Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

1 Januari

Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs harte bekomen. Psalm 90:12

Wanneer wij onze blik slaan op het jaar, dat daar is voorbijgegaan en achter ons ligt, zijn er dan geen barmhartigheden, die van ons een toon van dank en lof vragen? Het is zoet de liefderijke hand des Heeren te zien in Zijn voorzienigheid, maar veel zoeter nog Zijn hand uitgestrekt te zien in de genade. Geven wij dan zo weinig acht op de genadige Hand des Heeren in Zijn verschillende bemoeiingen met onze ziel, dat wij al die verlopen twaalf maanden zouden beschouwen als een onbeschreven blad, waarin wij nooit Zijn aangezicht aanschouwd, of Zijn stem gehoord, of Zijn macht gevoeld hebben? Liefdevol vraagt de Heere: „Ben Ik Israël een woestijn geweest? of een land der uiterste donkerheid?” (Jer. 2:31). Is Hij dat ook voor ons geweest gedurende twaalf lange en vermoeiende maanden? Wat! Was er geen hulp bij de weg, geen tekenen ten goede, geen vertonen van het licht Zijns aanschijns, geen bezoeken van Zijn tegenwoordigheid en macht, geen openbaring van Zijn goedheid gedurende al die lange en treurige tijd? — Want treurig voorwaar moet het geweest zijn voor een levende ziel, als zij zo lang van de Heere verlaten en aan zichzelf overgelaten is geweest! Indien wij niet gezegend werden met bijzondere openbaringen van Christus, met kennelijke openbaringen van zijn Persoon en werk, bloed en liefde, genade en heerlijkheid (want zulke bijzondere tijden zijn niet menigvuldig) hebben wij Hem toch niet bevonden de Weg, de Waarheid en het Leven te zijn? Indien wij waarachtig een persoonlijke en geestelijke vereniging hebben met de Zoon van God, als ons levend Hoofd, dan zal er ook gemeenschap zijn uit Zijn volheid, een vervulling van al onze noden, een opwekking van geloof, hoop en liefde, een steun onder beproevingen, een verlossing van aanvechtingen, van vermeerdering van Zijn vreze in het hart, en dat voortgaande werk der genade, waardoor wij in staat worden een leven te leiden van geloof in de Zoon van God.

Helaas, het best van onze beste dagen
baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen.

Psalm 90:6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl