Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

9 Oktober

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus. Hebreeën 12:2

Niemand kan de loopbaan, die voor hem ligt, ten einde lopen, zonder op Jezus te zien. Hij staat aan het begin van de loopbaan; Hij staat aan de eindpaal, met de kroon der overwinning in zijn hand, die Hij plaatst op het hoofd van de overwinnaar. En wij kunnen allen voortlopen, als wij het oog des geloofs gevestigd hebben op de Heere Jezus aan de rechterhand des Vaders, zijn gezegende armen uitgestrekt houdende, om ons aan het einde der baan aan zijn boezem te ontvangen. Ook kan niemand in waarheid op Hem zien dan door de bijzondere gave en de genade Gods. Hij moet door de macht van God aan de ziel geopenbaard worden; wij moeten zijn verheerlijkte Godheid en zijn lijdende mensheid zien door het oog des geloofs, en wij moeten Hem zien als de mens geworden God; de enige Middelaar tussen God en de mens. Wij moeten de kracht zien van zijn zoenbloed, om een schuldig geweten te reinigen; de gelukzaligheid zijner gehoorzaamheid, om een hulpbehoevende, naakte ziel te rechtvaardigen; de lieflijkheid zijner stervende liefde als een inwendige balsem en een versterking tegen de duizenden kwalen en rampen des levens. Zo ziet de hemelse wedloper niet op de lengte van de weg; noch op de oneffenheid van de grond; noch op zijn eigen herhaalde inspanning; noch op zijn eigen kracht; maar enkel en alleen op de vleesgeworden Zoon van God. De Heere Jezus trekt hem voort met zijn onoverwinnelijke genade. Elke blik van zijn schoon gelaat vernieuwt de vlam van heilige liefde; elke blik op zijn bloed en zijn gerechtigheid ontvlamt het verlangen om meer van hun kracht en godzaligheid te ondervinden, en elke aanraking van zijn heilige vinger doet het hart smelten, totdat het gelijkvormig wordt aan zijn lijdend beeld. Dat is het leven van een Christen, op de baan naar de eeuwigheid.

Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid,
uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem, die voor ’t onheil zwicht:
wie nederstort, wordt door U opgericht.
’t Ziet al op U, ’t blijft alles op U wachten.

Ps. 145:5

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Translate

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN