Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Want wat is de verwachting des huichelaars, als hij zal gierig geweest zijn, wanneer God zijn ziel zal uittrekken? Zal God zijn geroep horen, als benauwdheid over hem komt? Zal hij zich verlustigen in de Almachtige? Zal hij God aanroepen te aller tijd? Job 27:810

Velen van Gods volk worden somtijds gekweld door hun huichelarij, en somtijds kunnen zij zichzelf beschouwen als de grootste huichelaars, die er zijn. Maar zo gij door die argwaan, die twijfeling en vrees wordt gekweld, beschouw dan deze twee grondtrekken als van geestelijke aard. Spreek niet over uw hoop; zij kan een „spinneweb” zijn. Roem niet op uw gaven; zij kunnen geheel in het vlees zijn. Verhef u niet op de goede mening der mensen; zij kunnen zich in u bedrogen hebben. Maar zie of gij door Gods genade deze twee toetsstenen in uw ziel kunt gevoelen, als waren zij daarin door zijn hand gegrift. Is dit zo, dan zijt gij geen huichelaar; God zelf heeft u door zijn dienstknecht Job van die beschuldiging vrijgesproken. Hebt gij u dan ooit „in de Almachtige verlustigd?” Het is een ernstige vraag. Ging uw hart en uw ziel ooit uit naar de levende God? Vloeiden liefde en dankbaarheid ooit uit uw boezem in de boezem des Heeren ? Was het u ooit als kondt gij Hem met de armen des geloofs omvatten, en in zijn omhelzing leven en sterven? Zo uw ziel ooit zo iets heeft ondervonden, zijt gij geen huichelaar. Als gij iemand zijt, die ten allen tijde God aanroept, zijt gij geen huichelaar. Ik spreek niet van uw dagelijkse gebeden, of andere dagelijkse godsdienstige verrichtingen; want ik geloof, dat dikwijls meer van Gods Geest, en meer verlangen naar en verheuging in Hem is, in uw dagelijkse godsdienstige verrichtingen, dan in die, waarin de huichelaar behagen schept. Ik wil zeggen: is er een zucht, een kreet bij nacht, zowel als bij dag; een uitstorting nu en dan van het verslagen hart in de boezem van God ? Dit is een toets, een merkteken, dat geen huichelaar ooit gehad heeft of ooit kan hebben.

Ik zal, door ijvervuur aan ’t blaken,
o Heer, bij ’t scheem’rend morgenlicht
mij stellen voor uw aangezicht,
oprechte boezemzuchten slaken
en biddend waken.

Ps. 5:3

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN