Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

13 December

En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Hebreeën 5:9

Door zijn lijden in de hof en aan het kruis werd de Heere Jezus geheiligd. Maar welke heiliging was dit? Het is zeer duidelijk, dat dit niet betekent, dat onze Eleere door dat lijden in de hof en aan het kruis geheiligd werd als de Zone Gods, en ook niet als de Zoon des mensen, want Hij was te voren reeds geheiligd, daar Hij volmaakt heilig was in zijn eeuwige Godheid, en ook begaafd met alle mogelijke heiligheid, waartoe zijn geheiligde mensheid in staat was. Er behoefde aan zijn Godheid geen heiliging te worden toegevoegd; zij was er niet vatbaar voor, er behoefde geen heiliging aan zijn mensheid toegevoegd te worden; zij was „iets heiligs” in vereniging met de eeuwige Godheid. Maar Hij moest als Hogepriester geheiligd worden. Door zijn lijden werd Hij op bijzondere wijze tot het Priesterschap gewijd, want dit komt overeen met zijn eigen woorden: „En Ik heilig Mijzelf voor hen” (Joh. 17:19); dat is: „Ik wijd Mijzelf om hun Hogepriester te zijn.” De twee voornaamste diensten van de Hogepriester waren: offeranden te brengen en Voorspraak te zijn. De offerande was het eerst, en het lijden van onze Heere in de hof en aan het kruis waren een deel van dit offer. Daarom werd Hij „door lijden geheiligd,” dat is: door zijn lijden, zijn bloedstortingen en zijn dood was Hij gewijd, om dat andere gedeelte van de Priesterlijke dienst, die Hij nu volbrengt, te vervullen. Evenals Aaron gewijd werd door het offer van een stier of ram, welks bloed niet alleen aan de voet van het altaar geplengd en er op gesprengd, maar ook aan zijn rechteroor en hand en voet gebracht werd, zo werd zijn grote en heerlijke Tegenhanger gewijd door zijn eigen offerande en bloedstorting aan het kruis; en aldus geheiligd zijnde, werd Hij de oorzaak van de eeuwige zaligheid voor allen, die Hem gehoorzamen.

Looft, looft de Heer, gij zijne legerscharen,
wier lust het is, op zijne wenk te staren!
Dat hemel, aard’ en zee en berg en dal,
hoe ver men ook zijn schepter ziet regeren,
nu zijne naam en grote deugden eren,
en gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal!

Ps. 103:11

Zijn Biografie, Preken en Bijbels Dagboek

Welkom op deze website. Hier vindt u de Bijbelse dagboeken "Korenaren uit de volle oogst" "Door Baca's Vallei" en "365 Dagen Met Philpot" van J.C. Philpot.

Translate

J.C. Philpot

Philpot werd geboren in Ripple in het Engelse graafschap Kent, iets ten noorden van Dover. Hij studeerde in Londen en in Oxford en werd op 26-jarige leeftijd in Stadhampton bevestigd tot predikant van de Kerk van Engeland.

Na een lange 'worsteling' onttrok Philpot zich in 1835 aan de staatskerk. Hij schrijft daarover in één van zijn preken: Ik verlaat de Kerk van Engeland omdat ik in haar nauwelijks een merkteken van de ware kerk bespeuren kan. Hij sloot zich aan de baptistengemeenten, die later de Gospel Standard Strict Baptists zouden worden genoemd. Philpot was een van de eerste redacteuren van het kerkblad The Gospel Standard.

In 1838 werd Philpot predikant van de Strict Baptist-gemeenten Stamford en Oakham. Zijn laatste levensjaren bracht hij door in de Londense buitenwijk Croydon. Hij stierf eind 1869. Joseph Charles Philpot ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Queens Road in Croydon.

DONEREN