligd is in de Heere Jezus Christus met eeuwige zaligheid. En met welk een Goddelijke zekerheid kan zulk een ziel soms spreken. Somtijds kunnen wij niets geloven; het is als ware er niets in Gods Woord, dat wij zouden kunnen bezegelen. Alles schijnt verwarring en onze onkunde schijnt zo groot, dat geen enkele levende waarheid door ons kan worden bezegeld. Maar als de Heilige Geest van de dingen Gods wil getuigen, en wij, de getuigenis van Jezus Christus ontvangende, in het licht dier getuigenis wandelen, dan is er een heilige verzekerdheid van een hemelse instemming met Gods Waarheid. Dit Goddelijk geloof zal ons door al onze beproeving en smarten heen leiden, en wij zullen weten dat God waarachtig is. Dat dan is de grote beproeving des geloofs; ten eerste de getuigenis van Christus te ontvangen en dan aan die getuigenis vast te houden, in spijt van alle tegenkanting van binnen en van buiten, van het gevoel harer zwaarte, harer kracht en harer liefelijkheid.

Geen geval, geen zorg, geen list,
oost noch west, noch zandwoestijn,
doet ons meer of minder zijn.
God is rechter, die ’t beslist,
die als aller oppervoogd
deez’ vernedert, die verhoogt.

Ps. 75:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN