Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

28 November

De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. Markus16:19

De rechterhand Gods wil zeggen: de rechterhand der macht, der heerschappij, van het gezag en der aanneming. Toen onze gezegende Heere naar de gewesten der zaligheid terugkeerde, en de poorten des hemels hun hoofden oplichtten, en de eeuwige deuren werden geopend en de Koning der ere binnenging, zat Hij terstond aan de rechterhand der Majesteit in de hoogte. Maar wat betekent die hoge ereplaats? Zij verzekert aan alle krachten en machten, en aan de gehele schitterende en heerlijke stoet van heirlegers van Engelen, dat God zijn werk heeft aangenomen en Hem tot beloning die verheven plaats van macht, eer en waardigheid gegeven heeft. Want bedenk dit, dat onze genadige Heere in zijn menselijke natuur ten hemel voer en plaats nam aan de rechterhand Gods. Hij ging niet weder naar de hemel, zoals Hij van de hemel was neergedaald, alleen als Gods Zoon. Hij ging naar de hemel èn als de Zoon des mensen èn als de Zone Gods. Hij ging naar de hemel in een menselijke natuur verenigd met de Goddelijke; en ging daarom de gewesten der zaligheid binnen als de Godmens, Immanuel: God met ons. Het is een punt van groot gewicht, en dat door elke geestelijke aanbidder wel in de ziel mag worden bewaard, dat onze gezegende Heere aan de rechterhand der Majesteit in de hemel plaats nam in het menselijke lichaam, dat Hij hier op aarde gedragen had, wel verheerlijkt boven alle gedachte of uitdrukking, maar dezelfde reine, vlekkeloze, heilige en onsterfelijke mensheid, die Hij aannam in de schoot der maagd, en die Hij als een offerande gebracht heeft aan het kruis. Hierop wilde de Apostel inzonderheid onze gedachten vestigen en het ons als het voorwerp en als voedsel van ons geloof geven. En welk een voorwerp van geloof is het, want Jezus Christus ziende aan de rechterhand Gods, zien wij daar een Middelaar tussen God en de mensen, de Man Christus Jezus; wij zien een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige; wij zien een Broeder, een Vriend, een Echtgenoot getroond in heerlijkheid, daar altijd levende, altijd heersende, altijd regerende, totdat God alle vijanden aan zijn voeten zal hebben onderworpen.

Ps. 103:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN