Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

20 Juli

Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Romeinen 5:10

Welk een vreselijke toestand is het te gevoelen en te vrezen, dat men een vijand van God is! Ik geloof, dat het een van de meest smartelijke gewaarwordingen is, die mijn ziel ooit gevoelde, te vrezen dat ik een vijand van God was. Want wat moet het gevolg zijn als iemand leeft en sterft in vijandschap met God? In die strijd moet hij bezwijken. Als God zijn vijand is, wie kan dan zijn vriend zijn? Zulke gewaarwordingen in het hart grenzen aan wanhoop. Zo iemand ten volle gevoelt, dat hij een vijand Gods is, waar kan hij dan zijn hoofd bergen? Zelfs de hel schijnt hem geen toevluchtsoord aan te bieden. Maar hij moet met iets van dien aard geoefend worden vóórdat hij verzoening kan waarderen. Hij moet zien, dat hij een geboren vijand Gods is; dat hij geboren is in zonde en in ongerechtigheden ontvangen, en dat zijn vleselijk gemoed vijandschap is tegen God. O, welk een pijnlijke gewaarwording, dat het vleselijk gemoed vijandschap is tegen God! Het is erg genoeg een vijand Gods te zijn; maar dat elke vezel van onze natuur in vijandschap opstaat tegen God, dat heilige en volzalige Wezen, aan wie wij zoveel te danken hebben, en aan wie wij alles willen te danken hebben; dat ons vleselijk hart in geheel zijn samenstel, in zijn bloed, een onvermurwbare massa vijandschap is tegen God, o, vreselijke gedachte! Indien gij die vijandschap in uw boezem moogt ontwaren, en gevoelen, dat zij zich verheft; dan zal dat al de zenuwen uwer eigengerechtigheid verbreken; al uw schoonheid bezoedelen, en tot verderf doen overgaan. Wanneer een mens dus geoefend wordt, zal het hem naar een redmiddel doen uitzien, zo hij een sprankje geestelijk gevoel heeft. God heeft zulk een redmiddel aangeboden in het offer van zijn lieve Zoon, in het bloed des Lams; in het lijden, de gehoorzaamheid, de dood en de opstanding van de gezegende Heere Jezus. Wanneer dit in de ziel kenbaar gemaakt is door de Geest van God; wanneer het geloof gegeven is, om het te ontvangen; wanneer de Heilige Geest het toepast; wanneer het in het hart ontvangen is,dan heeft een gevoelde verzoening plaats; dan zijn wij verzoend met God; de liefde komt in de plaats van de vijandschap, de lof in die van zuchten en zijn naam wordt gezegend.

Ps. 131:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN