Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

19 Oktober

En het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Efeze 6:17

Er is slechts één wapen, waarmede wij de Satan kunnen bestrijden, en dat is het Woord van God. Maar bedenk wel, dat het niet moet zijn de letter van het Woord. Het moet zijn „het zwaard des Geestes”, en daarom een geestelijk zwaard, hetwelk alleen ter hand kan genomen worden, wanneer het Woord van God met Goddelijke kracht aan de ziel wordt toegepast, en gij er een levend geloof in hebt en het zo voor uw ziel „leven en geest” geworden is. Het baat niet een tekst te voorschijn te brengen om de verzoeking van de Satan te weerstaan, tenzij ik die tekst tot de mijne kan maken; in andere woorden: tenzij ik dat zwaard kan behandelen als iemand, die het weet te zwaaien. Een tekst te gebruiken zonder er de lieflijkheid en kracht van te kennen, zou zijn als een kind, dat het zwaard eens krijgsmans opvat, zonder de hand des krijgsmans te hebben. Hij kan met het zwaard spelen, maar wat is het zwaard van een reus in de hand van een kind? Wanneer het Woord der Waarheid door de kracht Gods in onze zielen is gebracht; wanneer het geloof zo vaardig is, dat wij geloven, dat God zelf het tot onze harten gesproken heeft, dan worden wij in staat gesteld het te zwaaien in de sterkte des Geestes en door de kracht des geloofs in levende oefening, om elke helse aanval te weerstaan. In deze strijd moeten wij niet zwichten. Vluchten is overwonnen zijn. Zo gij in deze worsteling mocht uitglijden en vallen, blijf dan niet liggen als een overwonnen gevangene, maar sta weder op en strijd. „Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden.” Hij is een overwonnen vijand; hij kan u niet doden, indien gij des Heeren zijt. Het Woord der Waarheid daarom is vol van genadige beloften en lieflijke bemoedigingen, „om als goede krijgsknechten ongemakken te verduren”, en u nooit door de zonde of de Satan te laten overwinnen.

Twist met mijn twisters, Hemelheer,
ga mijn bestrijd’ren toch te keer!
Wil spies, rondas en schild gebruiken
om hun gevreesd geweld te fnuiken;
belet hun d’ optocht, treed vooruit,
zo worden z’ in hun loop gestuit.

Ps. 35:1

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN