Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

16 Juni

In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. 1 Petrus 1:6

Daar alles in ons van nature in strijd is met het leven Gods, zo is het noodzakelijk, dat velerlei beproevingen en verzoekingen ons van die dingen moeten verlossen, die met de genade Gods in strijd zijn, om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn geliefde Zoon. Zo hebben wij beproeving na beproeving nodig, om ons te genezen van die wereldsgezindheid, die vleselijkheid en zorgeloosheid, die lichte, niets betekenende belijdenis, die uiterlijke godsdienstigheid, dat niet acht geven op Goddelijk onderwijs, hemelse zegen en geestelijke openbaringen, dat blijven bij de oude droesem en rustig zijn in Zion, dat zich inlaten met allerlei leraren, die onbekendheid met het geheim des Heeren, dat alleen is met hen, die Hem vrezen, al die tekenen des doods zien wij op de belijdenis van deze tijd ingedrukt. Het is even noodzakelijk geleid te worden buiten die kring van valse, bedriegelijke, huichelachtige, eigenwijze belijdenis, hetzij hoog of laag, gezond in de leer of ongezond, als om eenvoudig en oprecht, eerlijk en openhartig, teder en leerzaam gemaakt te worden, en iets bij ervaring te kennen van dat verbroken en verslagen hart, waarin de Heere zelf wil wonen. En wanneer de Heere die Geest der nederigheid en liefde meesttijds door beproevingen en verzoekingen werkt, daar is hij ook een noodzakelijkheid voor iedereen, van welke natuur hij ook zij, of van waar hij ook kome.

Maar wat klaag ik, Heer der heren?
Mijn begeren
is voor U, in al mijn leed
met mijn zuchten en mijn zorgen
niet verborgen,
daar Gij alles ziet en weet.

Ps. 38:9

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN