Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

6 Augustus

Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. Johannes 5:7

Een geestelijke kennis der Drieëenheid ligt tot grondslag van alle levende godzaligheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest te kennen door bijzondere lering en Goddelijke openbaring is de som en het wezen van geestelijke godsdienst en is het eeuwige leven, volgens ’s Heeren eigen getuigenis: „En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” Zo maakt de Heere vroeger of later dit heerlijk geheim aan zijn volk bekend, en zo leren zij de Vader kennen in zijn verkiezende liefde, de Zoon in zijn verlossingswerk en de inwendige getuigenis des Geestes; en dat deze Drie Een zijn. Maar hoe strijdt dit heerlijk heiligdom met de natuur, het verstand en de rede, en hoe komen deze er tegen in opstand! Hoe kan Een Drie en Drie Een zijn? De natuur vraagt en de rede weerlegt. En toch de kinderkens nemen het aan en geloven het. Want neem de leer der Drieëenheid weg, en al hun hoop is in een ogenblik vervlogen. Hoe kunnen wij ons verlaten op het zoenbloed van Christus, zo het niet het bloed is van de Zone Gods? Of op recht- vaardigmakende gerechtigheid, zo de gerechtigheid niet van God was ? Of hoe kunnen wij geleid, geleerd en bestuurd worden door de Heilige Geest, zo ook Hij niet een Goddelijk Persoon der Godheid was? Aldus komen wij tot de verborgenheid der drie Personen in de Godheid, door voelbaar in onze harten de werking van elk hunner met kracht te ontvangen; en nu weten wij, dat deze Drie maar één God zijn. Het is dit inwendig ontvangen der Waarheid in de liefde, dat de ziel in een storm niet doet bezwijken. Dikwijls worden wij her- en derwaarts geslingerd en zijn gereed om te zeggen: „Hoe kunnen deze dingen zijn?” Maar door dit diep geworteld gevoel blijven wij behouden, gelijk een schip door het anker in de storm. Zo is er zonder deze verborgenheid, zonder een proefondervindelijke kennis van de Drieënige God geen vergeving, geen vrede en geen zaligheid.

Want uw is ’t koninkrijk, o Heer,
uw is de kracht, uw is al d’ eer!
U, die ons helpen wilt en kunt,
die in uw Zoon verhoring gunt,
die door uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid!

Gebed des Heeren :9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN