Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

8 September

Want het betaamde Hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat Hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste Leidsman hunner zaligheid door lijden zoude heiligen. Hebreeën 2:10

Wanneer wij, met gelovige ogen, God de Zoon kunnen aanschouwen als de enige zaligheid van allen, die de Vader Hem gegeven heeft; wanneer wij Hem door het oog des geloofs kunnen zien nederdalen op deze lage aarde, onze natuur aannemende, in vereniging met zijn eigen Goddelijke Persoon; wanneer wij door het geloof de Man van Smarten kunnen volgen in Gethsémané’s hof, of Hem zien kermen, bloeden en sterven aan het kruis, ten deel aan smaad en schande, en geloven dat in deze weg, en deze alleen de zaligheid kan worden gewrocht, o! welk een gezicht verkrijgen wij dan van de snoodheid en afschuwelijkheid der zonde, dat niets minder dan de vleeswording van Gods eniggeboren Zoon, niets minder dan zulk een vreselijk offer de zonde kan wegnemen en de uitverkorenen tot God terugbrengen! Wanneer wij aan de ene zijde een blik slaan op het lijdende en stervende Lam Gods, hoe toont ons dit de vreselijke en verfoeilijke natuur der zonde, en aan de andere zijde, wanneer wij door het oog des geloofs zien kunnen wat dat werk is; door Wie dat werk werd volbracht en hoe heerlijk en krachtig dat werk moest zijn, hetwelk de Zoon van God, die de Vader in heerlijkheid en majesteit gelijk is, ondernam en tot het einde toe volbracht — hoe wordt die zaligheid dan in ons oog verhoogd! Dus vertoont een gelovige blik op de Heere Jezus, hangende aan het kruis op Golgotha’s heuvel, ons niet alleen, aan de ene zijde, de vreselijke natuur der zonde, maar, aan de andere zijde, hoe volkomen, hoe heerlijk en hoe krachtig die zaligheid moest zijn, van welke de stervende Zoon Gods zeide: „Het is volbracht!”

Lout’re goedheid, liefdekoorden,
waarheid, zijn des Heeren paan
hun, die zijn verbond en woorden
als hun schatten gadeslaan.
Wil mij, uwe naam ter eer,
al mijn euveldaan vergeven:
ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven!

Ps. 25:5

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN