Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

15 Maart

En worden om niet gerechtvaardigd uit zijne genade. Romeinen 3:24

Omdat de genade vrij is, kan zij tot ons komen. Hoe vrij is de zon in het uitzenden harer verlichtende en verwarmende stralen; hoe vrij zijn de wolken in het ontlasten harer waterschatten; hoe vrij is de dauw in het nedervallen van het gelaat des hemels; hoe vrij is de wind, om heen te blazen, waar het hem lust. Dit nu zijn schriftuurlijke zinnebeelden en voorstellingen van de vrije genade Gods. Zij schijnt even vrij als de zon; daalt even vrij neder als de regen; valt even vrij als de dauw, en blaast even vrij als de wind. Maar niet in de genade als in de natuur voor alle mensen. Dat bedoel ik niet; maar tot wie ze komt, komt zij vrij. En als zij zo komt, deelt zij heerlijke goederen mede. Evenals de zon licht en warmte schenkt, als de regen vruchtbaar maakt, als de dauw verzacht, als de wind kracht geeft, zo is het ook met de genade Gods, die voortkomt uit de volheid van Christus. Zij verlicht het verstand, verwarmt het hart, maakt de ziel vruchtbaar, verzacht de geest, en versterkt de gehele nieuwe mens der genade. En al die genade is vrij, zonder moeiten of kosten, zonder geld of prijs, niets behoevende, niets van ons vragende dan een heerlijke wedervergelding. De beste schuld aan een weldoener is de schuld der dankbaarheid; de beste vergelding van goedheid is de vergelding der liefde; de beste erkenning van een gunstbewijs is goede woorden en daden, die er mede in overeenstemming zijn. De beste dank, die de aarde kan bewijzen aan de zon, de regen, de dauw en de wind des hemels, is vruchten te dragen, om door een overvloedige oogst van de goedheid te getuigen van hetgeen van de hemel op haar viel. Zo is het ook in de genade: ‘Wie dankoffert, die zal Mij eren.’ (Psalm 50:23). Een gelovig, liefhebbend hart, biddende en dankende lippen, een Goddelijk leven zijn de beste dank voor ontvangen genade.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;
Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Ps. 89:8

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN