Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

23 Februari

Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Samuel 23:5

O welk een zaligheid deel te hebben aan het bloed des Verbonds, en aldus een getuigschrift te bezitten, dat God voor ons een Verbond met zijn geliefde Zoon gemaakt heeft; dat onze namen geschreven zijn in het boek des levens, en dat Christus onze Middelaar is aan de rechterhand des Vaders! Wat zijn alle aardse zegeningen vergeleken bij deze! Wat zijn gezondheid en kracht en rijkdommen en al de goederen dezes levens; wat is alles, dat het vleselijke hart kan begeren of de begeerlijkheid kan grijpen; wat is alles in vergelijking van deel te hebben aan het eeuwig verbond en aan de liefde en het bloed en de gerechtigheid van de Heere, het Lam! — Wat is de aarde met al haar bekoorlijkheid, vergeleken met deel te hebben aan het kostelijk bloed van een stervende Jezus? Dat zult gij, onbekeerden! ondervinden, wanneer gij op het bed ligt van angst en smarten; wanneer de koude zweetdroppelen op uw voorhoofd staan, en de laatste vijand gereed staat u aan te grijpen. Wat vermag dan uw rusteloos streven om iets te hebben en iets meer te zijn dan gij hebt of zijt — ja, ik mag er bij voegen, uw erfgenamen — wat zullen zij dan voor u doen? Zij zullen even zoveel akelige spooksels zijn van het verleden, om uw geweten te verschrikken en te doen sidderen op het gezicht van datgene, wat gij hebt zoeken te grijpen en waarvoor gij iets beters en vasters verwaarloosd hebt. Maar wanneer men in dat plechtige uur van God een getuigenis heeft van vergeving en vrede, dan schudt die verzekering het sterfbed zacht, doet alle angstige vrees bedaren en voert u veilig door de donkere vallei van de schaduwen des doods.

Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot,
wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot.
Hij zal ze groter maken,
en z’u, zowel als ’t kroost dat gij bemint,
dat nevens u zich aan Gods wet verbindt,
in dubb’le maat doen smaken.

Ps. 115:7

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

10 Meest Bekeken Artikelen

Steun © jcphilpot.nl