Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

24 Maart

Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Efeze  2:12

De Apostel zegt hier de Efeziërs, dat zij in hun natuurlijke staat, vóórdat het leven in hen was gewekt en zij levend gemaakt waren in God, waren „zonder Christus”, dat is: zonder duidelijke vereniging en gemeenschap met Hem. Ofschoon zij naar het voornemen Gods en door hun eeuwige verkiezing in Christus, leden zijn van zijn geheimzinnig lichaam, zij nog niet gedoopt waren in Christus door de Geest om levende leden te worden van zijn geestelijk lichaam, de Kerk (1 Cor. 12 : 13), en daarom Christus niet „hadden aangedaan” (Galaten 3 : 27). En zoals zij waren, waren ook wij. Wij waren „zonder Christus” in onze vroegere dagen. Hij had geen plaats in onze gedachten. Wij wisten niets van zijn Persoon, zijn werk, bloed en rechtvaardigmaking, zijn schoonheid en volzaligheid, genade en heerlijkheid. Hij was voor ons een scheut uit een dorre aarde, en in onze ogen had Hij gedaante noch heerlijkheid. Zijn naam moge op onze lippen zijn geweest, maar zijn Geest en genade waren niet in onze harten. En indien het nu anders met ons gesteld is, indien er enig geloof in Hem, enige hoop op Hem, of enige liefde tot Hem in ons is, dan is het de genade, die alles gewrocht heeft. Laat ons nooit vergeten wat wij waren vóórdat wij door de genade geroepen waren. Laat de herinnering onzer zonden en van onze gehele levensweg bitter voor ons zijn, opdat wij de rijkdom der souvereine genade mogen waarderen en bevorderen, die zich tot ons in onze diepgevallen staat overboog. Het Paaslam moest met bittere saus gegeten worden. De herinnering aan de slavernij in Egypte moet zich altijd aan de vreugde paren over de vrijheid des Evangelies en de Goddelijke smart over de zonde met het eten van het lichaam van Christus.

Wij hebben God op ’t hoogst misdaan,
wij zijn van ’t heilspoor afgegaan,
Ja, wij en onze vaad’ren tevens,
verzuimend’ alle trouw en plicht.

Ps. 106:4

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN