Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

22 Juni

Jezus zeide: Ga henen tot mijn broeders, en zegt hun: Ik vaar op tot mijn Vader, en uw Vader, en tot mijn God, en uw God. Johannes 20:17

Waarom uw Vader? Omdat Hij mijn Vader is. Waarom uw God? Omdat Hij mijn God is. Als zijn eniggeboren Zoon van alle eeuwigheid, was God de God van onze Heere Jezus Christus; als ’s Vaders gezant en dienstknecht, zijn wil volbrengende op aarde, zelfs in zijn diepste vernedering, was God zijn God; en nu Hij van de doden opgestaan en ten hemel gevaren is, om Hogepriester te zijn over het huis Gods, nu Hij in zijn heerlijkheid is ingegaan en eeuwig leeft, om voor ons tussenbeide te treden, is God nog zijn God. Zo op Jezus ziende, is dit versterkend en bemoedigend voor het geloof. De grote en heerlijke God, de grote IK BEN, de God in wie wij leven, ons bewegen en zijn; de God, voor wie wij staan, met alles wat wij zijn en hebben; de God tegen wie wij zo zwaar en vreselijk gezondigd hebben — die grote en heerlijke God is „de God van onze Heere Jezus Christus.” Wij mogen daarom met volle vrijmoedigheid tot Hem naderen, onze smekingen voor Hem brengen, zijn heilige Naam aanroepen, en Hem met alle eerbied en vrees aanbidden als de God van onze Heere Jezus Christus, en onze God in Hem. Een gelovige blik op God, zoals Hij zich openbaart in de Persoon van zijn lieve Zoon, zoals Hij ons met zich verzoent door zijn kostelijk bloed, ons aanneemt in de Geliefde, en ons onze overtredingen niet toerekent, ontwapent God van al zijn schrik, neemt de dienstbaarheid der Wet uit onze harten en de schuld der zonde uit ons geweten weg, verruimt, vertroost en verheugt de ziel; stilt de ontroerde geest; en sluit de vrees, die haar kwelt, buiten.

Want deze God is onze God,
Hij is ons deel, ons zalig lot,
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Ps. 48:6

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN