Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

17 Augustus

En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettiglijk heeft gestreden. 2 Timotheüs 2:5

In andere woorden, het is niet enkel een strijd, maar een strijd volgens zekere regels. Maar het zijn geestelijke regels, die als zodanig al wat zinnelijk, rede en natuur is, uitsluiten. Iemand, die niet wedergeboren is, hetzij hij in een staat van goddeloosheid, of in een staat van belijdenis verkeert, heeft geen geestelijk verstand van de wijze, waarop hij moet overwinnen. Hij moge strijden tegen lusten; hij moge trachten die dingen te overwinnen, waartegen zijn geweten getuigt; maar hij wordt niet gekroond, omdat hij niet wettiglijk strijdt. Hij strijdt in zijn eigen kracht, twist in zijn eigen wijsheid en vertrouwt op zijn eigengerechtigheid. Zulke strijders en overwinnaars (zo zij al overwinnaars zijn) worden niet gekroond, omdat zij niet strijden volgens de regelen, in Gods Woord neergelegd. Dat Woord sluit al aanstonds uit: alle eigengerechtigheid, menselijke wijsheid en natuurlijke kracht. Het neemt de kroon geheel van ’t hoofd van het schepsel en zet haar op het hoofd van de Verlosser. Er zijn dus zekere regelen in de Schrift aangegeven, volgens welke wij strijden en overwinnen moeten. Bijvoorbeeld, de Heere des levens en der heerlijkheid wordt ons in het Woord voorgesteld als ons voorbeeld: „Hij heeft ons een exempel nagelaten, opdat wij zijn voetstappen zouden drukken.” Hij streed voor ons, en Hij behaalde de overwinning, niet alleen voor zichzelf, maar voor zijn volk, en Hij heeft ons hier beneden achtergelaten, om in zijn voetstappen te wandelen, en op dezelfde wijze te overwinnen als Hij; wij lezen: „Hem die overwint, zal Ik geven met Mij te zitten in mijn troon; gelijk ook Ik overwonnen heb en zit met mijn Vader in zijn troon.” Elk strijden en elk overwinnen, dat niet is in de voetstappen van Christus, en juist (in zekere mate) op dezelfde wijze, waarop Hij streed en overwon, is niet die overwinning, die met Gods goedkeuring gekroond wordt.

Waar’ ik door ongerechtigheden
en haar aanlokselen bekoord,
dan had de Heer naar mijn gebeden
en jammerklachten niet gehoord.

Ps. 66:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN