Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

31 Januari

Die alle dingen werkt naar de raad zijns willens. Efeze 1:11

Door deze woorden legt de Apostel ons Gods almacht voor ogen, de raad van zijn eigen wil volbrengende aan de voorwerpen, die Hij in zijn gunst heeft uitverkoren. Hierin ligt een bijzondere zegen verborgen. Na een gelovige blik op de bedoelingen van Gods genade, en een liefelijke overtuiging, dat zij voor ons zijn, is er niets meer versterkend, meer bemoedigend dan het vermoeden tot wezenlijkheid gebracht van Gods macht om ze ten uitvoer te brengen. Als wij onze eigen ellendige hulpeloosheid voelen; als wij zinken onder de druk van onze dagelijkse zwakheid; als wij treuren over voortdurende zonde; als wij smart voelen over de lagen, die ons bij voortduring door vijanden gelegd worden, en door vrees worden benauwd, hoe versterkend is het dan voor ons geloof, zodanig tot het uiterste beproefd wordende, te geloven, dat Hij de macht heeft zijn bedoelingen ten uitvoer te brengen. Die overtuiging van de almacht Gods was de steun en de kracht van Abrahams geloof, die in spijt van schijnbare onmogelijkheid bleef geloven, en Gode de eer gaf (Rom. 4:18—21). Wanneer wij dan, wandelende in de voetstappen van het geloof van Abraham, gelovend het oog kunnen vestigen op de God en Vader van onze Heere Jezus Christus; wanneer wij souvereine genade in zijn hart en oneindige wijsheid in zijn ziel aanschouwen, dan zien wij een almachtige kracht in zijn arm en komen tot de liefelijke overtuiging, dat alles wat zijn liefdevol hart gevoelt, door zijn oneindige wijsheid bestuurd en door zijn almacht volbracht wordt.

Zijn machtig’ arm beschermt de vromen
en redt hun zielen van de dood.
Hij zal hen nimmer om doen komen
in dure tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
blijven onze harten
in de Heer gerust.
’k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn helper heten,
al mijn hoop en lust.

Ps. 33:10

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN