Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

21 December

Dewelke gij niet gezien hebt, en nochtans lief hebt. 1 Petrus 1:8a

Hoe spreekt dit tot onze harten, en zijn er niet enigen, zo niet velen van ons, die ook kunnen zeggen: „Dewelke wij niet gezien en nochtans liefhebben?” Hebben wij Hem niet lief, waarde lezers? Is zijn naam ons niet kostbaar als de uitgegoten zalf? Maar wij hebben Hem niet gezien. Neen, niet door het oog des lichaams; maar wij hebben Hem gezien door het oog des geloofs; want Hij heeft zich aan ons of aan enigen onzer geopenbaard, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd; de heerlijkheid als van de eengeboren Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid. Het is dus door het geloof, dat wij Jezus zien. Wij lezen van Mozes, dat „hij door het geloof Egypte verlaten heeft, niet vrezende de toorn des konings; want hij hield zich vast als ziende de Onzienlijke”. Zo zien wij de Heere Jezus, Die onzichtbaar is, door het geloof; want daar „het geloof een vaste grond is der dingen, die men hoopt”, zo is het ook „het bewijs der zaken, die men niet ziet”. Dus zien wij, dat wij Jezus zien, als Hij tot de ziel komt en zich aan haar openbaart. En daar Hij altijd met zijn liefde komt, en door zich te openbaren zich in zijn liefde openbaart, zo doet die geopenbaarde liefde in het hart van de gelovige wederliefde ontbranden. Het is het bijzondere werk van de Heilige Geest, van Christus te getuigen, Hem te verheerlijken, van de dingen te ontvangen, die van Christus zijn en ze aan de ziel te vertonen; en zo omhelst en geniet de liefde wat zij gelooft van de Persoon en het werk van Christus in het licht van Christus’ eigen openbaring van zichzelf en door de gezegende werking en de getuigenis van de Heilige Geest.

Ik loof de Heer, mijn God,
mijn zang klimm’ op naar ’t hemelhof,
mijn mond zing’ eeuwig tot zijn lof
om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d’ Opperheer!
’t Zachtmoedig volk zal ’t straks verstaan,
door vreugd met u zijn aangedaan
en juichen tot zijn eer.

Ps. 34:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN