Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

30 Augustus

Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:1416

De genade legt ons de grootste aller verplichtingen op, aan Hem, die ze vrij en overvloedig schonk, en wel een gelovige gehoorzaamheid te betonen aan zijn geopenbaarde wil en zijn geopenbaard Woord. Het is zijn vrije, souvereine en bijzondere genade alleen, die ons maakt en doet kennen als zijn kinderen, en daarom vraagt zij van ons, als een zwak en zeer onvoldoend bewijs van dankbare lof, dat wij wandelen waardig der roeping, waarmede wij geroepen zijn, en Hem in ons lichaam en onze geest, die zijn eigendom zijn, verheerlijken. Hij, die dit nooit gekend en gevoeld heeft, kent niets van de rijkdom van Gods genade in de openbaring van barmhartigheid en liefde aan zijn ziel. Zulk een weet, hij moge doen wat hij kan, dat hij nooit genoeg kan doen om de lof te verkondigen van Hem, die hem uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht en het is hem altijd tot smart en kruis, dat hij, door de macht der zonde, die in hem is, de dingen niet doen kan, die hij wilde doen, maar dat hij altijd te kort komt en zondigt tegen de bloedende en stervende Liefde. Voor zulk een zijn daarom de voorschriften van het Evangelie even dierbaar als de beloften, en hij ziet, dat zij in het Woord der Waarheid staan opgetekend als „een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad”; een richtsnoer, waardoor hij, zo hij slechts zijn schreden kon richten, God zou verheerlijken; in vrede en liefde met zijn volk verkeren; een goed geweten bewaren, en de leer, die hij in alle dingen belijdt, tot sieraad verstrekken.

Och, dat ik klaar en onderscheiden zag,
hoe ’k mij naar uw bevelen moet gedragen,
uw wond’ren recht betrachten dag aan dag.
Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen.
Ai, richt mij op, verander mijn geklag,
wil naar uw woord mij gunstig onderschragen.

Ps. 119:14

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN